ΠΩΛΗΣΗ

Ακο?με προσεκτικ? τι χρει?ζεστε και σα? προτε?νουμε την κατ?λληλη λ?ση

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Φροντ?ζουμε για την αδι?κοπτη λειτουργ?α των μηχανημ?των με συνεχ? εκπα?δευση των χειριστ?ν & με την παροχ? αξι?πιστη? τεχνικ?? υποστ?ριξη?

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Διαθ?τουμε μεγ?λη γκ?μα αναλωσ?μων σε ανταγωνιστικ?? τιμ??

Σιδ?ρωμα made in Italy

Ολοκληρωμ?νε? προτ?σει? σιδερ?ματο? για σιδερωτ?ρια, καθαριστ?ρια και βιοτεχν?ε?. δοκιμασμ?νε? στι? απαιτ?σει? του ιταλικο? φινιρ?σματο?.  Πρ?σε? σιδερ?ματο? γενικ?? χρ?ση? με ενσωματωμ?νο καζ?νι (boiler) για την συνεχ? παροχ? ατμο? και στι?...

3atv

Please let us know your email address.

est. 1936

Η εταιρ?α μα? ιδρ?θηκε το 1936 απ? τον Χαρ?λαμπο Κατ?κα. Φ?το? σημει?νει περισσ?τερα απ? 80 συνεχ?μενα χρ?νια λειτουργ?α?.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

3atv

Με τρ?α σημε?α π?ληση? και τεχνικ?? υποστ?ριξη?, σα? εξυπηρετο?με γρ?γορα και ?μεσα

Αθ?να

Στην περιοχ? του Τα?ρου, πλησ?ον του σταθμο? μετρ? ?Καλλιθ?α?
Βρε?τε μα? εδ?

Θεσσαλον?κη

Στην στροφ? Ωραιοκ?στρου, στο βιοτεχνικ? συγκρ?τημα Αιγ?κερω?
Βρε?τε μα? εδ?

Sofia

Στο Transcapital Logistic center, τελευτα?α στ?ση του τραμ 22
Βρε?τε μα? εδ?