Rails Bezbolesne tworzenie aplikacji internetowych
Wydano Rails 5.1.4!

爱爱小说

Screencast'y

Prezentacje video

Pocz?tki

Pobierz wersj? 5.1.4 5.0

Ostatnie wydanie: wersja 5.1.4 z 7 wrze?nia 2017

Poznanie

Dokumentacja

API, Ksi??ki, tutoriale, fragmenty kodu

爱爱小说

Spo?eczno??

Do??cz do polskiej spo?eczno?ci RoR

“Ruby on Rails jest prze?omem w dziedzinie programowania aplikacji internetowych.
Pot??ne aplikacje, których tworzenie do tej pory zabiera?o tygodnie czy miesi?ce,
s? teraz tworzone dos?ownie w kilka dni.”
-Tim O'Reilly, Za?o?yciel O'Reilly Media
Wi?cej cytatów

爱爱小说

Rails to w pe?ni wyposa?one ?rodowisko do tworzenia aplikacji internetowych opartych o bazy danych zgodnie ze wzorcem MVC (Model-View-Controller). Rails daje Ci ?rowowisko w pe?ni oparte o j?zyk programowania Ruby - od AJAX-a dost?pnego w widokach (View), do zapytania i odpowiedzi w kontrolerach i logiki biznesowej twoich modeli. Jedyne czego potrzebujesz do uruchomienia swojej aplikacji to baza danych i serwer WWW.

 

Kto korzysta z Rails?

Ka?dy, pocz?wszy od ma?ych firm, poprzez organizacje non-profit, a na du?ych organizacjach skończywszy, u?ywa Rails. Rails znajduje zastosowanie jako narz?dzie tworzenia praktycznie ka?dego rodzaju aplikacji internetowej, czy b?dzie to oprogramowanie do wspó?pracy online, tworzenia spo?eczno?ci, e-commerce, zarz?dzania tre?ci? czy statystyk. Przyk?ady:

Basecamp

Basecamp: Zarz?dzanie projektem.
Aplikacja, dzi?ki której powsta?o Rails.

Twitter

Twitter: (na pocz?tku swojego istnienia) - Mikroblogging.

Groupon

Groupon: Promocjyjne zakupy.

Yellowpages

Yellow Pages: Katalog firm.

Github

Github: Hosting repozytoriów Git.

Lighthouse 1

Lighthouse: Bugtracker.

Zobacz wi?cej aplikacji

 

Czego jeszcze
potrzebuj??

Rails wspó?pracuje z du?? liczb? serwerów WWW i baz danych. Jako serwer WWW polecamy serwery Apache lub Nginx, z modu?em Phusion Passenger lub serwery aplikacji Thin, Unicorn czy Puma. Jako bazy danych mo?esz u?y? MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle, SQL Server, DB2, lub Firebird. Rails dzia?a prawie pod ka?dym systemem operacyjnym, ale dla systemu produkcyjnego radzimy u?y? jednego z systemów Unix.