??á?? ???à???àòü íà ??è?èà?üí?é ???óì ??áèò???é LADA Kalina è í???é ?à?à ?à?èíà 2.
???è ?ò? ?à? ?????é ?è?èò, ??ê?ì?í?ó?ì ??÷èòàòü ???à?êó ?? ???óìó. ??? ?à?ì?ù?íè? ???è? ???áù?íèé í??á???èì? ?à???è?ò?è???àòü??. ??? ????ì?ò?à ???áù?íèé ??á??èò? ?à????.

  ?à???? ??????í?? ???áù?íè? ??ì ???áù?íèé
?áùà? èí???ìà?è?
????à?????: ??????? LADA
5 73
?à????, ??? ì? ?????áí? ?à??êà???à?ì ? ???óì? è ? ?à????à?. ???á? ??ê?ì?í?ó?ì ê ???÷ò?íè? ???ì í??è÷êàì!
18 1,013
??íêó???, ??????èì?? ?à?à ?à?èíà ??óá?ì ????è êà?èí?????? ? ??íí?ìè ??è?àìè è ???à?êàìè!
21 2,357
?????é á??? ????? ?à?à ?à?èíà - www.new-kalina.ru
Smitn
18.07.2018 14:49 ? ??????í?ìó ???áù?íè?
12 480
???ì??òí?é ????êò ??è?èà?üí??? ?à?à ??óáà è ??? "???????" ?? ??????àì êà÷??ò?à à?ò?ì?áè??é LADA.
23 1,616
?????òè è ?áú????íè?
??????íè? í????òè ? ????? ???? ?à?èíà (Lada Kalina 2) ?????òà???í? ? ?ò?ì ?à?????.
StarPer
11.02.2020 07:16 ? ??????í?ìó ???áù?íè?
402 17,711
?????òè ?á à?ò?ì?áè??? ?à?à ?à?èíà ??????? ??ê???íè?.
355 43,685
?????òè ?á à?ò?ì?áè??? ????èé?êè? è èí??ò?àíí?? ???è????èò???é, ??á?àíí?? íà á??ê?àéíè? ????ò??à? ?íò??í?òà.
Ky.
?????í? 08:01 ? ??????í?ìó ???áù?íè?
788 71,128
mikrolab1
29.04.2020 13:43 ? ??????í?ìó ???áù?íè?
118 26,981
????? LADA Kalina 2
??? èí???ìà?è? ? ????? ?à?à ?à?èíà ? ?ò?ì ?à?????.
139 46,874
?íèìàíè?, ? ?à????? ??òà????ò ???è ?ò???? ò??üê? ??à???ü?? ????? LADA Kalina! ???÷àò??íè? ?ò ò??ò-??àé?à è ò.?. ??òà???éò? ? ?????í?ì ?à?????.
moskva4
16.06.2020 20:37 ? ??????í?ìó ???áù?íè?
95 17,448
?ò÷?ò?, ?ò???? è ???÷àò??íè? ò??, êò? ó?? ?????á??à? ????? LADA Kalina ? ????.
35 1,789
??? ? í???é ?à?à ?à?èíà ?????.
Sed
05.06.2020 18:45 ? ??????í?ìó ???áù?íè?
89 21,037
LADA Kalina (?à?à ?à?èíà)
?ò???? ??à???ü??? ?á ???è? à?ò?ì?áè??? ?à?à ?à?èíà. ?ùóù?íè? è ???ò, ???ó÷?íí?é ? ó????è?? ??à?üí?é ?ê???óàòà?èè. ????? è ìèíó?? à?ò?ì?áè??é ?à?à ?à?èíà.
211 55,453
?á?ó???íè? ???????? ?? ?ê???óàòà?èè à?ò?ì?áè??é ?à?à ?à?èíà ??????? ??ê???íè?. ????ü ì??í? ?à?à?àòü ???????, í? ?òí???ùè??? ê ??ó?èì ò??íè÷??êèì ?à????àì ???óìà.
201 54,464
118 69,335
??á?? è ??êó?êà ?à?à ?à?èíà
???ó?üòàò? ?à??è÷í?? ò??ò?? à?ò?ì?áè??é ?à?à ?à?èíà, ??à?í?íè? ? ê?íêó??íòàìè, à òàê?? á??ê?í?÷í?? ????? ? ò?ì, ?ò?èò ?è ??êó?àòü ?à?ó ?à?èíó è?è ?ó÷?? ???òü ÷ò?-ò? ??ó???....
294 135,819
????ü ì??í? ?á?ó?èòü ??????? ?? ??????ó?? ??êó?êè à?ò?ì?áè?? ?à?à ?à?èíà 2, íà ÷ò? ?ò?èò ?á?àòèòü ???á?? ?íèìàíè? è ÷ò? ???àòü ??à?ó ????? ??êó?êè.
264 24,625
?à?à ?à?èíà. ???íè÷??êèé ?à????
?ò???? ? ?à?àíòèéí?ì è ????è?í?ì ?á??ó?è?àíèè à?ò?ì?áè??é ?à?à ?à?èíà ? ?à??è÷í?? à?ò???íò?à?, ? ?ò?èì??òè è êà÷??ò?? ???????íè? ?? è ò.?. ?à???? ???óò ????èà?è?ò? ????.
121 33,096
?á?ó???íè? ???????? ?? ??è?àò???ì à?ò?ì?áè??é ?à?à ?à?èíà, ?è?ò?ìàì ???à???íè?, ?èòàíè?, ?à?è?àíè? è ó??à???íè? ??è?àò???ì, ?è?ò?ì? ???ó?êà ?ò?àá?òà??è? ?à???.
675 227,013
?á?ó???íè? ???????? ?? ??????íè? è ê???áê? ?????à÷ à?ò?ì?áè??é ?à?à ?à?èíà.
193 45,938
?á?ó???íè? ???????? ?? ?????í?é è ?à?í?é ??????ê?, ?ó????ìó ó??à???íè? è ò??ì??í?é ?è?ò?ì? à?ò?ì?áè??é ?à?à ?à?èíà.
453 144,709
?á?ó???íè? ???????? ?? ???êò???á??ó???àíè? à?ò?ì?áè??é ?à?à ?à?èíà: àêêóìó??ò??, ??í??àò??, ?òà?ò??, ????ù?íè? è ???ò??à? ?è?íà?è?à?è?, á??ò???é ê?ì?ü?ò?? è ò.?.
501 174,752
?á?ó???íè? ???????? ?? àíòèê?????èéí?é ?á?àá?òê? è ?óì?è?????èè êó???à à?ò?ì?áè??é ?à?à ?à?èíà, ?è?ò?ì? ?ò????íè? è ??íòè???èè, ?è??íè?ì è ÷???àì íà íè? è ò.?.
361 90,473
?á?ó???íè? ???????? ?? á?í?èíàì, ìà??àì, ???à??à?ùèì, ò??ì??í?ì è ??ó?èì ?ê???óàòà?è?íí?ì ?è?ê??ò?ì ??? à?ò?ì?áè??é ?à?à ?à?èíà.
323 96,095
?à???? ?á ??è?èíà?üí?? ?à?à?í?? ÷à?ò?? ??? à?ò?ì?áè??é ?à?à. ??è?èà?üí?é ???òà?ùèê - ??? "???? ?ìè??".
6 152
??íèí? ?à?à ?à?èíà, ????????àò??è, ???êà?à, ?à?êò??íèêè, áà?à?íèêè, ???àíí?? ê?ì???ê?? è ??ó??? ?????íèò??üí?? ?á??ó???àíè? ??? à?ò?ì?áè??é ?à?à ?à?èíà. ??? ? ????òè?í?? ?à?à ?à?èíà. ???í??? ???óìà: ìà?à?èí à?ò?-ò?íèí?à MyCARshop.Ru.
794 132,042
??ìèíè?ò?àòè?í?é ?à????
?ò???? è ????????íè?, ???????, ?à??á?.
???ò? ??? ?á?ó???íè? íà???? ???óìà ? ?à?? ?à?èí?. ???ì ?ò ?à? ???áù?íèé ?á ??èáêà?, ????????íèé ?? ó?ó÷??íè? ?ò?óêòó?? è ?óíê?è?íà?à ???óìà.
96 11,877
?áùèé ?à????
???ò? ??? ?áù?íè? íà ??á?? ò?ì?. ????ü ì??í? (è íó?í?) ?à??êà???àòü ?à??è÷í?? è?ò??èè, áàéêè, òàùèòü ???à ??? ?àì?? èíò????í?? ?ò?????ó.
281 932,764
?á?ó???íè? è ê?í?ó?üòè???àíè? íà ò?ìó ??ò?ì?áè?üí??? ?àê?í??àò??ü?ò?à.
udaff34
?÷??à 13:03 ? ??????í?ìó ???áù?íè?
479 30,848
?á?ó???íè? ??ó?è? à?ò?ì?áè??é, êàê èí??ò?àíí???, òàê è ?ò?÷??ò??íí??? ???è?????ò?à. ?à??????? ? ??á?? à?ò?ì?áè???, ê??ì? ?à?à ?à?èíà.
Sisa
?÷??à 21:01 ? ??????í?ìó ???áù?íè?
486 169,359
???ò? ??? êó??è, ????à?è, ?áì?íà è á????àòí?é ?à??à÷è à?ò?ì?áè??é è è? ÷à?ò?é.
70 1,639
?à?à ?à?èíà ??óá
???ê?óáí?? ??ò??÷è, ??????, ?óò????ò?è?, ?????? íà ???òà?êè è ò.?.
72 26,192
?á?ó??à?ì è ??áè?à?ì: ?àìêè ??? í?ì??à, íàê??éêè, ?óòá??êè, ê?ó?êè è ìí???? ??ó???. ???í??? ???óìà:ìà?à?èí à?ò?-ò?íèí?à MyCarShop.Ru.
avtoritet
26.11.2017 16:34 ? ??????í?ìó ???áù?íè?
27 2,126
????ü ì??í? ?á?ó??àòü ?áùè? ??????? è ?à?ì?ùàòü ?à??êè íà ????àíè? ?è?èà??? ?à?à ?à?èíà ??óáà ? ?à??ì ?????? (?àé?í?, ?á?à?òè, ????óá?èê?, ?ò?àí?).
Seven677
?????í? 10:01 ? ??????í?ìó ???áù?íè?
231 14,712
??ò?-????òè?íà? ê?ìàí?à ê?óá?? ?à?à ?à?èíà è ?à?à ??è??à. ?áó÷?íè? ??í??í?ì ??èí?è?àì á??à?à?èéí??? ?????íè?, ò???èè ??è??íè? à?ò?ì?áè??; ?á?ó???íè? à?ò?-????òè?í?? ì?????è?òèé.
251 10,983
?????òà?èò??ü?ò?à ?à?à ?à?èíà ??óáà ? ??íò?à?üí?é ÷à?òè ????èè.
363
?÷??à 23:24 ? ??????í?ìó ???áù?íè?
1,305 917,034
?????òà?èò??ü?ò?à ?à?à ?à?èíà ??óáà íà ??????-?à?à?? ????èè.
787 114,360
?????òà?èò??ü?ò?à ?à?à ?à?èíà ??óáà íà ???èí? ?à?? ?à?èí? è ? á?è?àé?è? ?ê???òí??ò??.
2,169 977,690
?????òà?èò??ü?ò?à ?à?à ?à?èíà ??óáà íà ??? ????èè.
405 75,598
?????òà?èò??ü?ò?à ?à?à ?à?èíà ??óáà íà ?????í?ì ?à?êà??.
135 29,249
?????òà?èò??ü?ò?à ?à?à ?à?èíà ??óáà íà ??à??.
434 52,563
?????òà?èò??ü?ò?à ?à?à ?à?èíà ??óáà ? ?èáè?è.
281 81,227
?á?ó???íè? ??êà?üí?? ????????, ??ò??÷è ?à?à ?à?èíà ??óáà ? ???ìó.
????
21.06.2020 20:19 ? ??????í?ìó ???áù?íè?
36 17,200
?????òà?èò??ü?ò?? ?à?à ?à?èíà ??óáà ? ?ê?àèí?!
279 44,705
?????òà?èò??ü?ò?? ?à?à ?à?èíà ??óáà ? ???à?ó?è!
6 466
?????òà?èò??ü?ò?? ?à?à ?à?èíà ??óá ? ?à?à??òàí?.
6 97
?????òà?èò??ü?ò?à ?à?à ?à?èíà ??óáà ? ?ò?àíà? ??? è ??ó?è? ?à?óá??í?? ?ò?àíà?.
????à?????: ?è?è?
20 2,682


?ò? íà ???óì?
??è?èà?üí?é ???óì ??áèò???é LADA Kalina è í???é ?à?à ?à?èíà 2 ?òàòè?òèêà
??è?èà?üí?é ???óì ??áèò???é LADA Kalina è í???é ?à?à ?à?èíà 2 ?òàòè?òèêà
??ì: 34,981, ???áù?íèé: 5,411,544, ???ü???àò??è: 144,035
??è??ò?ò?ó?ì í????? ???ü???àò???, ?à?èí
?????í? ??íü ?????íè? ó
???ì?ò??òü ?íè ?????íè?
zanedudare (78), dr.sergun49 (71), algidro (61), Wadim (59), z912, sergej-usov (56), Mikhail_Sh, ?èêò??1 (54), vladimirsafronenko, serzh1 (52), yuraz (52), Softail (52), Gilan (50), ilgizg (50), losoleksandr (50), my-doors2019 (50), ?íà?èòèê (49), lehiks (48), ?èì?í ???ê (48), GrTox (47), ?ìèò?èé ?à????? (47), Men (46), ALBERTYCH (46), amensh (46), Trikadim (46), ogynec (46), ??à?èìè (45), ?à???-?ò??????é (45), ??üìè? (45), andrei250675 (45), KSV69 (44), Ridar21@icloud.com (44), durmix (44), lulaec18 (44), ??óà??76, a.mikhryukov (43), 19777 (43), serg561561 (42), íèê??à??? (42), voffik (42), lynness3 (42), KalinaAlexRed (41), Daddy no 1 (41), nishish186 (41), cga_79 (41), toxaskot (41), DENIS 80 (40), bm80 (40), avtokh (40), Artema3309 (40), Karand (40), sndghmhbw05 (40), vxlop (40), oludus (40), á??, VN_Bbukin (39), ???à? ??í? (39), Trap@Co (39), romchello (39), Psevdolukyan (39), Stanislavx (38), Fartowyi (38), lilita11 (38), sawa911 (38), fktrctq (38), ê?ò82 (38), zakenayo (38), ?ìèò?èé ? (38), djon293 (38), aH?Py}{a (37), mashinist83 (37), wen (37), Dmitry83 (37), Dmitry78 (37), ?èòà?èé5 (37), dolgiysz (37), johnvg (37), Timurm (37), ?à?èíà1118 (37), sevancho (36), realiti (36), bArt (36), vanek340 (36), Dog_dgrad (36), ?í???é ?àí (36), Diselt (36), Leksdor (36), ?à???_2114 (36), anykey34rus (36), á??è?71 (36), ?è?è?? 1984 (36), Yamaha007, albert991, Inzaghi (35), Multi (35), kolaska (35), ?êàò??èíà C (35), Sany4 (35), Estii (35), madeinussr (35), Nick 007 (35), CriLL (35), à??ê?123 (35), ????àí (35), KaMiKaD3e (35), Annapam_HarpeBa (35), Isya, simnever, ?ìèò?èé ???ê?àí????è÷ (34), Zip1 (34), TEPLOVE (34), ????? (34), mr.zsv (34), ?à? (34), wladimir2506 (34), dacent48 (34), Stepan_74 (34), taigerRm (34), stepan.pupkin.86 (34), ?à??? ??ì?í?? (34), kross66 (34), Agentevgen (34), utejaqa (34), ususax (34), umyluvo (34), Junglist, ìàê?èì í560òà (33), maxchist (33), ?à??èê_è? (33), face001 (33), Galinvagin (33), Sferr@ (33), test_vrn (33), apapare (33), itusymok (33), ks0806 (32), ??ìàí ?à?àé?à÷í?é (32), ??à?èìè?67, ??íè? ?íàò??ü??è÷ (31), Ryuuk (31), listig (31), sega5408 (31), listig13 (31), KAV31 (31), ???àí (31), Hjrde (31), etajip (31), askarbin57 (30), Alina Safronova (30), Kalina11183 (30), ??í?òàíòèí648 (30), KorolAndrei (29), Dexter (29), liv6125 (29), ratveller89, Bars25, ????íèé 1072 (28), Ykio (28), ????ü041 (28), yxarogo (28), madzhe (27), ??ò?ìèé@ (27), ???ê?àí??163rus (27), ?íò?í 94 (26), FanTom400MHz (25), terwinig (23), ?òà?àí (20), ?à?èí????78 (9)

??òü í???? ???áù?íè?   ??òü í???? ???áù?íè?
??ò í???? ???áù?íèé   ??ò í???? ???áù?íèétwitterfacebookyoutube

×à????é ???? GMT +3, ???ì?: 10:15.