H?c B?ng Du H?c Trung Qu?c 2020-2021

H?c b?ng CSC 2020 các ngành: Hán Ng?, Khoa h?c máy tính, Kinh t?, Th??ng…

Danh sách 282 tr??ng có?h?c?b?ng CSC 2020 – 2021

Danh sách các tr??ng có?h?c?b?ng CSC 2020-2021 H?c b?ng CSC 2020 các ngành: Ng?n ng?…

C?p nh?t: Danh sách 185 tr??ng c?p h?c b?ng Kh?ng T? 2020

DANH S?CH TR??NG ??I H?C C?P H?C B?NG KH?NG T? 2020 – 2021 Nh?m m?c…

DU H?C TRUNG QU?C

?i?u ki?n du h?c Trung Qu?c 2020 – 2021

Du h?c Trung Qu?c 2020 – 2021 nên ch?n ngành gì là n?i lo l?ng c?a kh?ng ít sinh viên Vi?t Nam, Hi?n nay Du H?c Trung Qu?c các ngành ???c quan t?m nh?t là: Ng?n ng? Trung (Hán Ng?, Giáo D?c Hán Ng? – Qu?c T?), Qu?n l? Du l?ch, Nhà hàng – Khách s?n, C?ng Ngh? Th?ng Tin, C?ng Ngh? Ph?n m?n, Kinh T?, Th??ng M?i Qu?c T?, Khoa h?c – K? Thu?t, Logistics, N?ng – L?m Nghi?p, Ki?n Trúc…

H?c B?ng h?c ti?ng Trung qu?c 1 n?m 2020, H?c B?ng CSC, H?c B?ng Kh?ng t? t?i các khu v?c mà Du h?c sinh Vi?t Nam t?i Trung Qu?c l?a ch?n nh? Nam Kinh, T? Ch?u, Trùng Khánh, Chi?t Giang, Hàng Ch?u, B?c Kinh, Th??ng H?i, Thiên T?n, Qu?ng Ch?u, T? Xuyên, V?n Nam, Qu?ng T?y, Lan Ch?u, Th?m D??ng, ??i Liên, H? M?n, …

泷泽萝拉2

Du h?c Trung Qu?c 2020: H?c b?ng chính ph? CSC 2020, H?c B?ng Kh?ng t? 2020, H?c B?ng h?c ti?ng Trung qu?c 1 n?m 2020, H?c b?ng ??i h?c, H?c b?ng Th?c s?, H?c b?ng Ti?n s? t?i Nam Kinh, Chi?t Giang, B?c Kinh, Th??ng H?i, Thiên T?n, Qu?ng Ch?u, T? Xuyên, V?n Nam, Qu?ng T?y…

H?C B?NG DU H?C TRUNG QU?C

NH?NG LO?I H?C B?NG CHO DU H?C SINH T?I TRUNG QU?C

Du h?c Trung Qu?c là nói t?i h?c b?ng v?i 4 lo?i chính nh? sau: H?c b?ng chính ph? (CSC), H?c b?ng Kh?ng T? (CIS), H?c b?ng T?nh, H?c b?ng Tr??ng…
V?i nh?ng su?t h?c b?ng này, du h?c sinh ???c mi?n 100% H?c phí và K? túc xá,mà còn nh?n ???c ti?n h? tr? t? 1400 t? – 3500 t? m?i tháng cho sinh ho?t phí. H?c B?ng 2020 – 2021 h?c ti?ng Trung qu?c 1 n?m, H?c b?ng ??i h?c, H?c b?ng Th?c s?, H?c b?ng Ti?n s? t?i Nam Kinh, Chi?t Giang, B?c Kinh, Th??ng H?i, Thiên T?n, Qu?ng Ch?u, T? Xuyên, V?n Nam, Qu?ng T?y….

Xem danh sách h?c b?ng

38

Ngành h?c t?i Trung Qu?c

282

Tr??ng ??i h?c ? Trung Qu?c

12.000

H?c sinh du h?c t?i Trung Qu?c

1000

H?c b?ng du h?c Trung Qu?c

泷泽萝拉2

Hi?n t?i có t?t c? 289 tr??ng ??m nhi?m nhi?m v? tuy?n sinh và ?ào t?o du h?c sinh Qu?c t?.
Các ngành h?c bao g?m khoa h?c, k? thu?t, n?ng h?c, y h?c, kinh t?, lu?t, qu?n l?, giáo d?c, ng?n ng?, l?ch s?, v?n h?c, tri?t h?c và ngh? thu?t.

DANH S?CH ??I H?C ? TRUNG QU?C

TIN T?C DU H?C TRUNG QU?C

泷泽萝拉2

Top 17 B? Phim Ng?n Tình Hi?n ??i Trung Qu?c Hay Nh?t Lên Sóng N?m 2020

Video Top 17 B? Phim Ng?n Tình Hi?n ??i Trung Qu?c Hay Nh?t Lên Sóng […]

T?ng h?p 17 bom t?n c? trang, ng?n tình trung qu?c hay nh?t 2020 quy t? dàn di?n viên hot

Video T?ng h?p 17 bom t?n c? trang, ng?n tình trung qu?c hay nh?t 2020 […]

11 B? Phim Xuyên Kh?ng Trung Qu?c M?i Hay Nh?t 2019 – 2020

Video 11 B? Phim Xuyên Kh?ng Trung Qu?c M?i Hay Nh?t 2019 – 2020 này […]

Du l?ch Trung Qu?c, Khám Phá Trung Qu?c
Du l?ch Trung Qu?c, Khám Phá Trung Qu?c
B?ng x?p h?ng, ??nh h??ng ngành h?c
B?ng x?p h?ng, ??nh h??ng ngành h?c, Giáo d?c Trung Qu?c
??i h?c B?c Kinh
B?ng x?p h?ng, ??nh h??ng ngành h?c, Giáo d?c Trung Qu?c
XEM T?T C? TIN T?C DU H?C

Top tr??ng ??i h?c hàng ??u Trung Qu?c

Top

Call Now