younggirls乌克兰

Polski sektor mikro, ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw ma ogromny potencja? eksportowy. Coraz wi?ksza liczba firm takich jak Twoja, rozpoczyna swoj? przygod? z eksportem.?Z naszego do?wiadczenia wynika, ?e polskie produkty i us?ugi ciesz? si? niezawodn? renom? oraz postrzegane s? jako produkty wysokiej jako?ci i korzystne cenowo.

?

CZY TWOJA FIRMA JEST GOTOWA NA EKSPORT?

Aby dzia?ania eksportowe by?y efektywne trzeba si? do nich wnikliwie przygotowa?. Poni?ej przedstawiamy kilka kluczowych aspektów, na które warto zwróci? uwag?:?

  • BUD?ET

Aby rozpocz?? przygod? eksportow? warto zada? sobie pytanie czy mam bud?et na rozwój aktywno?ci zagranicznej. Wej?cie na nowe rynki ci?gnie za sob? wiele kosztów, na które musisz by? przygotowana/y. ?

  • ?PRODUKT / US?UGA?

Zastanów si? czy twój produkt/us?uga znajdzie odbiorc? na konkretnym rynku zagranicznym. Je?li odpowied? jest pozytywna zastanów si? czy w obecnej formie produkt/us?uga nadaje si? do sprzeda?y na nowym rynku. ? ? ? ?

  • STRATEGIA EKSPORTOWA

Stworzenie planu eksportowego jest podstaw? w skutecznym dotarciu do klienta. Zastanów si? czy twoja krajowa strategia b?dzie efektywna na nowym rynku. ??

  • ZNALEZIENIE KLIENTA

Dotarcie z twoim produktem/us?ug? do klienta jest jednym z kluczowych etapów eksportowych. Podstaw? jest obecno?? twojej firmy w internecie, gdzie mo?esz w szybki sposób zweryfikowa? atrakcyjno?? twojej oferty oraz znale?? potencjalnych klientów. Kluczowym jest zatrudnienie kompetentnych sprzedawców lub zewn?trznych agentów, którzy w profesjonalny sposób b?d? reprezentowa? twoja firm? na targach i spotkaniach bran?owych.

  • TRANSPORT

Przygotowanie produktu do wysy?ki jest wa?nym etapem zapewniaj?cym, ?e towar dotrze do odbiorcy i b?dzie móg? by? u?ywany lokalnie. Zastanów si? czy twój produkt ma wszelkie wymagane certyfikaty i licencje, zapoznaj si? z dokumentami potrzebnymi do odprawy celnej oraz ?wybierz w?a?ciwy rodzaj transportu dla twojego towaru. Zapoznaj si? z Mi?dzynarodowymi Regu?ami Handlu Incoterms okre?laj?cymi warunki sprzeda?y.?Regu?y te dziel? odpowiedzialno?? oraz koszty pomi?dzy sprzedaj?cego i kupuj?cego. Zwró? uwag?, ?e koszty transportu znacz?co wp?ywaj? na cen? sprzeda?y twojego produktu. ?

  • P?ATNO??

Zanim podejmiesz decyzje o sprzeda?y danemu klientowi zagranicznemu sprawd? czy jest on rzetelny. Zgadzaj?c si? na odroczone p?atno?ci upewnij si?, ?e w razie niewyp?acalno?ci klienta b?dziesz mia? mo?liwo?? odzyskania pieni?dzy. Rozwa? mo?liwo?? ubezpieczenia transakcji.

?

ZACZNIJ SWOJ? PRZYGOD? Z EKSPORTEM

Eksportowanie mo?e by? satysfakcjonuj?ce, ale równie? trudne. Skontaktuj si? z nami i dowiedz si?, jak zwi?kszy? swoje szanse na sukces, zarz?dzaj?c swoimi wyzwaniami, pokonuj?c bariery handlowe i znajduj?c nowe drogi dotarcia do klienta.?

?