Super Sv?t / phpRS
V?echny ide?ly nepot?ebuj? jen k??dla, ale i m?sto, odkud by mohly vzl?tnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavn? menu

te?ka Hlavn? str?nka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: f?rum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?n? str?nka
te?ka Roz???en? vyhled?v?n?
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u n?s!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je ofici?ln? partner phpRS projektu.

sipka  Vyhled?v?n?


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalend??

<<  ?erven  >>
Po?tSt?tP?SoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

sipka  Reklama

Tane?n? orchestr Milana Reinberka a hudebn? skupina GARANT

www str?nky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?? Luk??, 1998-2007


REDAKCE
Ji?? Luk?? - ??fredaktor

Redak?n? str?nka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

t?ma

Tiskov? zpr?va - PHP - 27. 03. 2017 - 2958 p?e?ten?


Po?et koment???: 0 | P?idat koment?? | Informa?n? e-mailVytisknout ?l?nek

Press

Zveme V?s na Datab?zov? sv?t 2008

Tiskov? zpr?va - Press - 30. 10. 2008 - 26251 p?e?ten?

?est? ro?n?k nejv?znamn?j?? ?esk? ?ist? datab?zov? konference prob?hne ve ?tvrtek 13. listopadu 2008. Nosn?m t?matem jsou aktu?ln? trendy v datab?z?ch. Dnes v?m p?in???me definitivn? podobu programu a samoz?ejm? tak? mo?nost registrace. Stejn? jako v p?edchoz?ch letech i letos bude v?e zcela zdarma.

Cel? zpr?va... | Po?et koment???: 1342 | P?idat koment?? | Informa?n? e-mail Vytisknout ?l?nek

Zaj?mavosti

Mal? velk? drobnosti ? Hledej, ?mudlo, hledej

Ji?? Luk?? - Zaj?mavosti - 21. 12. 2007 - 31229 p?e?ten?

GSM telefon je super v?c a mus?m se p?iznat, ?e si ji? nedok??i sv?j ?ivot bez t?hle mal? mluv?c? a ob?as i vibruj?c? krabi?ky v?bec p?edstavit. Je sice pravda, ?e ob?as je a? p??li? dot?rn?, ale celkov? klady jednozna?n? p?evy?uj?.

Ned?vno jsem v?ak p?i dob?jen? sv?ho kreditu narazil na takov? probl?my, ?e jsem byl v jednu chv?li rozhodnut "cel? tohle na?e b?je?n? partnerstv? rozcupovat na kousky" a vr?tit se do prav?ku; tedy k pevn? lince.

Cel? ?l?nek... | Po?et koment???: 229 | P?idat koment?? | Informa?n? e-mail Vytisknout ?l?nek

Press

Den proti spamu 7. listopad 2007

Tiskov? zpr?va - Press - 03. 11. 2007 - 25323 p?e?ten?

Blog Canik.cz ve spolupr?ci s ?esk?m antispamov?m port?lem Spamy.cz iniciuje ve st?edu 7. listopadu 2007 prvn? ?esk? Den proti spamu.

Den proti spamu - s podtitulem Pod?kuj sv?mu spammerovi! - m? upozornit na alarmuj?c? stav v oblasti elektronick? komunikace. Byl-li v?m v posledn?m roce zasl?n ?esk? spam (tj. nevy??dan? zpr?va), m??ete v r?mci t?to iniciativy spojit sv? s?ly s dal??mi a (1) osobn? oslovit sv?ho ?esk?ho spammera a (2) zapojit se do ve?ejn? diskuze na toto t?ma.

Cel? zpr?va... | Po?et koment???: 1278 | P?idat koment?? | Informa?n? e-mail Vytisknout ?l?nek

Press

Zveme v?s na Datab?zov? sv?t 2007

Tiskov? zpr?va - Press - 02. 11. 2007 - 24409 p?e?ten?

Leto?n? ? v po?ad? ji? p?t? ? ro?n?k nejv?znamn?j?? ?esk? ?ist? datab?zov? konference prob?hne ve ?tvrtek 29. listopadu 2007. Nosn?m t?matem je Data jsou d?le?it?, informace d?le?it?j??. Dnes v?m p?in???me definitivn? podobu programu a samoz?ejm? tak? mo?nost registrace. Stejn? jako v p?edchoz?ch letech i letos bude v?e zcela zdarma.

Cel? zpr?va... | Po?et koment???: 1276 | P?idat koment?? | Informa?n? e-mail Vytisknout ?l?nek

Zaj?mavosti

Mal? velk? drobnosti - Snadn? jako facka

Ji?? Luk?? - Zaj?mavosti - 20. 10. 2007 - 23808 p?e?ten?

P?edem upozor?uji, ?e n?sleduj?c? ?l?nek je ur?en p?edev??m k pobaven? a nem? ??dn? hlub?? smysl. Pokud hled?te n?jakou hutn?j?? du?en? potravu, mus?te j?t bohu?el o n?jakou tu www str?nku d?l.

Zhruba p?ed m?s?cem mi zavolal kamar?d a polo?il mi jednoduchou ot?zku: "Zvl?dne? instalaci AP routeru?" M? odpov?? byla rychl? a jednozna?n?: "Snadn? jako facka! ?ekni kdy a kde a je hotovo."

Cel? ?l?nek... | Po?et koment???: 286 | P?idat koment?? | Informa?n? e-mail Vytisknout ?l?nek

phpRS

V?sledky Ankety o nejlep?? phpRS web roku 2007

Ji?? Luk?? - phpRS - 22. 08. 2007 - 37708 p?e?ten?

Anketa o nejlep?? phpRS web roku 2007 je ji? minulost? a zbyla pouze posledn?, ov?em o to v?ce mil?, povinnost a sice ofici?ln? vyhl??en? v?sledk? leto?n?ho, v po?ad? ji? ?tvrt?ho, ro?n?ku. Dop?edu pouze prozrad?m, ?e leto?n? souboj o prvn? p???ky byl opravdu vyrovnan? a rozhodoval ka?d? hlas.

Cel? ?l?nek... | Po?et koment???: 1285 | P?idat koment?? | Informa?n? e-mail Vytisknout ?l?nek

phpRS

L?to ve znamen? Ankety o nejlep?? phpRS web roku 2007

Milan Reinberk - phpRS - 22. 07. 2007 - 23332 p?e?ten?

Dal?? rok utekl jako voda a je tu op?t l?to a s n?m i na?e tradi?n? Anketa o nejlep?? phpRS web roku, kter? letos vstupuje do sv?ho ?tvrt?ho d?jstv?. Jako ka?d? rok se m??ete i letos t??it na souboj nejlep??ch web? vytvo?en?ch pomoc? phpRS syst?mu a samoz?ejm? i na hodnotn? ceny, kter? v?nuje firma Zoner software, s.r.o., gener?ln? sponzor na?? ankety.

Cel? ?l?nek... | Po?et koment???: 0 | P?idat koment?? | Informa?n? e-mail Vytisknout ?l?nek

index | 1-8 | n?sleduj?c? | Celkem 410 ?l?nk?


??rovka

3d彩民乐


Co je to redak?n? syst?m?

K ?emu lze vyu??t redak?n? syst?m?

phpRS on-line dokumentace

v?echny mo?n? ?l?nky o phpRS syst?mu

Kde se nau?it PHP jazyk

3d彩民乐


Jak upravit vzhled phpRS syst?mu

phpRS on-line dokumentace

3d彩民乐


Nejlep?? redak?n? syst?m ? utopie nebo realita?

GLOSA: Je skute?n? vzhled webu to nejd?le?it?j???


sipka  ?ten??i

Nezn?m? ?ten??

sipka  Ankety

Vn?m?te po??zen? zbo?? p?es Internet jako bezpe?nou formu n?kupu zbo???


Celkem hlasovalo: 52508

sipka  Novinky

31.12.2008: ??astn? nov? rok
V??en? u?ivatel? phpRS syst?mu a ?ten??i Super Sv?ta, p?ejeme V?m do nov?ho roku 2009 hodn? zdrav?, ?t?st? a pracovn?ch ?sp?ch?.

30.10.2008: Dal?? v?voj phpRS syst?mu
V??en? u?ivatel? phpRS syst?mu, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro v?voj phpRS syst?mu vl?dn?, co? se p?edev??m projevilo na pozastaven? (zdr?en?) v?voje nov? trojkov? verze. Hlavn? p???inou je nedostatek voln?ho, kter? si ka?d? v?voj ??d?.

R?d bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamen? z?nik phpRS projektu a pevn? v???m, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nov? verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?n?ho 5. ro?n?ku Ankety o nejlep?? phpRS web roku 2008 se odkl?d? na z???. Mezi hlavn? d?vody pat?? aktu?ln? nedostatek voln?ho ?asu a dlouhodob? pozorovn? z?jem o zm?nu term?nu na mimo-pr?zdninov? ?as. D?kujeme za pochopen?.

sipka  Bug Report System

02.06.2006: Chyba p?i pou?it? mysqli
[phpRS syst?m]
[bez rizika]

22.03.2006: trclanek.php - chyba vo funkcii CelkemClanku()
[phpRS syst?m]
[bez rizika]

27.02.2006: Informa?n? e-mail se odes?l? bez obsahu
[phpRS syst?m]
[bez rizika]

10.01.2006: SQL skript pro update - zmeny2-5-0_2-6-5.sql
[phpRS syst?m]
[bez rizika]

sipka  Personalizace

U?ivatelsk? jm?no:

Heslo:
Registrace nov?ho ?ten??e!
Upravit existuj?c? ??et!


sipka  P?ehled funkc? phpRS

Stru?n? a p?ehledn? seznam z?kladn?ch funkc? phpRS syst?mu najdete zde.

sipka  Pou??v?te phpRS ???

V?zva pro v?echny u?ivatele redak?n?ho syst?mu phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webov?ch server? vyu??vaj?c?ch redak?n?ch syst?m phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobr? volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom m?st?.
Rally - rozcestn?k s aktu?ln?mi ?l?nky z ?esk?ch a slovensk?ch web? o rally.
Avon - dekorativn? a ple?ov? kosmetika.
Tuning samolepky a komunitn? tuning web.
LCD televize a dal?? elektronika a b?l? technika.
Koupelnov? n?bytek od p?edn?ho ?esk?ho v?robce.
Projekty rodinn?ch dom? - katalog projekt?.
Rodinn? domy na kl?? a adres?? stavebn?ch firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?en? a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvo?en prost?ednictv?m phpRS - redak?n?ho syst?mu napsan?ho v PHP jazyce.
Na t?to str?nce pou?it? n?zvy programov?ch produkt?, firem apod. mohou b?t ochrann?mi zn?mkami
nebo registrovan?mi ochrann?mi zn?mkami p??slu?n?ch vlastn?k?.