8 Haziran 2020 Pazartesi

Amazon.com.tr’ye büyük ceza! Amazon Türkiye’den ??kacak m??


在线尺子


Dünyan?n en büyük perakende devlerinden biri olan Amazon bir süre ?nce Türkiye’de de hizmet vermeye ba?lam??t?. Her ne kadar yurt d???ndaki gibi fla? indirimler yapmasa da baz? ürünleri Amazon.com.tr üzerinden hayli uyguna almak mümkün oluyordu.
Ge?ti?imiz gün ak?am saatlerde ortaya at?lan bir iddia gündeme bomba gibi dü?tü. ?ddialara g?re Ki?isel Verileri Koruma Kurulu, Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Ltd.?ti. hakk?nda birden fazla ihlal nedeniyle hayli büyük bir para cezas?n?n uygulanmas?na karar vermi?ti. Nitekim ?ok ge?meden bu iddialar?n do?ru oldu?u ortaya ??kt?.

Amazon.com.tr’ye büyük ceza! Amazon Türkiye’den ??kacak m??

Amazon.com.tr ki?isel verilerin korunmas?n? ihlal etti?i gerek?esiyle tam 1.200.000 TL para cezas?na ?arpt?r?ld?. Bu mebla??n hayli yüksek oldu?u su g?türmez bir ger?ek.
Genele bakt???m?zda Amazon i?in bu para ?ok ufak bir mebla?. Fakat ?irketin Türkiye operasyonu i?in ciddi bir para diyebiliriz.
?imdi as?l merak edilen konu Amazon’un bu ceza kar??s?nda nas?l bir savunma mekanizmas? geli?tirece?i. Muhtemelen su?lamalar? hemen kabullenip, buyrun talep etti?iniz ücret demeyeceklerdir.

?nternet üzerinden al??-veri? yapanlar?n kafas?n? kurcalayan as?l soru ise Amazon’un Türkiye’den ??k?p ??kmayaca??. Malum daha ?nce de pek ?ok dünya perakende devi Türkiye pazar?na girip, sonradan ??kma karar? alm??t?. Belki de bu karar Amazon i?in bahane olur. Bekleyip g?rece?iz.

15 ?ubat 2020 Cumartesi

?nternette, ".com Zamm?" ?oku!

Yap?lan yeni bir anla?ma, .com alan adlar?n?n fiyat?n?n birka? y?l i?erisinde ?nemli oranda artmas? anlam?na geliyor. Ve tahmin edilece?i gibi, .com zamm?ndan mutlu olan pek kimse yok!

ICANN, .com alan ad?n? y?neten ?zel firma Verisign'?n, ?nümüzdeki on y?l i?erisinde fiyatlar? %70'den fazla artt?rmas?na izin verilece?ini duyurdu. Alan ad? kay?t firmalar? da, bu de?i?im ile mü?terilerine daha yüksek fiyat yans?tmak zorunda kalacaklar? i?in pek memnun de?iller.

Alan ad? (domain) kay?t ve web host firmas? Namecheap, hem ICANN'i hem de Verisign'? bir blog yaz?s? ile ele?tirirken gelecekteki fiyat art??lar?n?n kar??s?nda yer alaca??n? s?yledi. ICANN ve Verisign'?n bu de?i?iklikleri ICANN toplulu?unun veya internet kullan?c?lar?n?n geri bildirimini kullanmadan veya dan??madan, bask?n bir ?ekilde yapt???n? belirten firma, ge?mi?te de bu ?ekilde gizli kararlar?n al?nd???n? ve bu kararlara kar?? toplu itirazlar?n umursanmad???n? s?yledi. Ancak Namecheap'in mü?terilerini ve interneti genel olarak k?tü etkileyen fiyat art???na kar?? durmaya devam edece?inin alt?n? ?izdi.

Bir mü?teri i?in .com uzant?l? alan ad? kayd? yapmak, alan ad? kay?t firmalar?n?n Verisign'a 7.85 dolar ?deme yapmalar?n? gerektiriyor. Genellikle bu fiyata birka? dolar daha eklense de, piyasadaki rekabet, fiyat art??lar?n? ciddi bir ?ekilde s?n?rl?yor.

Ancak Verisign'?n herhangi bir rakibi yok ve bu da .com alan ad? kayd? yapmak isteyen herkesin, ICANN en yüksek fiyatlar? s?n?rlasa da, firma ile ?al??mas? gerekti?i anlam?na geliyor.

ICANN ve Verisign'?n yeni anla?mas?, ?u anda var olan 7,85 dolar kay?t fiyat?n?n ?nümüzdeki d?rt y?l süresinde y?l baz?nda yüzde yedi artt?rmas?na izin veriyor. Bu süre? sona erdikten sonra Verisign'?n fiyatlar?n? iki y?l boyunca sabit tutmas? gerekecek ve daha sonra tekrar d?rt y?ll?k bir fiyat art??? d?ngüsü ba?layacak. Bunun anlam? da 2030 y?l?na ula??ld???nda .com alan ad? kay?t fiyat?n?n toplamda %70 artarak 13,49 dolar noktas?na ula?mas? olacak.

Chrome, Riskli ?ndirmeleri Yak?nda EngelleyecekChrome, yak?nda "güvensiz" sayd??? baz? tür indirmeleri engellemeye ba?layacak!


Google, HTTPS sayfalar?ndan ba?lat?lan ancak ?ifresiz HTTP ba?lant?s?ndan ger?ekle?en "kar???k i?erik indirmelerini" güvensiz olarak de?erlendiriyor. Haziranda yay?nlanacak olan Chrome 83, bu tür indirmeleri otomatik olarak engelleyecek. Bununla birlikte HTTP sayfalar?ndan ba?lat?lan HTTP indirmeleri engellenmeyecek.

HTTP sayfalar? genellikle HTTPS'den daha güvensiz oldu?undan, baz? web siteleri zararl? i?erikleri indirmek i?in sizi HTTPS sayfas?ndan HTTP üzerinden dosya indirmeye y?nlendirebiliyor. Chrome, bu tür indirmelerde ?u an bir uyar? g?stermiyor.

Nisanda yay?nlanmas? planlanan Chrome 82'den itibaren bu tür "kar???k i?erik indirmeleri" i?in bir uyar? g?sterilecek. Chrome ba?ta sadece zararl? olabilecek dosya türleri i?in (.exe gibi) uyar? g?sterecek.

Google, i?levin ilk olarak Windows, macOS, Chrome ve Linux gibi masaüstü platformlar?nda etkin hale gelece?ini, iOS ve Android mobil platformlar?na bir sürüm gecikmeli gelece?ini s?ylüyor. Yenilik, Intranet gibi HTTP ba?lant?s?n?n riskinin daha az oldu?u alanlarda devre d??? b?rak?labilecek. Google, denetimli ortamlarda bu tür indirmelere izin vermek i?in bir se?enek sunacak.

30 Ocak 2020 Per?embe

Corona Virüsü Aliexpress al??veri?inden bula??r m??


Corona Virüsü, ?zellikle ?in’den al??veri? yapanlar? korkutmaya ba?lad?. Peki, Corona Virüsü Aliexpress al??veri?inden bula??r m??
?in’de ortaya ??kan Corona Virüsü, dünyay? esir almaya ba?lad?. Dünya ?ap?nda yakla??k 2 bin ki?iyi etkileyen Corona Virüsü sadece ?in’de 56 ki?inin ?lümüne sebep oldu. ?in Ulusal Sa?l?k Komisyonu Bakan? Ma Xiaowei’nin; “Coronavirüsün yay?lma yetene?i art?yor ve enfeksiyon say?s? artabilir” ifadeleri de dünyay? alarma ge?irmi?ti.
Türkiye’de ?stanbul Havaliman?’nda ya?anan pani?in ard?ndan Denizli’de Corona Virüsü’ne yakalanm?? bir ?inli’nin tespit edildi?i haberleri gelmi?ti. 15 gün i?erisinde kendini belli eden bu virüsten Türkiye’yi korumak i?in bir süre ?in ile olan ili?kilerin ask?ya al?nmas? ve ülkeyen ?inli turistin kabul edilmemesi gerekiyor.
Bildi?iniz gibi bir ?o?umuz Aliexpress’ten al??veri? yap?yoruz. ?inli sat?c?lar kargo dahil 3-5 dolara satt??? ürünler ile herkesi kendine ?ekiyor. Bu ucuz ürünlerin kanser yapma riskinin ?ok yüksek oldu?u bilinmesine ra?men hala al??veri?lerimize devam ediyoruz.

NBA ma?lar?nda Kobe Bryant an?ld?!

Uzun vadeli bir hastal?k olan kanserin yan?nda etkileri daha h?zl? olan ve ?lümle sonu?lanma riski yüksek olan Corona Virüsü bu sefer al??veri? tutkunlar?n? korkutmaya ba?lad?. Peki, Corona Virüsü Aliexpress al??veri?inden bula??r m??
Minnesota Sa?l?k Bakanl??? yapt??? a??klamada; Corona Virüsü‘nün cans?z cisimlerde sadece birka? saat, laboratuvar ko?ullar?nda ise birka? gün dayanabildi?ini belirtiyor. Fedex’e g?re ise; ?in’den Minnesota’ya bir kargo en erken 4 günde geliyor. Bu yüzden g?nderici paketin üstüne hap??rsa bile virüsün ?lmesi i?in fazlas?yla zaman ge?iyor.
Aliexpress’ten Türkiye’ye ürünlerin en erken 1 hafta i?erisinde geldi?ini dü?ünürsek, virüsün etkilerinin pek g?rülmeyece?ini s?yleyebiliriz. Ancak bunun kesinli?inin ?imdilik kan?tlanmad???n? belirtelim. Yani se?im yapmak tamamen sizin elinizde.


Ayser Bilgisayar ?anakkale ?anakkale Web Site Yap?m? - Armut

Uzun ?mürlü SSD Kullan?m? ??in 6 ?pucu!


??letim sistemlerinde geleneksel sabit disklerin ge?mi?te kald??? ve giderek daha fazla SSD sürücüsünün ana depolama ayg?t? olarak kullan?ld??? g?rülüyor.

Sabit bir diske g?re yüksek performans?yla dikkat ?eken SSD'lerin kullan?m ?mrünün belirli unsurlara ba?l? oldu?unu belirten Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, uzun ?mürlü ve yüksek performansl? bir SSD i?in kullan?c?lara 6 ?neride bulunuyor.

SSD NED?R?
Depolama alanlar?n?n gerek ?irketler gerekse de kullan?c?lar i?in ?nemli bir konu oldu?u biliniyor. Geli?en teknolojiyle birlikte sabit diskler yerine SSD sürücüler daha ?ok tercih ediliyor. Sabit bir diske g?re yüksek performans sa?layan SSD'lerin ?mrü ise kullan?c?lar?n yanl?? kullan?mlar? ya da gerekli tedbirleri almamas?ndan dolay? k?sal?yor.

SSD UZUN ?M?RL? OLSUN D?YORSANIZ
SSD'lerin ?mrünün do?rudan sürücüye ne kadar ve ne s?kl?kta yaz?ld???na ba?l? de?i?ti?inin alt?n? ?izen Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal'a g?re, SSD'lerin ?mrünü uzatmak i?in kullan?c?lar?n uygulamas? gereken 6 yol bulunuyor.

Windows'da disk belle?i dosyalar?n? ayarlay?n. Windows'daki sanal bellek, swap dolay?s?yla SSD diski kendi uzant?s? gibi g?rerek diskinizin yo?un bir ?ekilde yaz?lmas?na neden olabilir ve bu da SSD performans?n? ve ?mrünü azaltabilir. Bunun i?in swap sayfa dosyas?n? SSD'nizden farkl? bir diske, ?rne?in sabit disk sürücüsüne ta??may? deneyin.

Windows sistemindeki haz?rda beklet modunu kapat?n. Haz?rda bekletme i?lemi diskte büyük miktarda yazma kapasitesi kullan?r, i?levi devre d??? b?rakmak SSD ?mrünü uzatmaya yard?mc? olur.
SSD'nizde birle?tirme komutunu ?al??t?rmay?n. SSD'ler, verileri blok olarak kaydeder ve da??n?k olsun ya da olmas?n, sürücünün herhangi bir yerindeki bloklar? okuyabilir. Bu nedenle, birle?tirmeyi ?al??t?rmak gerekli olmad???ndan ve süre?te diskin a??r okuma, yazma eylemi ger?ekle?mesine neden olaca??ndan SSD'nin ?mrünü k?saltacakt?r.

SSD'nizin kapasitesini tam doldurmay?n. SSD sürücünüz tam kapasiteye ula?t???nda yazma h?z? performans?n? dü?ürür. Sürücünüz tam kapasiteye yakla?t???nda, kullan?labilir bir alan bulmak ve dosyalar? hareket ettirmek i?in daha fazla zamana ihtiya? duyar. Yeterli yazma h?z? performans? elde etmek i?in bo? alanlar?n en az %25 olmas? gerekiyor.

Swap alan?n? yo?un kullanmaktan ka??n?n. Linux OS'de, /etc/sysctl.conf dosyas?na parametre ekleyerek swap kullan?m?n? azaltabilir veya swap b?lümünü farkl? depolama sürücüsüne ta??yabilirsiniz.

SSD'nize gelen elektri?e dikkat edin. SSD'nizi dü?ük voltaj gibi elektrik kaynakl? problemlerden uzak tutun. Anti-statik elektri?e maruz kalmas?n? engelleyerek daha uzun ?mürlü bir SSD'ye sahip olabilirsiniz.

''Deprem vergileri ara?t?r?ls?n'' ?nergesine AK Parti ve MHP'den ret


在线尺子


Halklar?n Demokratik Partisi (HDP), Elaz?? depremi ile birlikte yeniden gündeme gelen deprem vergilerinin nereye harcand???n?n ?effaf bir ?ekilde kamuoyuyla payla??lmas? amac?yla Meclis ara?t?rmas? istedi. HDP, ara?t?rma ?nergesini Meclis Genel Kurulu’na sundu.
HDP ?nergede, Türkiye’de ?e?itli d?nemlerde depremler oldu?u ve ?ok say?da can kayb?n?n ya?and??? belirtilerek, “17 A?ustos depreminin ard?ndan binalar?n depreme dayan?kl? olmad??? ger?e?iyle yüzle?ilmi?, buna y?nelik fark?ndal?k olu?turulma ?abalar? g?sterilmi?tir. Deprem vergileri toplanarak olas? depremlerde meydana gelebilecek zararlar?n en aza indirgenmesi y?nünde ?al??malar ba?lat?lm?? ve ?zel deprem sigortalar? da b?ylece ülke gündemine girmi?tir” denildi.
‘YEN? B?NALAR DENETLENMED?’
?nergede, hasarl? ve depreme dayan?kl? olmad??? tespit edilen binalara y?nelik sa?lamla?t?rma ?al??malar?n?n yap?lmad??? ve yeni yap?lan binalar?n depreme dayan?kl?l???n?n da denetlenmedi?i belirtildi. ?nergede, “Ku?kusuz Van depreminde ya?ananlar hala haf?zalardad?r ve so?uk havada binlerce yurtta? sokaklarda kalm??; ciddi bir ma?duriyet ya?anm??t?r. Van’da yurtta?lar?n hala prefabrik evlerde kal?yor olu?u depreme y?nelik gerekli ?al??malar?n yap?lmad???n? izah etmesi bak?m?ndan son derece ?arp?c?d?r” ifadelerine yer verildi.
’67 M?LYARI GE?EN DEPREM VERG?S? NEREDE?’
?nergede, ?unlar kaydedildi: “Elaz?? depreminin ard?ndan K?z?lay gibi derneklerin halktan parasal yard?m ama?l? duyurular?, ge?mi? y?llarda toplanan deprem vergilerinin hangi ama? i?in kullan?ld??? noktas?nda ciddi soru i?aretleri yaratmaktad?r. Deprem vergisi ad? alt?nda toplanan ve olu?turulan kayna??n y?llar i?erisinde ne kadara ula?t??? ve nerelere aktar?ld??? da kamuoyunda cevap bekleyen sorulardand?r.  1999 depremiyle birlikte depremin zararlar?n? tazmin edebilmek i?in mevcut hükümet deprem vergisi olarak bilinen ?zel ileti?im vergisini getirmi?ti. Bu ?zel ?leti?im Vergisi 99 depremiyle birlikte depremin zararlar?n? tazmin etmek, yeni olu?acak depremler i?in ?nlemler alabilmek, toplanma alanlar?, deprem bilincinin geli?mesi gibi harcamalar?n finanse edilebilmesi i?in getirilmi? bir vergiydi. Bu vergi hayat?m?za ge?ici olarak girmesine ra?men, iki kez uzat?lm?? ve 2003 y?l?nda ise kal?c? hale getirilmi?tir. GSM operat?rleri arac?l???yla yap?lan konu?malar, internet ve mesaj bedelleri üzerinden yüzde 7,5 kadar ??V al?nmaktad?r. Vergi uzmanlar?, toplanan paran?n 2000 y?l?ndan 2019 y?l?n?n sonuna kadar 67.5 milyar? ge?ti?ini s?ylemektedir. Vatanda?lar toplanan bu paran?n depremde olu?abilecek ?ad?r ihtiyac? i?in, yard?m i?in, g?da yard?m? i?in ayr?lmas? gerekti?ini, deprem bilincinin geli?mesi i?in ayr?lmas? gerekti?ini, deprem e?itimleri i?in, tatbikatlar i?in ayr?lmas? gerekti?ini, toplanma alanlar? i?in harcanmas? gerekti?ini, AFAD’a, AKUT’a, K?z?lay’a vb. kurumlara aktar?lmas?n? beklerken, d?nemin Maliye Bakan? Mehmet ?im?ek bir soruda deprem vergilerinin duble yollara gitti?ini s?ylemi?tir.”
Genel Kurul’da g?rü?ülen ?nerge, AK Parti-MHP milletvekillerinin oylar?yla reddedildi.

Türkiye'de en ?ok tüketilen ila? belli oldu!


在线尺子

2018 y?l? itibar?yla Türkiye ?ap?nda sat?lan sinir sistemi ila?lar?n?n toplam? 308 milyon kutu oldu. Sinir sistemi ila?lar?n?n ba??nda antidepresan ila?lar geliyor.
2017’de 298.4 milyon kutu sinir sistemi ilac? sat?l?rken, bu rakam bir y?l i?inde 10 milyon kutu artarak, 308 milyona ula?t?.
2013’te 258.5 milyon olan sinir sistemi ila?lar?n?n kullan?m?, son 5 y?lda ise 49 milyon 500 bin kutu artm?? oldu. 5 y?lda sinir sistemi ila?lar? kullan?m?nda g?rülen art?? oran? yüzde 19 oldu.
S?ND?R?M S?STEM? VE METABOL?ZMA ?LA?LARI
 Verilere g?re, Türkiye’de en ?ok tüketilen ila? grubu ise sindirim sistemi ve metabolizma ila?lar?. 2018 y?l? itibariyle 398 milyon 700 bin sindirim sistemi ve metabolizma ilac? sat?l?rken, son 5 y?lda sindirim sistemi ila?lar? kullan?m?nda 110 milyon kutuluk art?? g?rüldü. 2013’te 280.6 milyon kutu sinir sistemi ve metabolizma ilac? sat?l?rken, bu rakam 2016’da 346 milyon kutuya, 2017’de da 374 milyon kutuya ula?t?. 2018’de en ?ok sat?lan ikinci grup ila?lar ise solunum sistemine ili?kin olanlar oldu.
Y?l boyunca toplam 329.8 milyon kutu solunum sistemi ilac? sat?l?rken, bu rakam 2017’de 317.2 milyon kutu olmu?tu. Solunum sistemi ila?lar?nda 2013 y?l? tüketimi ise 263.8 milyon kutu düzeyindeydi.
A??klanan son rakamlarla, 2018 y?l?nda Türkiye’deki toplam ila? sat??? 2 milyar 351 milyon 200 bin kutuya ??kt?. Bu da 2018 nüfusunun 82 milyon oldu?u dikkate al?n?rsa, ki?i ba??na 28.6 kutu ila? dü?tü?ünü g?steriyor. 2017’de ise ki?i ba??na ila? tüketimi 28 kutu olmu?tu.

Google ?eviri'ye Yabanc? Dildeki Filmleri Altyaz?s?z ?zleyebilece?iniz Bir ?zellik Geliyor


Google ekibi, ?eviri hizmeti üzerinde ?al??t??? yeni bir ?zelli?i duyurdu. Bu ?zellik, bir konu?man?n anl?k olarak ba?ka bir dile ?evrilmesine yard?mc? olacak. Yapay zeka deste?ine sahip olan ?zellik, ?u anda pek ?ok dilde test ediliyor.
ABD merkezli teknoloji devi Google, kullan?c?lara onlarca hizmet sunuyor. ?irketin sundu?u hizmetlerden bir tanesi de "Translate" ya da Türk?e ad?yla ?eviri. Kullan?c?lar, farkl? dillerde olan i?erikleri Google ?eviri ile an?nda istedikleri dile ?evirebiliyorlar. ?stelik Google ?eviri'nin destekledi?i dillerin ?ok fazla olmas?, kullan?c?lar i?in vazge?ilmez hale gelmesine neden oluyor.

Google ?eviri, zaman zaman ?eviri hatalar? yap?yor olsa da bugün pek ?ok kullan?c? taraf?ndan aktif olarak kullan?l?yor. Hatta konu?ma deste?i de olan Google ?eviri, b?ylelikle kelime telaffuzlar?n?n ??renilmesi konusunda da fayda sa?l?yor. ?imdiyse Google ?eviri i?in üzerinde ?al???lan yeni bir ?zellik ortaya ??kt?. Bu ?zelli?in hayat?m?za girmesiyle birlikte ?zellikle yabanc? dilde e?itim alan ??renciler, derin bir nefes alacaklar.

Google ?eviri'ye an?nda ?eviri ?zelli?i geliyor

Google ekibinin, ?eviri üzerinde ?al??t??? yeni ?zellik, uzun bir konu?may? ger?ek zamanl? olarak ?evirebiliyor. Yapay zeka deste?ine sahip olan yeni ?zellik, yine internet ba?lant?s? ile Google sunucular? üzerinden ?al??acak ve telefonunuzun mikrofonu arac?l???yla al?nan konu?malar? anl?k olarak ba?ka bir dile ?evrilebilecek.

Gelen bilgilere g?re Google, ?eviri hizmeti i?in geli?tirdi?i yeni ?zelli?i ?spanyolca, Almanca ve Frans?zca gibi diller ba?ta olmak üzere pek ?ok dilde test ediliyor. Asl?na bakacak olursak bu sevindirici bir haber. ?ünkü yap?lan testler ba?ar?l? olur ve herhangi bir sorun ile kar??la??lmaz ise s?z konusu ?zellik k?sa süre i?inde tüm kullan?c?lar?n hizmetine sunulacak.

Google ?eviri'nin sahip olaca?? yeni ?zellik; s?ylenenlerin ?zünü anlaman?za, desteklenen dillerde anl?k ders deste?i alman?za ve hatta altyaz?s?z film ya da dizi izlemenize yard?mc? olacak. Ancak bu noktada, iOS kullan?c?lar?n?n ?ok da ho?una gitmeyecek bir haber vermek durumunday?z. Google yetkililerinden gelen a??klamalara g?re ?eviri'nin yeni ?zelli?i, ilk olarak Android kullan?c?lar?n?n hizmetine sunulacak.

Facebook Hesab?n? Kapatanlar Kullanamayacak!Facebook Messenger ayr? bir uygulama olarak indirilebiliyor, Facebook olmadan da kullan?labiliyordu. Sosyal medya devinin ald??? yeni kararla bu de?i?iyor. Art?k Facebook hesab?n?z yoksa Messenger’? da kullanamayacaks?n?z.
Facebook hesab?n?z olmasa bile Messenger’a kaydolup Facebook arkada?lar?n?zla mesajla?abiliyordunuz. Messenger ve Messenger Lite uygulamalar?nda hesap yerine telefon numaran?z? kullanmay? se?ebiliyordunuz. Sosyal medyan?n lideri bu ?zelli?i sessiz sedas?z kald?rd?. Ancak ??yle bir detay var. Messenger’a yeni kaydolanlara arkada?lar?yla sohbet edebilmeleri ve ba?lant?da kalabilmeleri i?in Facebook hesab? kullanmalar? gerekti?ini s?yleyen bir uyar? g?sterilecek. Haihaz?rda Messenger’? Facebook hesab?n?z olmadan kullan?yorsan?z bir?ey yapman?z gerekmiyor. Facebook, Messenger kullanan ki?ilerin büyük ?o?unlu?unun zaten Facebook arac?l???yla giri? yapt?klar?n? g?rdüklerini ve süreci basitle?tirmek istediklerini s?ylüyor.
Facebook hesab? olmayan baz? Messenger kullan?c?lar? ge?i?in sorunsuz ger?ekle?medi?ini bildiriyor. Hesaplar?n?n k?s?tland???n? belirten bir hata mesaj?yla kar??la?t?klar?n? s?ylüyor. Umar?z, Facebook’un di?er uygulamalar?nda bu zorunlulukla kar??la?may?z. Facebook kadar s?k kullan?lan hatta daha aktif kullan?lan WhatsApp ve Instagram’? kullanmak i?in Facebook hesab? zorunlu tutulursa sosyal medya devi ele?tiri ya?muruna tutulacakt?r.

Do?algazdan elektrikli sobaya d?nü?

Do?algaz faturas? kabar?nca vatanda? elektrikli sobalara y?neldi. Son iki ayda bu ürünlerdeki sat?? miktar? yüzde 50-60 artt?. Ayn? d?nemde izolasyon bantlar?na da talep yükseldi.

Havalar?n so?umas?yla birlikte vatanda?lar?n en ?nemli gündemi, do?algaz faturas? oldu. Son iki y?lda yap?lan zamlar?n toplam? yüzde 60’? a??nca tüketiciler ?s?nman?n farkl? yollar?n? aramaya koyuldu. Vatanda?lar?n ?o?u elektrikli ?s?t?c?lara y?nelirken, online sat?? platformlar? ?s?t?c? sat??lar?nda patlama ya?and???n? duyurdu.

Sat??lar yüzde 50 artt?
E-ticaret sitesi GittiGidiyor’un verilerine g?re; ocak ay?na girilmesiyle portatif ?s?nma ??zümlerine talep yükseldi. Ocak ay?n?n ilk haftas?nda bir ?nceki haftaya oranla elektrikli ?s?t?c?lar?n sat?? hacmi yüzde 50 artarken, radyat?rlerin sat?? hacmi yüzde 70 yükseldi. Ayr?ca ortamlardaki ?s? kayb?n?n ?nüne ge?ebilmek i?in tercih edilen izolasyon ve bak?m bantlar? sat???nda ise yüzde 15 art?? kaydedildi.

45 TL'den 160 TL'ye kadar
Elektrikli ?s?t?c?lara olan bu talep indirimli marketlere de yans?d?. B?M, A101 ve ?OK, vatanda??n büt?esine uygun elektrikli ?s?t?c?lar? marketlerinde sat??a sunmaya ba?lad?. Marketlerde 45-50 liradan ba?layan ürünlerin fiyatlar?, hem markas?na hem de modeline g?re 160 liraya kadar ??kabiliyor.

Esnaf memnun
Piyasada ise artan ?s?t?c? talebi olumlu kar??lan?yor. ?zellikle beyaz e?ya sat?c?lar? bu durumdan olduk?a memnun. Aral?k ay?na k?yasla ocak ay?nda elektrikli ?s?t?c? sat??lar?nda art?? oldu?unu belirten esnaf, “Genelde ayakl? ?s?t?c?lara talep var. Mü?teriler ?zellikle tasarruflu modellere y?neliyor” dedi.

Klima da tercihler aras?nda
Vatanda?lar?n ?o?u sosyal medya üzerinden do?algaz faturalar?n? payla?arak alternatif yollar denediklerini belirtti. 2019’da hem evler hem de i? yerleri i?in elektri?e yüzde 32 zam yap?lmas?na ra?men ?o?u vatanda?, do?algaz yerine, klima ve elektrikli ?s?t?c? kullanmay? tercih ettiklerini s?yledi.