Th? Ba, 25 tháng 11, 2014

Chi?n l??c th?ng minh ?? k?t h?p Content Marketing v?i SEO

SEO và Marketing Online lu?n có s? b? tr? l?n nhau. M?t chi?n d?ch SEO hi?u qu? lu?n c?n có s? tr? giúp ??c l?c t? các chi?n d?ch marketing. Tuy nhiên ?? k?t h?p t?t 2 chi?n d?ch v?i nhau ??t hi?u qu? cao c?n có m?t k? ho?ch chi ti?t, sáng t?o và t? m?.

天天综合亚洲综合网站

? infographic d??i ??y các b?n s? ???c th?y m? hình hoàn ch?nh giúp b?n có th? k?t h?p t?t 2 chi?n d?ch SEO và Marketing v?i nhau. ??ng th?i ? infographic này b?n c?ng s? ???c ch? cách x?y d?ng link trong SEO b?n v?ng và ?a d?ng.
M? hình k?t h?p Content Marketing v?i SEO
M? hình k?t h?p Content Marketing v?i SEO
Infographic by BuzzBlogger
Read More...

Ch? Nh?t, 23 tháng 11, 2014

H??ng d?n s? d?ng ph?n m?m SEO Fast Directory Submitter

Trong quá trình làm SEO vi?c s? d?ng các Tools ph?n m?m h? tr? làm SEO là vi?c kh?ng th? thi?u. Nó giúp cho b?n th?c hi?n chi?n d?ch SEO ???c t?t h?n, nhanh h?n. Fast Directory Submitter là m?t ph?n m?m submit website lên các trang Directory mi?n phí. H?m nay t?i xin h??ng d?n các b?n s? d?ng ph?n m?m này
Fast Directory Submitter
Fast Directory Submitter

H??ng d?n s? d?ng ph?n m?m SEO Fast Directory Submitter

Tác d?ng c?a nó là ??ng k? website c?a b?n lên 150 Directory l?u tr? tr?c tuy?n v?i tài kho?n mi?n phí còn có phí là 500 directory, các website này có PR t? 0-4 và quá trình submit lên ??y là hoàn toàn mi?n phí. Sau khi submit website c?a b?n lên các th? vi?n này thì kh? n?ng các bài vi?t c?ng nh? th? h?ng c?a website b?n ???c c?ng c? index và ?ánh giá cao h?n. Các b?n làm theo các b??c d??i ??y:

B??c 1: Các b?n vào link sau ?? t?i ph?n m?m: http://adf.ly/Z94Cj

B??c 2: Cài ??t và c?u hình

Sau khi t?i v? và cài ??t ph?n m?m thì giao di?n ch??ng trình chính là:
Giao di?n Fast Directory Submitter
Giao di?n Fast Directory Submitter
Các b?n ??ng k? 1 mail ?? s? d?ng ph?n m?m
??ng k? email
??ng k? email
Ch?n m?t chi?n d?ch Add Campaign:
Ch?n chi?n d?ch
Ch?n chi?n d?ch
Trong ph?n thi?t l?p Campaign này các b?n chú ? thi?t l?p ??y ?? th?ng s? ?? ch? vi?c thi?t l?p 1 l?n duy nh?t. Trong ?ó, ph?n quan tr?ng t?i mu?n nói t?i là:

 • Category Keyword: li?t kê ra ??y danh sách các directory mà website b?n mu?n vào, thi?t l?p ra ??y tránh trong quá trình ch?y ph?i ch?n nhi?u l?n d?n ??n m?t th?i gian.
 • Site/description: các b?n chú ? ??t t?i thi?u 2 cái Title, 2 cái Description nhé, m?c ?ích ?? nó hoán ??i trong quá trình submit tránh g?y spam.

B??c 3: Ti?n hành submit
Submit website
Submit website
C?ng vi?c ti?p theo r?t ??n gi?n ?ó là ch?n toàn b? 150 th? vi?n và ch?n Express Submit, và nh?p m? Capchar cho nó.

Chú ?:

 1. Các link nào báo l?i thì có th? s? d?ng ch?c n?ng: Muanual Submit ?? vào t?n trang ?ó submit.
 2. Quan t?m t?i vi?c Submit thành c?ng các site PR cao
Ngu?n: Seo.edu.vn
Read More...

Panda 4.0 Update site b?n thay ??i traffic th? nào? Cách s?ng sót qua c?n b?o Panda 4.0

Ngày 21 tháng 5 v?a r?i, Google m?i ra Panda 4.0Payday Loan 2.0, theo nh? c?nh báo tr??c c?a Matt Cutts vài ngày tr??c ?ó. Panda 4.0 c?p nh?t d?n ??n s? t?t gi?m traffic r? r?t c?a r?t nhi?u website. Ngay c? nh?ng ?ng l?n c?ng kh?ng th? tránh kh?i ?nh h??ng c?a G?u Panda

天天综合亚洲综合网站

Hai sites chính c?a mình ??u t?ng 200% traffics, th?t m?ng vì bao nhiêu c?ng s?c x?y d?ng contents và build authority th?t t?t.
Google Panda 4.0 Update
Google Panda 4.0 Update
M?t vài sites niche traffics gi?m r?t r?, m?c dù contents m?y sites này ??u r?t ?n, ch? vì là sites m?i nên ch?a có nhi?u contents. Hi?n mình ?ang t?m d?ng updates contents m?i và theo d?i tình hình lên xu?ng ra sao.

Ngoài ra mình có theo d?i 1 vài forums, blog n??c ngoài, tình hình thay ??i khá nhi?u ( l?n update Panda 4.0 này, trafics thay ??i ??n 7% cho contents English. ). R?t nhi?u sites trafics gi?m nh?:


Theo ngu?n c?a Search Engine Journal

C?ng có r?t nhi?u sites t?ng r? ràng, t? 100% ??n 500%:


Cách ?? v??t qua c?n b?o Panda l?n này


 1. X?y d?ng contents th?t t?t, updates bài th?t ??u.
 2. Tránh các k? thu?t spams h?t m?c có th?, ko dùng content duplicated, ko dùng links spam.
 3. Improve contents có s?n c?a b?n, lo?i b? nh?ng contents duplicate. Kém giá tr?.
 4. Xem l?i chi?n l??c t?o backlinks c?a b?n, lo?i b? nh?ng links ko giá tr?. ( mình s? vi?t bài posts h??ng d?n v? cách s? d?ng google disavow tool sau ).
 5. Kh?ng guest post t? nh?ng sites ko có giá tr? hay kh?ng trùng n?i dung

Hy v?ng ph?n bên trên s? giúp b?n ???c ph?n nào trong quá trình recover l?i site n?u b? penanty b?i Panda 4.0. Chúc b?n may m?n :)
Ngu?n: Kinhlup.net

Bài vi?t nên ??c:
Read More...

Th? B?y, 22 tháng 11, 2014

18 y?u t? ?ánh giá m?t Backlink ch?t l??ng

?? m?t chi?n d?ch SEO thành c?ng thì ph?i tr?i qua nhi?u c?ng ?o?n khóa kh?n. T?i ?u SEO Onpage, SEO Offpage m?t cách t? m?. Trong SEO Offpage thì vi?c x?y d?ng link là m?t vi?c h?t s?c quan tr?ng trong vi?c Ranking t? khóa lên TOP. V?y làm th? nào ?? b?n có th? ki?m ???c nh?ng Backlink ch?t l??ng? Bài vi?t này s? ch? cho b?n hi?u ???c c?n làm gì ?? t?o ra backlink ch?t l??ng:

18 y?u t? ?ánh giá m?t Backlink ch?t l??ng

1. Backlink ? site có Pr cao 
Backlink trang PR cao ch?t l??ng
Backlink trang PR cao ch?t l??ng
Ngày nay tuy pr c?a Website kh?ng còn ???c chú tr?ng nhi?u n?a, nh?ng m?t website mà có pr cao c?ng giúp cho vi?c ?ánh giá ch?t l??ng website ?ó nh? th? nào. Chính vì v?y ta c?ng kh?ng th? b? qua ?i?u này. Nh?ng các b?n ph?i l?a ch?n ???c nh?ng site pr cao ?ó d?a vào m?t s? y?u t? c? b?n nh?t nh? l??t index site ?ó ra sao, link out có quá nhi?u hay kh?ng?, L??t truy c?p site ?ó nh? th? nào.

2. Backlink ? các Website có cùng ch? ??

Vi?c x?y d?ng site có cùng ch? ?? s? giúp cho s?n ph?m ho?c d?ch v? c?a ta ???c nhi?u ng??i bi?t ??n và quan t?m nhi?u h?n. M?c ?? ???c ?u tiên các site này cao h?n nhi?u so v?i nh?ng site kh?ng thu?c cùng l?nh v?c m?i mình. Google lu?n coi tr?ng ?i?u này.

Khi b?n làm trên cùng m?t l?nh v?c, kh?ng ch? ???c ng??i dùng quan t?m nhi?u h?n mà nó còn là tiêu chí mà Google ?ánh giá website c?a b?n nh? th? nào. Có th?c s? ch?t l??ng hay kh?ng  d?a vào ?ó th? h?ng t? khóa c?a b?n s? ???c ?ánh giá cao nh?t.

3. Backlink ? nh?ng Website có ít link out 

M?t website mà có quá nhi?u link out ra ngoài thì giá tr? website ?ó s? b? gi?m ?i nhi?u. Nó c?ng gi?ng nh? chúng ta ?? 1 x? n??c vào 1 cái c?c. N?u chúng ta ch? cho vào 1 cái thì cái c?c ?ó s? ???c ??y n??c, còn n?u chúng ta ?? ra nhi?u cái khác thì nó s? b? san ra làm nhi?u. Website c?ng v?y càng ít link out thì link trên website ?ó càng có giá tr? cao. Giá tr? link nh?n ???c t? site ?ó ???c nhi?u h?n.

4. Backlink ? trang ch? 

Trong website link ? trang ch? có giá tr? cao nh?t. T?t c? ng??i dùng ??u tiên khi truy c?p vào website c?ng vào trang ch? ??u tiên. Chính vì v?y t?t c? nh?ng th?ng tin ? trên ?ó s? ???c m?i ng??i quan t?m nhi?u nh?t, nó s? giúp cho ng??i ??c hi?u ???c website ?ó ?ang cung c?p s?n ph?m hay d?ch v? gì. S?c m?nh trang ch? t?ng bao nhi?u thì các trang con c?ng s? ???c ?nh h??ng tr?c ti?p m?t cách ?áng k?.

5. Backlink ??t ? v? trí d? Click 

Th?ng th??ng ng??i dùng s? ??c t? trên xu?ng d??i, vì v?y vi?c ??t link ? v? trí d? quan sát s? khi?n cho ng??i dùng d? click vào h?n. Ví d? nh? khi ta ??t qu?ng cáo banner, v? trí ??u tiên bao gi? c?ng s? thu hút ???c ng??i dùng. Chính vì v?y mà khi ta ??t link h?y l?a ch?n ch? ??t mà ng??i dùng d? th?y nh?t. Thao tác click kh?ng nên có quá nhi?u b??c.

6. Backlink trong n?i dung 
Backlink trong n?i dung
Backlink trong n?i dung
Vi?c chèn link trong n?i dung s? giúp chúng ta gi? ch?n ng??i dùng ? l?i trên site m?t cách l?u nh?t. Link trong n?i dung lu?n ???c ?ánh giá cao. Nó kh?ng ch? giúp chúng ta ?i?u h??ng website và còn giúp cho ng??i ??c tìm ki?m ???c th?ng tin m?t cách nhanh nh?t. Chính vì v?y mà vi?c ?i?u h??ng bot trong bài vi?t là m?t ?i?u c?c k? quan tr?ng. Nó quy?t ??nh s?c m?nh c?a danh m?c hay bài vi?t ?ó.

7. Backlink trong bài t? vi?t 

V?i m?i bài t? vi?t vi?c chèn link trong ?ó giúp cho chúng ta ?i?u h??ng ng??i dùng t?t h?n. Link trong ?ó s? giúp cho ng??i dùng hi?u r? ???c n?i dung xung quanh bài vi?t ?ó nh? th? nào.
H?y c? g?ng ??t link m?t cách t? nhiên nh?t sao cho ng??i ??c kh?ng c?m th?y kh?ng khó ch?u. Ví d? nh? khi b?n ?ang nói ??n v?n ?? SEO là gì ? B?n có th? chèn 1 link ??n chính bài vi?t nói v? ?i?u ?ó. Kh?ng ch? ng??i dùng click vào mà Google còn ?ánh giá cao v? vi?c ?i?u h??ng ng??i dùng.

8. Link dofollow 

Giá tr? c?a link dofollow lu?n ???c m?i ng??i chú tr?ng. Nó kh?ng nh?ng giúp ?i?u h??ng bot index t?i Website c?a mình m?t cách d? dàng mà còn là y?u t? giúp chúng ta t?ng Pr. Các b?n nên c?n ??i link dofollow sao cho h?p l? nh?t. 

Vi?c ki?m link dofollow kh?ng quá khó, b?n có th? chèn trong ch? k?, trong profile c?a mình ho?c comment trên nh?ng blog link dofollow. H?y l?a ch?n cho mình link dofollow ch?t l??ng nh?t nhé !

9. Backlink t? các site khác IP 

?a d?ng hóa link t? các ngu?n ip khác nhau s? giúp website c?a chúng ta ???c bi?t ??n nhi?u h?n. ??ng th?i giúp th? h?ng website c?a mình ??t v? trí cao nh?t trên c?ng c? tìm ki?m. B?n càng có nhi?u link t? nh?ng site khác thì th??ng hi?u c?a b?n càng ???c nhi?u ng??i bi?t ??n.

Nó kh?ng ch? t?ng ?? ph? th??ng hi?u lên mà còn giúp cho th? h?ng t? khóa c?a mình lên top cao. B?n c?ng c?n ph?i l?u ? l?a ch?n nh?ng site có ch?t l??ng, tránh ??t link m?t cách v? t?i v? s? khi?n cho b?n d? dính thu?t toán Google.

10. Backlink ? các web có traffic cao 

V?i nh?ng Website có l??t truy c?p cao thì giá tr? link ???c liên k?t trên ?ó ???c ?ánh giá là ch?t l??ng nh?t. Traffic càng cao thì truy c?p t?i website c?a b?n càng nhi?u. Kh?ng ch? giá tr? liên k?t trên ?ó ???c ?nh h??ng mà còn giúp cho website c?a mình ???c bi?t ??n. Vì v?y mà ta khi ??t link c?n l?a ch?n nh?ng trang có traffic cao , liên quan ??n ch? ?? c?a mình .

11. Backlink có ch? s? DA và PA cao 

V?i nh?ng Website có ch? s? Da và Pa cao th? hi?n ???c ?? uy tín và ?? m?nh c?a nó. Giá tr? link trên nh?ng trang có ?? uy tín cao lu?n ???c Google coi tr?ng và ?ánh giá. Nó ch?ng minh ???c cho c?ng c? tìm ki?m th?y r?ng Website ?ó có phát tri?n l?u dài và ?? ph?c v? ng??i dùng và Google.

Ch? s? này tuy kh?ng ph?i c?a Google ??a ra nh?ng nó v?n ???c Google quan t?m và ?ánh giá cao nh?t. ?? có ???c ch? s? này b?n c?n ph?i x?y d?ng ???c m?t n?i dung t?t thu hút ng??i truy c?p, link liên k?t t? nh?ng site có ?? uy tín và ch?t l??ng nh?t nh? link t? site gov, edu.

12. Tu?i ??i c?a Backlink 

Tu?i ??i c?a link càng cao thì giá tr? link ?ó ?em l?i càng ch?t l??ng. Nó gi?ng nh? khi b?n post 1 bài trên di?n ?àn mà ???c r?t nhi?u ??c và comment thì giá tr? bài vi?t ?ó s? lu?n ???c quan t?m m?t cách nhi?u nh?t.

Tu?i ??i nó ???c Google ?ánh giá ch?t l??ng khá cao. M?t v?n ?? mà ???c nhi?u ng??i quan t?m trong su?t quá trình di?n ra nó có th? kéo dài 1 tháng ho?c th?m trí 1 n?m. Tu?i ??i càng cao thì giá tr? càng ch?t l??ng.

13. Backlink có t? l? Click cao 

?? x?y d?ng ???c link có t? l? click cao thì tiêu ?? c?a b?n ph?i th?c s? thu hút ng??i dùng. Tuy nhiên ?? làm ???c ?i?u ?ó thì vi?c ??t tiêu ?? thu hút ng??i ??c c?ng c?n ???c quan t?m. Tránh tr??ng h?p tiêu ?? c?a b?n quá dài  , h?y ngh? ra m?t c?u nào ?ó mà ch?a t? khóa h?p d?n ng??i ??c.

 M?t cách khác ?? thu hút ???c t? l? click cao khác ?ó là b?n vi?t n?i dung m?t cách liên quan ??n ch? ?? mà m?i ng??i ?ang quan t?m. Ví d? khi b?n ?ang nh?c ??n vi?c “ h?c SEO ? ??u là t?t “ n?u có 1 link t? ??y sang bài t?ng h?p các ? ki?n ?ánh giá v? các trung t?m SEO thì vi?c click vào ?ó ch?c ch?n s? hi?u qu? ??i v?i nh?ng ng??i ?ang còn b?n kho?n v? ?i?u ?ó.

14. Backlink t? các site GOV, EDU 

Các Website này lu?n ???c Google coi tr?ng. ?? trust c?a backlink trên ?ó r?t là cao. Chính vì v?y khi x?y d?ng link ta nên làm c? trên nh?ng site ?ó. B?n c?ng c?n ph?i l?a ch?n nh?ng site gov ít link out thì s? hi?u qu? cao h?n. 

Có r?t nhi?u ng??i mua nh?ng tên mi?n .gov ho?c .edu ?? s? d?ng v?i m?c ?ích khác c?ng b?i vì nó là nh?ng tên mi?n c?a chính ph? , t? ch?c nên ???c Google list thành nh?ng site uy tín.

15. Backlink có nhi?u like, share 

Link c?a b?n càng ???c nhi?u ng??i like, share s? giúp cho b?n ??a th?ng ?i?p t?i ng??i dùng m?t cách r?ng r?i nh?t. Nó s? khi?n cho nhi?u ng??i quan t?m ??n b?n h?n . Vi?c x?y d?ng trên m?ng x? h?i c?ng m?i ???c Google quan t?m và ?ánh giá cao.

Chính vì v?y ta kh?ng nên b? qua vi?c qu?ng bá trên các m?ng x? h?i l?n nh? Facebook, G+, Twiter… ??y chính là n?i giúp ta ti?p c?n khách hàng m?t cách nhanh nh?t. T? ?ó ta s? có nh?ng k? ho?ch ti?p th? h??ng t?i nh?ng ??i t??ng mà ?ang quan t?m ??n l?nh v?c c?a mình.

16. H? th?ng Backlink có nhi?u Backlink ch?t l??ng 

Link c?a b?n ???c nhi?u link ch?t l??ng khác b?u ch?n thì giá tr? link c?a b?n s? ???c ?ánh giá cao. Ví d? nh? link c?a b?n ??ng trên m?t di?n ?àn uy tín, có nhi?u ng??i truy c?p, quan t?m ??n ch? ?? c?a b?n ??a ra. H? s? bình lu?n và chia s? nó.

?i?u này kh?ng h? khó khi b?n x?y d?ng trên nh?ng website có cùng ch? ??. M?i ng??i s? cùng nhau th?o lu?n v? 1 v?n ?? nào ?ó mà ?ang ???c nhi?u ng??i quan t?m ??n. Chính vì v?y link ? ??y s? ?em l?i giá tr? cao.

17. Backlink có nhi?u comment ch?t l??ng 

V?i m?t ch? ?? b?n ??a ra mà có r?t nhi?u ng??i quan t?m, chia s?, comment thì giá tr? link trong ?ó ???c ?ánh giá là ch?t l??ng. Ng??i dùng s? click vào ?ó ?? tìm hi?u. M?t ch? ?? mà ???c nhi?u ng??i ?ánh giá nó s? giúp cho ch? ?? c?a ta ???c quan t?m nhi?u h?n.

 T? ?ó ng??i ??c s? click th?ng qua nh?ng link có liên quan mà b?n cung c?p cho ng??i ??c. Nh? v?y kh?ng ch? link comment ch?t l??ng mà view t? link ?ó v? website c?a b?n c?ng t?ng cao. 

18. Backlink có nhi?u view 

M?t bài vi?t c?a b?n ???c nhi?u ng??i ??c quan t?m, ?i?u ?ó ch?ng t? r?ng ch? ?? c?a b?n ?ang cung c?p cho ng??i dùng nh?ng th?ng tin h?u ích. Vì v?y mà link trong ?ó s? ???c ?ánh giá cao.

K?t lu?n:

Trên ??y là 18 y?u t? giúp cho b?n ?ánh giá ???c m?t link ch?t l??ng là nh? th? nào. Nó s? giúp cho b?n có ???c k? ho?ch x?y d?ng link m?t cách t?t nh?t, tránh ???c các thu?t toán mà Google ??a ra.

Chúc các b?n thành c?ng !

Ngu?n: Vietmoz.net

Bài vi?t liên quan:Read More...

Nh?ng trò b?n c?a th? gi?i SEO

Ngh? SEO b?t ??u phát tri?n r?m r? ? Vi?t Nam trong kho?ng 3 n?m tr? l?i ??y. Nhà nhà SEO web, ng??i ng??i SEO web. Lên các trang web tìm vi?c nh? Vietnamworks hay 24h các b?n s? th?y tuy?n SEO nhi?u nh? nào. 
Chính vì s? l??ng ??ng ??o c?a ??i ng? trong ngh? SEO hi?n nay mà kh? n?ng va ch?m, c? sát, c?nh tranh nhau là ?i?u kh?ng th? tránh kh?i. Có hai hình th?c c?nh tranh ph? bi?n nh?t là:
 1. C?nh tranh lành m?nh, s? d?ng kh? n?ng c?a b?n th?n ?? th?c hi?n c?ng vi?c c?a mình.
 2. C?nh tranh kh?ng lành m?nh, s? d?ng nh?ng chiêu trò, th? ?o?n nh?m h? g?c ??i th? ?? v??t lên.

Nh?ng th? ?o?n ch?i x?u c?a ??i th? có nh?ng tác ??ng tiêu c?c t?i website c?a b?n, có th? d?n t?i tình tr?ng website c?a b?n ch?u nh?ng ?nh h??ng mà r?t khó có th? kh?c ph?c.
Trong bài vi?t này Dich Vu SEO Dragon xin ???c chia s?, ph?n tích v?i các b?n m?t s? th? thu?t ch?i x?u c?a ??i th? có th? h? s? áp d?ng lên site các b?n. Hy v?ng v?i bài vi?t này các b?n có th? ph?n nào hi?u và l??ng tr??c ???c nh?ng cách th?c mà ??i th? có th? s? d?ng v?i b?n.

Nh?ng Trò Ch?i B?n C?a Gi?i SEO

Th? thu?t DDos

??y là m?t trong nh?ng hình th?c ch?i x?u nh?m tri?t h? website c?a ??i th?. Ngày nay có r?t nhi?u hình th?c c?ng nh? ph?n m?m mà h? có th? d? dàng có ???c ?? có th? th?c hi?n hành vi này.
Trò b?n DDos c?a th? gi?i SEO
Trò b?n DDos c?a th? gi?i SEO
B?n ch?t c?a DDOS th??ng là t?o ra nhi?u các truy v?n t?i máy ch? m?t cách ??t bi?n g?y ngh?n ???ng truy?n. Qua ?ó khi?n cho khách truy c?p th?m trí c? b?n c?ng kh?ng th? truy c?p vào website c?a b?n ???c.

??i v?i hình th?c này thì th?ng th??ng r?t khó kh?c ph?c khi ta kh?ng có ?? kinh phí gia t?ng gi?i h?n cho b?ng th?ng.

Th? thu?t B?m backlink b?n.

B?m nh?ng Backlink b?n là m?t trong nh?ng chiêu trò nh?m ??y website c?a b?n vi ph?m nh?ng thu?t toán c?a b? máy tìm ki?m. C? th? v?i cách làm này ??i th? ?ang ??y b?n ??n g?n h?n v?i mi?ng c?a G?u (Panda).
B?m backlink b?n r?t ph? bi?n
B?m backlink b?n r?t ph? bi?n
Cách làm này c?a ??i th? c?ng kh?ng quá ph?c t?p, h? ch? vi?c vào các web trong danh sách ?en c?a Google nh? các web Sex và tr? th?t nhi?u Backlink v? website c?a b?n, th?ng th??ng ??i th? s? tr? r?t nhi?u backlink b?n v? website c?a b?n trong m?t th?i gian ng?n, sau ?ó khai báo v?i Google ?? có th? ??t ???c m?c ?ích.
?? h?n ch? ???c cách làm này c?a ??i th? thì b?n h?y th??ng xuyên ki?m tra và qu?n l? th?t t?t h? th?ng Backlink c?a mình. N?u th?y backlink l? h?y dùng các bi?n pháp ch?n, xóa, ??ng th?i khai báo v?i Google r?ng nh?ng backlink ?ó kh?ng ph?i t? tay b?n t?o nên nó.

Chèn Backlink b?n theo bài vi?t c?a b?n

??y c?ng là m?t cách làm c?a ??i th? nh?m làm gi?m uy tín c?ng nh? ch?t l??ng bài vi?t c?a các b?n trên các trang Web, Blog, m?ng x? h?i…

Ví d? b?n vi?t m?t bài vi?t trên m?t di?n ?àn và ??i th? vào bình lu?n, h? ?? nh?ng backlink x?u d??i ch? k? ho?c trong bài ??ng c?a h?. Khi bot vào crawl d? li?u s? thu th?p t?t c? các ???ng link trong trang ?ó nên vi?c ch?t l??ng c?ng nh? uy tín bài vi?t c?a b?n ch?c ch?n s? b? gi?m xu?ng khá nhi?u.
V?n ?? này ? n??c ta b?y gi? ?? kh?c ph?c c?ng kh?ng h? ??n gi?n và nhanh g?n, b?i h? th?ng ban qu?n tr? trên các web ?ó ho?t ??ng th?c s? ch?a sát sao, n?u b?n có repot thì c?ng r?t ít khi ???c h? x? l? ngay cho. M?i trang m?ng x? h?i c?ng nh? các di?n ?àn hàng ngày có ??n hàng ngàn ng??i truy c?p v?i r?t nhi?u bài vi?t c?ng nh? bình lu?n, vi?c h? sát sao, ch?m sóc ng??i truy c?p ?? ??m b?o k?p th?i c?ng r?t khó.

Th? thu?t T?o Suggest x?u

T?o Suggest x?u là m?t trong nh?ng cách làm gi?m uy tín th??ng hi?u c?a b?n, b?ng cách t?o nh?ng cái tên x?u bên c?nh th??ng hi?u c?a b?n trong Google search box. ?i?u này có tác ??ng tiêu c?c ??c bi?t khi th??ng hi?u c?a b?n ???c ng??i dùng truy c?p b?ng thói quen.
T?o suggest x?u cho ??i th?
T?o suggest x?u cho ??i th?
?? t?o ???c Suggest x?u h? s? làm b?ng cách t?o ra r?t nhi?u truy v?n trên các c?ng c? tìm ki?m mà h? mong mu?n ví d? nh? tên th??ng hi?u + các t? nh? “l?a ??o” , “b?t l??ng”, “d?i trá”… các truy v?n này h? s? t?o ra ??u ??n trong m?t th?i gian và sau ?ó t? nó s? lên các g?i ? cho ng??i truy c?p khi có truy v?n liên quan.

Tr??ng h?p này ?? x?y ra khá nhi?u ? n??c ta, tuy nhiên n?u ??u t? làm thì vi?c kh?c ph?c nó c?ng kh?ng h? khó. N?u b?n mu?n các Suggest ?ó bi?n m?t thì có m?t cách là b?n h?y t?o ra nhi?u các Suggest khác ?? ??y Suggest x?u ?ó ra kh?i g?i ? c?a search box.
?? có th? t?o ???c m?t cách d? dàng các Suggest khác thì b?n có th? dùng Google adword keyword planner ?? nghiên c?u, ph?n tích, l?a ch?n nh?ng t? khóa có l??ng truy c?p l?n vì ?? nh?ng t? này lên ???c Suggest s? d? dàng h?n nhi?u so v?i nh?ng t? m?i b?i nh?ng truy v?n s?n có c?a ng??i dùng.

Th? thu?t ?n c?p, sao chép n?i dung.

??y là m?t trong nh?ng hành ??ng ?ang di?n ra ph? bi?n hàng ngày, kh?ng ch? là ?n c?p, sao chép n?i dung ?? ch?i x?u, mà còn ?? ??ng tr?c ti?p lên website c?a h? làm n?i dung. Nh?ng hành ??ng c? tình ?n c?p, sao chép n?i dung ?? ch?i x?u là r?t nguy hi?m cho website c?a b?n.
Sao chép n?i dung
Sao chép n?i dung
Ví d? nh? khi b?n có bài vi?t m?i cho website c?a mình, ??i th? copy y nguyên và ?em ?i SPAM trên r?t nhi?u website khác nhau và tr? link v? bài vi?t g?c c?a b?n, sau ?ó khai báo v?i Google. Tr??ng h?p này ??c bi?t nguy hi?m vì Google s? ngh? r?ng b?n là ng??i ?i qu?ng bá bài vi?t ?ó 1 cách thái quá và do ?ó b?n r?t d? b? dính án ph?t c?a các thu?t toán Google.
Trên ??y là m?t s? th? thu?t ch?i x?u c?a gi?i SEO th??ng áp d?ng lên ??i th? c?a mình, v?i bài vi?t này hy v?ng s? ?em l?i cho b?n nh?ng ki?n th?c ?? ??i phó v?i m?t s? th? thu?t mà ??i th? s? d?ng v?i website c?a b?n. H?y t?o cho mình thói quen th??ng xuyên ki?m tra website c?a mình ?? có th? k?p th?i ??i phó khi g?p ph?i tình tr?ng b? ??i th? ch?i x?u.

Ngu?n: Vietmoz.net

Bài vi?t liên quan:

Read More...

Google Sandbox ?nh h??ng ??n các website m?i nh? nào?

Trong Blog này DichvuseoDragon c?ng có ?? c?p ??n m?t bài vi?t v? Google Sandbox r?t chi ti?t và ??y ?? theo l? thuy?t mà Matt Cutts ??a ra. Còn bài vi?t này là nh?ng kinh nghi?m b?n th?n mình ?? làm và ?úc rút ???c chia s? v?i m?i ng??i.
Google Sandbox
Google Sandbox

Google Sandbox là gì?

N?u b?n nào ch?a bi?t Google Sandbox ( hay Effect Sandbox ) là gì thì xem ? ??y nhé:


Bài vi?t này mình c? g?ng ph?n tích và tr? l?i m?t s? c?u h?i sau:
 1. T?i sao có nh?ng site m?i b? ?nh h??ng b?i Google Sandbox, và có nh?ng site kh?ng?
 2. Th?i gian site m?i b? ?nh h??ng b?i Google Sandbox là bao l?u?
 3. D?u hi?u ?? bi?t site b?n n?m trong Google Sandbox.
 4. Làm sao ?? thoát kh?i Google Sandbox?

Tr??c tiên, n?u site b?n n?m trong Google Sandbox thì c?ng ??ng quá lo l?ng, nó kh?ng ph?i là Google Penanty. Và th?c t?, h?u h?t các site m?i ??u n?m trong Google Sandbox, v?y t?i sao có nh?ng site b?, có nh?ng site kh?ng? 

Theo kinh nghi?m c?a mình, n?u b?n publish m?t site m?i ( tính t? th?i ?i?m index l?n ??u tiên ). N?u site c?a b?n rank cho m?t s? keyword có c?nh tranh cao, thì kh? n?ng site c?a b?n s? n?m trong Google Sandbox là r?t l?n. Tuy nhiên, n?u c?nh tranh keyword th?p thì b?n v?n có th? rank trên SERPS bình th??ng, và th?m chí n?m trên c? top 3.

V?y túm l?i, Google Sandbox ( hay Effect Sandbox ) v?n còn t?n t?i, và tùy vào n?i dung c?a trang web mà site c?a b?n có th? n?m trong Google Sandbox ho?c là kh?ng.

Xin l?u ? là: ?ánh giá trên d?a theo kinh nghi?m b?n th?n, kh?ng có b?ng ch?ng c? th? và kh?ng ph?i lúc nào c?ng ?úng.

Google ph?t các site m?i trong bao l?u v?i Google Sandbox ?

Theo ngu?n tìm hi?u trên m?ng và kinh nghi?m th?c t?, Th?ng th??ng các site m?i s? b? ph?t t? 1 ??n 6 tháng, và ??c bi?t trong 3 tháng ??u, vi?c rank trên SERPS và có traffics t? Google Search là r?t h?n ch? và h?u nh? kh?ng có.

N?u site quá 6 tháng mà kh?ng có thay ??i gì thì ch?c ch?n n?i dung có v?n ??, hay các ho?t ??ng SEO kh?ng t?t. B?n nên xem l?i nhé.


John Mueller Hangout Webmaster

D?u hi?u ?? bi?t site b?n n?m trong Google Sandbox

R?t ??n gi?n, site b?n là site m?i, b?n v?n index bình th??ng, nh?ng kh?ng có m?y organic traffics. Ngoài ra n?u theo d?i traffics theo tháng, b?n s? th?y traffics t?ng d?n m?t cách t? t?, ?ó c?ng có ngh?a là m?t d?u hi?u t?t.

Rusty Brick nói v? Google Sandbox

Làm sao ?? thoát kh?i Google Sandbox?

Ch? có cách nào c?, ngoài vi?c ch? ??i th?i, tuy nhiên b?n có th? dành th?i gian này ?? t?ng thêm ?? tin t??ng c?a site b?n v?i Google b?ng cách:
 1. T?ng thêm n?i dung có ch?t l??ng
 2. Social Sharing m?t cách t?t h?n.
 3. Kiên nh?n và kiên nh?n

Hy v?ng bài vi?t s? giúp ích m?t ph?n nào cho các b?n m?i và ?? ?ang làm web sites. Chúc may m?n.
Ngu?n: Kinhlup.net
Read More...

Google Sandbox là gì? Làm sao thoát kh?i Google Sandbox?

Hi?n nay ? Vi?t Nam, tình tr?ng SEOer spam ?ang ngày càng t?ng m?nh chính vì l? ?ó mà nhi?u SEOer khi?n site mình ch?t mà kh?ng k?p ngáp. Google liên t?c c?p nh?t thu?t toán và c? m?i l?n c?p nh?t thu?t toán m?i lên các di?n ?àn b?n l?i nhìn th?y n??c m?t các SEOer Spam.

Google Sandbox c?p nh?t ?? l?y ?i kh?ng ít n??c m?t c?a nhi?u SEOer! Th?c s? nhi?u ng??i v?n ch?a hi?u r? v? thu?t toán Sandbox này. Và h?m nay trong bài vi?t này mình cùng các b?n s? tìm hi?u th?t k? v? nó nhé!

Có th? các b?n b?t ??u nh?n th?y r?ng khi các trang web m?i làm c?a h? ???c t?i ?u hóa và có nhi?u backlink, ngay c? khi t? khóa c?a b?n ?ang có th? h?ng r?t t?t ???c vài tu?n ho?c vài tháng trên b?ng x?p h?ng c?a Google. B?ng m?t ngày b?n kh?ng tìm th?y trang web c?a b?n trên b?ng k?t qu? tìm ki?m c?a Google, b?n tin ch?c r?ng b?n kh?ng làm gì trái v?i nguyên t?c qu?n tr? web do Google cung c?p nh?ng v?n kh?ng bi?t t?i sao trang web c?a b?n b? m?t th? h?ng? ?i?u này có th? d?n ??n l? thuy?t v? Google Sandbox ho?c Effect Sandbox. ??c bài vi?t SEO d??i ??y và ??ng ho?ng s? n?u trang web b?n ?ang trong sandbox.

Google Sandbox là gì?

Tr??c khi chúng ta ?i s?u vào tìm hi?u m?t l?i gi?i thích v? Sandbox c?a Google là gì, b?n c?n ph?i l?u ? r?ng kh?ng ph?i t?t c? m?i ng??i ??u ??ng ? v? s? t?n t?i c?a Google Sandbox.
Google Sandbox là gì?
Google Sandbox là gì?
Sandbox th?c s? kh?ng có gì nhi?u h?n m?t l? thuy?t ???c phát tri?n ?? gi?i thích nh?ng m?t s? hi?n t??ng do các chuyên gia SEO nói v? quá trình phát tri?n h? th?ng trang web c?a h?.
Google Sandbox có t?n t?i hay kh?ng s? ph? thu?c vào cách ngh? c?a b?n.

Sandbox c?a Google là m?t b? l?c xu?t hi?n kho?ng tháng ba n?m 2004. ?i?u này x?y ra sau khi c?p nh?t ???c c?ng b? r?ng r?i c?a Austin và Florida, và th?c hi?n nh?ng gì ???c bi?t ??n nh? là b?n c?p nh?t Austin.

Khi website có n?i dung c?ng nh? backlink t?ng b?t th??ng s? ???c các b? l?c sandbox chú ?. Chính vì th? kh?ng ch? nh?ng website m?i mà ngay c? nh?ng website c? c?ng có th? dính vào Google Sandbox.

Khi b? l?c Sandbox ???c áp d?ng, hi?n t??ng này g?i là ???c ??t trong "qu?n ch?". Trang web c?a b?n v?n s? hi?n th? trong các trang k?t qu?, nh?ng nó s? kh?ng ???c x?p h?ng t?t m?c dù th?i gian ??u b?n có v? trí r?t t?t, c?ng ???c t?i ?u hóa n?i dung và có r?t nhi?u backlink ch?t l??ng.

?i?u quan tr?ng b?n c?n l?u ? ?ó là b? l?c sandbox kh?ng ph?i là m?t s? tr?ng ph?t cho b?t c? ?i?u gì các b?n ?? làm v?i trang web c?a mình.

T?i sao Google Sandbox t?n t?i?

Trên th? gi?i có khá nhi?u cu?c tranh lu?n di?n ra là li?u các b? l?c sandbox có ph?i m?t ?i?u t?t mà Google nên th?c hi?n hay kh?ng? Tuy nhiên d??i góc ?? c?a ng??i vi?t thì sandbox là c?n thi?t. Vì sao?

Google h??ng ng??i dùng:

V? b?n ch?t Google lu?n h??ng ??n l?i ích c?a ng??i tìm ki?m, chính vì v?y google lu?n mu?n hi?n th? nh?ng k?t qu? có ích th?c s? v?i ng??i dùng thay vì nh?ng k?t qu? c?a nh?ng web spam, và ?i?u này trong t??ng lai nh?t ??nh Google c?ng làm r?t m?nh tay.

Có ích cho nh?ng website t?t, lo?i b? nh?ng website spam:

Khi c?ng ??ng SEO tìm ra các y?u t? c? b?n c?a thu?t toán x?p h?ng Google nh? backlink, b?n g?c n?i dung phong phú v?i các t? khóa, và s? d?ng các anchor text phù h?p... khi ?ó các spamer b?t ??u t?n d?ng l?i th? c?a các y?u t? này nh?m m?c ?ích c?i thi?n v? trí x?p h?ng trang web c?a h?. C?ng c? tìm ki?m các trang web spam s? thi?t l?p các trang web vi ph?m r? ràng v? chính sách c?a Google.

Tuy nhiên, ?i?u này kh?ng quan tr?ng b?i vì n?u m?t c?ng c? tìm ki?m spammer có th? nh?n ???c trang web c?a h? ?? x?p h?ng t?t trong Google cho dù ch? m?t tháng và sau ?ó ph?t h?. Tuy nhiên l?i nhu?n mà các spamer có th? có ???c  t? m?t tháng s? ?? cho các chi phí x?y d?ng các trang web m?i gi? v? tí ??u tiên.

Và nh? v?y t?t c? nh?ng gì h? c?n ph?i làm trong t??ng lai là x?y d?ng l?i các trang web spam v?i các l?nh v?c khác nhau và n?i dung h?i khác nhau. Ph??ng pháp này r?t hi?u qu? và d? th?c hi?n vì ngay khi b? ph?t h? l?i ti?p t?c spam trang web m?i và r?i trang web ?ó s? thay th? cho trang web v?a b? ph?t.

?i?m m?nh c?a Google so v?i các c?ng c? tìm ki?m khác ?ó chính là t?c ?? index. Tuy nhiên vi?c Google có t?c ?? index c?c k? nhanh ?? giúp cho các spamer có th? d? dàng ?? th?c hi?n các ? t??ng v? x?y d?ng h? th?ng các trang web spam. Trong khi các c?ng c? tìm ki?m khác s? ph?i m?t nhi?u tháng ?? l?p ch? m?c m?t trang web m?i, thì Google có th? l?p ch? m?c m?t trang web trong th?i gian r?t ng?n (kho?ng vài ngày). Google li?u có th?t s? quá d? d?i v?i các spamer?
T?i sao Google s? d?ng Sandbox
T?i sao Google s? d?ng Sandbox
?? gi?i quy?t v?n ?? này, Google xác ??nh r?ng h? s? th?a hi?p. H? s? v?n index các trang web m?t cách nhanh chóng, c? g?ng ?? có ???c càng nhi?u m?i, n?i dung m?i cho ng??i tìm ki?m t?t, nh?ng h? s? kh?ng tin t??ng các trang web m?i nh? h? ?? làm trong quá kh?. T?t c? các trang web m?i ???c ??a ra s? b? cho vào qu?n ch?. Khi th?i gian tr?i qua, n?u nh? các trang web này ti?p t?c v??t qua b?t k? b? l?c th? rác mà Google ?ang ch?y, trang web s? có l?i ???c nh?ng v? trí nh?t ??nh trong b?ng x?p h?ng. Cu?i cùng, sau m?t th?i gian, trang web c?a b?n s? l?y l?i ???c các v? trí ban ??u th?m chí còn có ???c nh?ng v? trí cao h?n so v?i tr??c ??y.

M?t cách ??n gi?n hóa google mu?n th?ng báo r?ng, các b?n ?ang b? chúng t?i nghi ng?, h?y làm ?i?u gì ?ó ?? chúng t?i bi?t r?ng nh?ng k?t qu? mà chúng t?i hi?n th? th?c s? có ích cho ng??i dùng. N?u kh?ng, ??ng ngh?a v?i vi?c website c?a b?n s? b? ph?t b?i ?ó là web spam, chúng t?i kh?ng thích ?i?u này.
Nh? v?y, nh?ng website ch?t l??ng s? càng ???c c?ng c? v? trí c?a mình h?n k? c? nh?ng website m?i.

Làm th? nào ?? Sandbox kh?ng ?nh h??ng ??n Website c?a b?n?

N?u b?n có m?t trang web m?i, kh? n?ng trang web c?a b?n s? ???c ??t trong sandbox là ?i?u khó tránh kh?i. Tuy nhiên vi?c này c?ng nên ???c mong ??i, b?n kh?ng nên thay ??i cách b?n ?ang x?y d?ng trang web c?a b?n ho?c ti?p th? nó. B?n nên s? d?ng các b? l?c sandbox ?? t?o l?i th? cho b?n.
Cách thoát kh?i Sandbox
Cách thoát kh?i Sandbox
Google v?n x?p h?ng các trang web trong nhi?u cách th?c t??ng t? mà h? ?? có trong quá kh?. Các trang web ???c ?ánh giá v? ch?t l??ng c?a các backlink và ch?t l??ng c?a các n?i dung. Google s? ti?p t?c thay ??i cách ?ánh giá các backlink và n?i dung, nh?ng các y?u t? c? b?n c?a b?ng x?p h?ng c?a h? s? v?n nh? c?.

Trong khi trang web c?a b?n ?ang b? sandbox, b?n nên s? d?ng th?i gian này ?? x?y d?ng traffic c?a b?n b?ng cách th??ng xuyên nh? vi?t bài m?i, x?y d?ng m?t c?ng ??ng m?nh m?, và h?p tác v?i các trang web cung c?p m?t s? s?c m?nh t?ng h?p mang l?i lu?ng khách truy c?p l?n cho trang web c?a b?n. Trong th?i gian qu?n ch?, b?n có m?t c? h?i tuy?t v?i ?? x?y d?ng t?t c? các y?u t? g?y ra các trang web ?? th?c hi?n t?t trong c?ng c? tìm ki?m. Và cu?i cùng, khi b?n thoát kh?i sandbox  website c?a b?n s? có v? trí r?t t?t trong Google.

Website c?a b?n ?ang trong Sandbox?

Khi tìm hi?u v? các b? l?c sandbox, có th? c?u h?i ??u tiên c?a b?n lu?n lu?n là li?u trang web c?a b?n có ?ang b? sandbox kh?ng? Xác ??nh trang web c?a b?n có ?ang ? trong sandbox hay kh?ng là m?t nhi?m v? t??ng ??i d? dàng.

??u tiên, n?u trang web c?a b?n ?ang b? sandbox. B?n h?y làm th?c hi?n m?t tìm ki?m cho tên mi?n c?a b?n trong Google (ví d?: domain.com) và n?u k?t qu? tr? v? kh?ng có k?t qu? cho trang web c?a b?n nh? tr??c ??y ?? ???c li?t kê trong Google, có th? trang web c?a b?n ?? b? sandbox.

N?u b?n kh?ng b? ph?t, nh?ng kh?ng ???c x?p h?ng t?t v?i Google, b?n nên nhìn vào ch?t l??ng n?i dung và ch?t l??ng c?a các backlink c?a b?n. B?n c?ng nên xem n?u b?n x?p h?ng t?t cho các t? khóa kh?ng c?nh tranh. B? l?c ?nh h??ng ??n các t? khóa c?nh tranh h?n t? khoá ít c?nh tranh nh? th? nào?

Cu?i cùng, n?u trang web c?a b?n có ???c x?p h?ng t?t trong t?t c? các c?ng c? tìm ki?m l?n khác, nh?ng kh?ng hi?n th? ? t?t c? trong b?ng x?p h?ng c?a Google, có th? b?n ?? b? sandbox.

Google Sandbox ?nh h??ng ??n website nh? th? nào?

 1. Website có n?i dung tin c?y, ch?ng minh ???c v?i google. S? có k?t qu? th? h?ng t?t h?n trên SERP.
 2. Website spam s? b? Google cho bi?n m?t nh?ng k?t qu? tr??c ??y trên SERP, khi?n website gi?n index kèm v?i ?ó là traffic.

Làm th? nào ?? thoát kh?i Google Sandbox?

??c ??n ??y ch?c h?n b?n c?ng ?? m??ng t??ng ra cách ?? thoát kh?i Google Sandbox nh??

Có 2 cách sau ??y:
 • Ch?ng làm gì c?, ch? CH? ??I mà th?i

Có v? s? ?úng v?i nh?ng website m?i, tuy nhiên ??ng quên vi?c v?n ph?i th?c hi?n theo ?úng quy trình m?t cách bình th??ng, lu?n nh? ??ng sao chép n?i dung.
 • Hành ??ng: (?úng v?i m?i tr??ng h?p):
 • C?n duy trì n?i dung (kh?ng sao chép), tránh trùng l?p n?i dung.
 • Lo?i b? ngay nh?ng n?i dung sao chép.
 • C?p nh?t Authorship.
 • Disavow nh?ng backlink kém ch?t l??ng, g?i th?ng báo t?i Google ?? yêu c?u xem xét v? nh?ng link ?ó (Dù ?úng hay kh?ng c?ng báo r?ng b? ??i th? b?m link x?u).
 • Chia s? trên các M?ng X? H?i, ki?m link ch?t l??ng, th?m chí có th? mua link t? các ngu?n edu, gov…
 • Kéo traffic v? site b?ng nhi?u cách và h?y ngh? ??n Google Adwords.

M?t l?n n?a, n?u trang web c?a b?n ?? ???c ??t trong sandbox, b?n nên s? d?ng th?i gian này ?? t?n d?ng l?i th? c?a b?n. ??y là m?t c? h?i tuy?t v?i ?? x?y d?ng các ngu?n l?u l??ng truy c?p c?a b?n bên ngoài c?a các c?ng c? tìm ki?m. B?n nên c? g?ng phát tri?n trang web c?a mình th?t t?t, mang l?i nh?ng tr?i nghi?m t?t cho ng??i dùng, cung c?p các th?ng tin th?t s? h?u ích. Và c? g?ng thi?t l?p các ngu?n l?u l??ng truy c?p m?i, sau khi thoát kh?i sandbox có th? b?n s? th?y trang web c?a b?n có s? t?ng tr??ng r?t m?nh và l??ng truy c?p c?a b?n s? cao h?n r?t nhi?u..

Ngoài ra các b?n có th? tham kh?o thêm bài vi?t v? th? thu?t né ??n gi?n mà t?i ?? ??ng t? tháng 8 n?m 2012

K?t lu?n

Google ??, ?ang và s? lu?n lo?i b? các trang web spam. M?t s? ng??i có th? s? ?? l?i cho hi?u ?ng sandbox mà Google ?ang áp d?ng và cho r?ng trang web c?a h? kh?ng ph?i là trang web spam. Có l? chúng ta nên hi?u cho Google và n?u nh? b?n ??t b?n th?n mình vào v? trí c?a Google và t? h?i h? ?ang th?c s? tìm ki?m ?i?u gì trong trang web? Google ?ang tìm ki?m các trang web cung c?p n?i dung ch?t l??ng.

Google v?n d?a vào các tiêu chí x?p h?ng mà h? cung c?p cho ng??i qu?n tr? trang web. Google c?ng có th? s? thay ??i cách th?c x?p h?ng b?ng thu?t toán nào ?ó, nh?ng các y?u t? c? b?n c?a m?t trang web ch?t l??ng s? lu?n lu?n v?n nh? c?.

Kh?ng có webmaster nào ngh? r?ng s? "thích" sandbox c?a Google. Tuy nhiên, là m?t webmaster, m?t SEOer th?ng minh, h? s? s? d?ng sandbox là m?t c? h?i ?? x?y d?ng m?t trang web th?t t?t và Google ch? ??n gi?n là kh?ng th? t? ch?i vi?c x?p h?ng trang web c?a h? lên v? trí cao nh?t c?a b?ng x?p h?ng.

Ngu?n: Vietmoz.net
Biên d?ch t?: Matt Cutts Blog

Bài vi?t liên quan:

Read More...