CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM ?e?ení
?esky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop

中国色图

CAD Studio je nejvìt?ím dodavatelem CAD/CAM produktù Autodesk na èeském a slovenském trhu. Na?e strojírenská ?e?ení jsou postavena na nástrojích Autodesk a na propojení CAM, PDM, PLM a ERP systémù. Poskytujeme rovnì? CAD ?kolení, konzultace, zakázkov? v?voj CAD nadstaveb, CAM postprocesorù a ?irokou ?kálu dal?ích CAD slu?eb.

中国色图

CAD Studio je dodavatelem CAD/BIM ?e?ení Autodesk pro stavební projekci a architektonické navrhování. Od jednoduch?ch 2D CAD aplikací a TZB nástrojù, p?es 3D CAD pro in?en?rské stavby, vizualizaèní software, a? po v?konné BIM aplikace umo?òující t?movou spolupráci, kompletní návrh a anal?zu datového modelu budovy i její pozdìj?í správu.

中国色图

Na?e GIS a CAFM ?e?ení pro správu majetku, ?ízení a plánování jsou postavena na produktech a technologiích firmy Autodesk. ?e?ení pro internet, správu dokumentù, databázové a mobilní aplikace stavíme na osvìdèen?ch technologiích firmy Microsoft, Oracle a FME.

Média a Design

?e?ení Autodesk pro multimédia, filmové efekty, TV reklamu, tvorbu poèítaèov?ch her a VR. Systémy pokroèilého 3D designu, vizualizací a virtuálních prototypù, zejména pro automobilov? prùmysl.
Promo akce, slevy, zv?hodnìní
do 30.6.2020 Bezplatné komerèní licence Autodesk cloud - Covid19
do 17.7.2020 Fusion 360 se slevou 50%
do 24.7.2020 Sleva 25% na CAD subscription
do 30.9.2020 Sleva 10 % na 3leté subscription
P?ehled Go Ceny P?EHLED PROMO CEN
Seminá?e, webiná?e, ?kolení a v?stavy
26.6.2020 Praha: Laserové skenování pro BIM
29.6.2020 Praha: AutoCAD Electrical - ?kolení (2 dny)
14.7.2020 Bratislava: Inventor pro pokroèilé (2 dny)
14.7.2020 web: Základy programování 3os?ch frézovacích center ...
P?ehled Akce Webiná?e Webiná?e

Dle oboru: CAD ? MFG ? AEC ? MM ? GIS ? HW RSS kanál
Události a novinky (archiv)
25.6.2020
CAD

?ervnové flash-promo na AutoCAD a Revit LT - u?et?ete a? 20 %

U?et?ete a? 20 % na Va?em novém návrhovém software - platí jen do 30.6. Vá? nejnovìj?í CAD èi BIM software Autodesk si nyní mù?ete po?ídit levnìji. V rámci krátké èervnové slevové akce mù?ete zakoupit zv?hodnìné subscription licence oblíben?ch CAD a BIM aplikací Autodesk - One AutoCAD, Revit LT Suite a AutoCAD LT (Win+Mac)Fusion 360 ...
23.6.2020
CAD

Konèí EAP a Autodesk Fusion 360 je nyní s 50% slevou

?ada u?ivatelù vyu?ila nabídku firmy Autodesk v rámci opat?ení boje s pandemií Covid-19 na bezplatné licence cloudov?ch aplikací - tzv. Extended Access Program (EAP). Ji? jen do 30.6.2020 je tak mo?né vyu?ívat zcela zdarma komerèní licence aplikací BIM 360 Docs a Design, Fusion 360, Fusion Team, AutoCAD Mobile a dal?ích. Jak postupovat, pokud ...
16.6.2020
AEC

BLOG: Nová verze CAD Studio Revit Tools (v2.8.0)

Od dne?ného dòa je k dispozícií ?al?ia aktualizácia doplnkovej aplikácie CAD Studio Tools for Revit (v2.8.0) pre Autodesk Revit 2021/2020/2019, ktorá priná?a niekolko noviniek a vylep?ení: Nová funkcia Sou?adnice, Nová funkcia Duplikovat pohledy, Vylep?enie pre funkciu P?eèíslování
12.6.2020
AEC

BIMfo: SKYGRIP - závesné systémy ? automatizácia projektovania

Jednoduch?ie rie?enia v oblasti závesn?ch systémov ? automatizácia projektovania pre partnerov. V poslednej dobe sa èoraz viac hovorí o automatizácii projektovania alebo o generatívnom projektovaní v BIM. Sme radi, ?e sme pri tom a vieme pom?c? zákazníkom s ich ka?dodennou prácou. Nedávno sme pre ná?ho zákazníka spoloènos? SKYGRIP s.r.o. rie?ili ...
8.6.2020
CAD

Subscription Premium Plan - zjednodu?ená správa u?ivatelù

Od nynìj?ka mohou zákazníci s vìt?ím mno?stvím licencí (min. 50) zakoupit p?edplatné produktù Autodesku s roz?í?enou podporou, tzv. "Prémiov?m plánem" (Premium Plan). Ten kromì jiného zahrnuje i zjednodu?enou mo?nost p?ihla?ování u?ivatelù standardním doménov?m úètem (jako do Windows) a podrobné statistiky vyu?ívání licencí. Správce úètu ...
CAD Studio s.r.o.

Firma CAD Studio s.r.o. je autorizovan? dealer Autodesk (ji? 25x po sobì ocenìna jako nejvìt?í dealer Autodesku v ?R a SR: 1994-2019), Autodesk Platinum Partner, Autodesk Training Center a Autodesk Developer s více ne? 29let?mi zku?enostmi a t?mem 120 specialistù. Proè nakupovat právì u firmy CAD Studio?

CAD Studio dodává kompletní ?e?ení - software, hardware, ?kolení, slu?by - pro CAD/CAM, BIM, GIS/FM, PDM a multimédia, zalo?ená na technologiích firmy Autodesk (digitální prototypy, BIM, AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D, Fusion 360, 3ds Max, Vault, Plant, Simulation, cloud...) a aplikaèní nadstavby pro konkrétní profese (i vlastní v?voj). CAD Studio je èlenem evropské skupiny ARKANCE.

Kontakt

PRAHA - Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, tel: 910 970 111
BRNO - Sochorova 23, 616 00 Brno, tel: 910 970 111
OSTRAVA - Hornopolní 34, 702 00 Ostrava, tel: 910 970 111
?.BUD?JOVICE - Pra?ská t?. 16, 370 04 ?eské Budìjovice, tel: 910 970 111
PARDUBICE - Rokycanova 2730, 530 02 Pardubice, tel: 910 970 111
PLZE? - Teslova 3, 301 00 Plzeò, tel: 910 970 111
SLOVENSKO (Bratislava + ?ilina + Ko?ice) - tel. +421 2 6381 3628
MA?ARSKO (Budape??: Varinex-CAD Studio) - tel. +36 1 273 3400


Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2020 CAD Studio s.r.o. | kontakt | webmaster | ochrana soukromí