Web-?àéò MolBiol.ru
 

English   Deutsche Fassung  ?ê?à?í?üêèé ?à??àíò
[??éòè] [???è?ò?à?è?]
???
????? ???áù?íèé: 3993   ?ò?àíè?? (200):  1 2 3 4 > » 

?à???? í????ò?é: ?í???ìà?è? ??òàí????í ??????ê ??????òà???íè? ??àíò?? íà ???????íè? ê?ó?í?? íàó÷í?? ????êò?? ?? ??è??èò?òí?ì íà??à???íè?ì
12.01.2020 09:47  Vadim Sharov           ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè: 0
??òàí????í ??????ê ??????òà???íè? ??àíò?? íà ???????íè? ê?ó?í?? íàó÷í?? ????êò?? ?? ??è??èò?òí?ì íà??à???íè?ì íàó÷í?-ò??í????è÷??ê??? ?à??èòè?.

???òàí????íè? ?ò 27 ??êàá?? 2019 ???à ?1902. ??èí?ò?? ????íè? áó?óò ?????á?ò???àòü ?á????÷?íè? ??è?óò?ò?è? ????èè ? ÷è??? ??òè ???óùè? ?ò?àí ìè?à, ê?ò???? ???????ò íàó÷í?? è???????àíè? è ?à??àá?òêè ? ?á?à?ò??, ?????????ì?? ??è??èò?òàìè íàó÷í?-ò??í????è÷??ê??? ?à??èòè?.

????è?àíí?ì ???òàí????íè?ì óò??????í? ??à?è?à ??????òà???íè? è? ?????à?üí??? á????òà ??àíò?? ? ???ì? ?óá?è?èé íà ???????íè? ê?ó?í?? íàó÷í?? ????êò?? ?? ??è??èò?òí?ì íà??à???íè?ì íàó÷í?-ò??í????è÷??ê??? ?à??èòè? (?à??? ? ??à?è?à) ? ?àìêà? ????????àìì? ??àó÷í?-ò??í????è÷??ê?? ?à??èòè? ????èé?ê?é ?????à?èè?. ??à?è?àìè ó?òàí????í? ???è, ??????ê è ó????è? ??????òà???íè? ??àíò??.

??àíò? áó?óò ??????òà???òü?? íà ê?íêó??í?é ??í??? íàó÷í?ì ???àíè?à?è?ì è ?ó?àì ??? ??????????êè ê?ó?í?? íàó÷í?? è?è íàó÷í?-ò??íè÷??êè? ????êò?? ?? ??è??èò?òí?ì íà??à???íè?ì, ?????????ì?ì ????è?èóì?ì ????èé?ê?é àêà??ìèè íàóê (?à??? ???ò??ò?ò??íí? ? ????êò).

????ì?ò?ì ê?íêó??à ?????ò?? ?òá?? ê?ó?í?? ?óí?àì?íòà?üí?? íàó÷í?? ????êò??. ??????üí?é ?à?ì?? ??àíòà íà ?èíàí????é ??? ? 100 ì?í ?óá??é. ???????èò??üí??òü ????êò?? ? ò?è ???à ? ???ì??í?ì ??????íè?ì íà ??à ???à. ? ????? ???ìè???àíè? ò?ìàòèê ????êò?? è ê?èò??è?? ê?íêó??í??? ?òá??à ?èí?á?íàóêè ????èè áó??ò ????àí ?ê????òí?é ????ò. ?ê????òè?à ?à???ê áó??ò ??????èòü?? ?? ê?èò??è?ì, ????ìè???àíí?ì ????ò?ì, ? ó÷à?òè?ì ?ò?á?àíí?? ????ò?ì ?ê????ò?? ???.

??à?è?àìè ó?òàí????í?, ÷ò? ??àíò áó??ò ??????òà???òü?? íà ??í??àíèè ????à??íè?, ?àê??÷à?ì??? ì???ó ?èí?á?íàóêè ????èè è ???àíè?à?è?é. ??òàí????í? ??í??í?? ??????íè? òàêè? ????à??íèé, ó????è? è ??????ê ????÷è???íè? ?????ò?, ò??á??àíè? ê ?ò÷?òí??òè.

? ?????à?üí?ì á????ò? íà 2020 ??? è íà ??àí???é ???è?? 2021 è 2022 ????? íà ?òè ???è ????ó?ì?ò??í? ?????ò?à ? ?à?ì??? 4 ì??? ?óá??é ? ? 2020 ???ó, ?? 4,1 ì??? ??????í? íà 2021 è 2022 ????.

http://government.ru/docs/38726/?à???? í????ò?é: ??í????í?èè IX ?ú??? ?????èé?ê??? ?áù??ò?à ì??è?èí?êè? ??í?òèê???;  23-27 è?í? 2020 ?. ? ?. ???ê??
12.01.2020 03:20  Vadim Sharov           ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè: 0
??à?à?ì?? ê?????è!
???ê?ìèò?ò ??è??à?à?ò ?à? ??èí?òü ó÷à?òè? ? ?àá?ò? IX ?ú???à ???????èé?ê?é ?áù??ò??íí?é ???àíè?à?èè ?????èé?ê?? ?áù??ò?? ì??è?èí?êè? ??í?òèê???, ê?ò???é ???ò?èò?? 23-27 è?í? 2020 ?. ? ?. ???ê??.
?. ???ê?à, ??àíè? ??à?èò??ü?ò?à ???ê??, ó?. ????é ??áàò, ?.36

?IX ?ú??? ????èé?ê??? ?áù??ò?à ì??è?èí?êè? ??í?òèê??: ì???óíà???í?é ê?í????? ? à????èè???àíí?ìè ì?????è?òè?ìè? ? ??í? è? ?à?í?é?è? ??á?òèé ??? ???????è?íà?üí??? ???áù??ò?à ì??è?èí?êè? ??í?òèê??. ???ê?ìèò?ò ?òà?èò ????? ??á?é ?à?à÷è ?????á?ò???àòü ?áì?íó ???ò?ì è ??????íè? èí???ìè???àíí??òè ????èà?è?ò?? ? ?óí?àì?íòà?üí?? è ??èê?à?í?? è???????àíè?? ? ?á?à?òè ì??è?èí?ê?é ??í?òèêè, ?à??èòè? è óê?????íè? ?????é ì???ó ó÷?????íè?ìè íàóêè, ?????é ?ê??? è ???à?????àí?íè?, ???????è?íà?üí?? ê?íòàêò?? ó÷?í?? è ??à÷?é.

? ?????àìì? ?à??àíè???àí? ???íà?í?? ??ê?à?? è ??ê?èè ???óùè? ?ò?÷??ò??íí?? è ?à?óá??í?? ????èà?è?ò?? ? ?á?à?òè ì??è?èí?ê?é ??í?òèêè è ??í?òèêè ÷?????êà, íàó÷í?? è ?á?à???àò??üí?? ?èì???èóì?, ??ê?èè ?ò?í????? ??ê?à???.

??í??í?? íà??à???íè? ?ú???à:
?èò???í?òèêà è ì???êó???íà? ?èò???í?òèêà;
??èíè÷??êà? ??í?òèêà: ?èà?í??òèêà, ??÷?íè? è ????è?àêòèêà íà?????ò??íí?? á????í?é;
???í????èè ?èà?í??òèêè íà?????ò??íí?é ?àò????èè, ?ê??÷à? ???ê?í????è?ííó?, ???íàòà?üíó? è ???èì??àíòà?è?ííó? ?èà?í??òèêó;
??í?òè÷??êà? ??è??ìè????è?;
??í?òèêà ìí????àêò??í?? ?àá????àíèé è ????í?íà????ó?ì?? ??è?íàê??;
?íê???í?òèêà;
??è??í?òèêà è ???ó???è? ?àá?ò? ??í??;
?è?èí???ìàòèêà;
?à?ìàê???í?òèêà è ?à?ìàê???í?ìèêà;
?óòà??í??, ??í?ò?ê?èê????è?;
?è?áàíêè è áè????ó??í?? ê????ê?èè;
?????è???àíè? íà?????ò??íí?? á????í?é in vitro, in vivo è in silico;
??í?ò??à?è?;
??í?ìí?? ???àêòè???àíè?;
???èê?-??í?òè÷??ê?? ê?í?ó?üòè???àíè?; ì??èê?-??í?òè÷??êà? ??ó?áà;
?í???ìàòè?à?è? ? ê?èíè÷??ê?é è ?àá??àò??í?é ??í?òèê?;
??????à?àíè? ì??è?èí?ê?é ??í?òèêè;
?òè÷??êè?, ???èà?üí?? è ??à????? ???á??ì? è????ü???àíè? ??í?òè÷??êè? ò??í????èé ? ì??è?èí?.
? ?àìêà? ?ú???à ???????à?à?ò?? ???????íè? íàó÷í?? ê?í????í?èé ????àíí?? á????íè?, ?????? ò??í????èè ?èà?í??òèêè íà?????ò??íí?? á????í?é?, ???í?ìí?? ???àêòè???àíè? ? ì??è?èí?ê?é ??í?òèê?? è ??ó?è? à????èè???àíí?? ì?????è?òèé, à òàê?? ê?íêó??à ?àá?ò ì?????? ó÷?í??.

?ó??ò ???àíà ?à??êà íà ?à??ì?ò??íè? ê?ìè??èè ?? ???íê? ó÷?áí?? ì?????è?òèé ?????èíà?è?íí??? ????òà ?? ?à??èòè? í???????í??? ì??è?èí?ê??? è ?à?ìà???òè÷??ê??? ?á?à???àíè? ?èí???à?à ????èè.

??ê?à?÷èêè ?èì???èà?üí?? ?à???àíèé è ?ò?í????? ????èé áó?óò ?ò?á?àí? ???ê?ìèò?ò?ì ?? ???ó?üòàòàì ????í?è???àíè? ??è??àíí?? àíí?òè???àíí?? ?à???ê íà ??ê?à?. ?íí?òè???àíí?? ?à??êè, ???ó÷è??è? ?????èò??üíó? ????í?è?, áó?óò ??óá?èê??àí? ? ìàò??èà?à? ?ú???à ? ?ó?íà?? ????è?èí?êà? ??í?òèêà?.

???àíè?àò???:
????èé?ê?? ?áù??ò?? ì??è?èí?êè? ??í?òèê??
?????à?üí?? ???ó?à??ò??íí?? á????òí?? íàó÷í?? ó÷?????íè? ????èê?-??í?òè÷??êèé íàó÷í?é ??íò? èì?íè àêà??ìèêà ?.?. ??÷ê??à?
?ú??? ??????èò?? ??è ???????ê?:
?èíè?ò???ò?à ???à?????àí?íè? ??
?èíè?ò???ò?à íàóêè è ??????? ?á?à???àíè? ??
????èé?ê?é àêà??ìèè íàóê
?íí?òè???àíí?? ?à??êè íà ??ê?à?
?íí?òè???àíí?? ?à??êè íà ??ê?à? ?? ò?ìàòèê? ?ú???à, ????ì??íí?? ? ???ò??ò?ò?èè ? ò??á??àíè?ìè è ó????í? ???????è? ????í?è???àíè?, áó?óò ??óá?èê??àí? ? ìàò??èà?à? ?ú???à ? ?ó?íà?? ????è?èí?êà? ??í?òèêà?.

??íêó?? ì?????? ó÷?í??
? ?àìêà? ?ú???à ???é??ò ê?íêó?? ì?????? ó÷?í??. ??èí?òü ó÷à?òè? ? ê?íêó??? ì???ò ??á?é ????èà?è?ò, ????àíí?é ? ????é ???????è?íà?üí?é ???ò??üí??òè ? ??í?òèê?é, ????à?ò?ì ì?à??? 34 ??ò. ?÷à?òè? á????àòí??. ??? ???àíí?? íà ê?íêó?? ?àá?ò? áó?óò ?à??ì?ò??í? à?ò??èò?òí?ì ???è.

?àéò ì?????è?òè?:
https://www.romgconference.ru/ru?fbclid=IwA...iiEX5fKqEQ0goGg


?à???? í????ò?é: ?í???ìà?è? ?àê ????àêó?êè áó?óò ì?í?òü?? ? 2020 ???ó
11.01.2020 22:03  Vadim Sharov           ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè: 0
28.12.2019 ??óá?èê??à?è ?????à?üí?é ?àê?í ? 449-?? ? ?÷????í?é ????è?é ????à??ê, á??ü?à? ÷à?òü ê?ò???? ?à?àá?òà?ò ? è??? 2020 ???à. ?? ??òü è ò?, ê?ò???? ??òó??ò ? ?è?ó ? ?í?à?? 2020 ???à. ????àí?éò? ?àì?òêó è ???èò??ü ? ê?????àìè, ÷ò?á? í? ????ó?òèòü í????????íè?.

?àê è?ì?í?ò?? ?àêó?êè ? ?í?à?? 2020 ???à ??á?à?è è?ì?í?íè? ? 44 ?? ? 1 ?í?à?? 2020 ???à ? òàá?è?? ? ê?ìì?íòà?è?ìè. - ?ò? ??à?ì?íò ?òàòüè ? ???òà?à ???ê?íò?àêò.

???íó? ????è? ÷èòàéò?: https://goscontract.info/podgotovka-k-tende...XS0kB007xZaRPII


?à???? í????ò?é: ?í???ìà?è? ?????????????? ??????? ? ?????? ??????????? ????????? IRA-SME;  10:00 (ì?ê) 14 à????? 2020 ???à.
21.12.2019 23:56  Vadim Sharov           ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè: 7
?í????ò???ííèé ê?íêó?? ? ?àìêà? ??????é?ê?é ?????àìì? IRA-SME, ?à?òí??? ?? ì???óíà???í?ìó ê?í????èóìó ? ???ìàíè?, ×??è?, ???ü?è? (???è?í? ??àí??è? è ?à???íè?), ??ê??ìáó??, ?ó??è?;

?à??êè ??èíèìà?ò?? ? 10:00 (ì?ê) 16 ??êàá?? 2019 ???à ?? 10:00 (ì?ê) 14 à????? 2020 ???à.

???ê ?à??ì?ò??íè? í? ì???ò ??????àòü 120 êà??í?à?í?? ?í?é ? ì?ì?íòà ?ê?í÷àíè? ???êà ??è?ìà ?à???ê.

??àíò? ??????òà????ò?? ìà??ì èíí??à?è?íí?ì ??????è?òè?ì ? ?à?ì??? í? á???? 15 ì?í ?óá??é ??è ó????èè ???èíàí?è???àíè? è? ??á?ò??íí?? è (è?è) ??è???÷?íí?? ?????ò? ò??òüè? ?è? ? ?à?ì??? í? ì?í?? 50% ?ò ?óìì? ??àíòà. ???ê ?????í?íè? ????? ? 18 è?è 24 ì????à.

? ê?íêó??? ì??óò ??èíèìàòü ó÷à?òè? ??è?è÷??êè? ?è?à, ???ò??ò?ò?ó?ùè? 209-?? ?ò 24.07.2007, íà????ùè??? ? ??èí?ì ????ò?? ?óáú?êò?? ??? è ???à??è? ?à??êè ? ??è????íè?ì í??á???èì?? ??êóì?íò?? ? èí???ìà?è?íí?é ?è?ò?ì? ??í?à.

????÷?íü ê?èò??è?? è ??????ê ???íêè ?????òà???í? ? ??????íèè ? ?????àìì? (????êà)

???àòü ?à??êó ?? ì???ò? ÷???? ?è?ò?ìó ?? ???í?-?? ?? à????ó http://online.fasie.ru
?á?àùà?ì ?íèìàíè?, ÷ò? ??ìèì? ?à??êè ? ??í?, ????íà á?òü ???àíà ?áùà? ?à??êà ?ò èì?íè ÷??í?? ê?í????èóìà íà ?àéò? IRA-SME (íà àí??èé?ê?ì ???ê?)- ?? 25.02.2020, à òàê?? êà???ì ?à?óá??í?ì ?à?òí???ì- ? ???? ???ò??ò?ò?ó?ùó? ?èíàí?è?ó?ùó? ???àíè?à?è? (?????í á?òü ìèíèìóì ??èí ?à?óá??í?é ?à?òí?? è? ?ò?àí, ??èíèìà?ùè? ó÷à?òè? ? ê?íêó???). ? ???ìàíèè ???ê ???à÷è ?à???ê- 31.12.2019.

????üáà ? ?á??àò??üí?ì ?????ê? ??íàê?ìèòü?? ? ???í?é èí???ìà?è?é ? ê?íêó???, ? ÷à?òí??òè, ? ?óê?????ò??ì ??? ?à??èò???é (Guidelines for applicants) http://www.ira-sme.net/calls/current-call/

??íòàêòí?? ?è?? ?? ê?íêó??ó: ???÷?íê? ??ü?à ?????è??íà

levchenko@fasie.ru

+7 (495) 231-38-51

http://fasie.ru/press/fund/ira-sme-2020/


?à???? í????ò?é: ?í???ìà?è? ??íêó?? íà ?ó÷?ó? ?òàòü? ?? ìèê??áè????èè ??? ì?????? ó÷?í??;  ?? 15 ?í?à?? 2020 ???à
18.12.2019 03:53  Vadim Sharov           ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè: 0
?????è? ê?????è,

??????è?íà?üí?? ìèê??áè????è÷??ê?? ?áù??ò?? ?áú?????ò ê?íêó?? íà ?ó÷?ó?
?òàòü? ?? ìèê??áè????èè ??? ì?????? ó÷?í??. ?????è? ê?íêó??à ì??í? íàéòè
íà ?àéò?: http://microbiosociety.ru/konkurs-luchshix-statej-2019.html .

??è??à?à?ì ì?????? ó÷?í?? ??èí?òü ó÷à?òè? ? ê?íêó??? - ? ?ò?ì ???ó
???ìèé áó??ò á??ü??!

????è?èóì ???.


?à???? í????ò?é: ?í???ìà?è? SIRIUS-20/21;  18 í??á?? 2019 ?. íà÷èíà?ò?? ?á?? ?à???ê
21.11.2019 20:48  Vadim Sharov           ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè: 0
18 í??á?? 2019 ???à ? ???ó?à??ò??íí?ì íàó÷í?ì ??íò?? ?í?òèòóò? ì??èê?-áè????è÷??êè? ???á??ì (????) ??? íà÷èíà?ò?? ?á?? ?à???ê ??á?????ü???, ???à?ùè? ??èí?òü ó÷à?òè? ? ì???óíà???í?ì è?????è?íí?ì ?ê????èì?íò? ?SIRIUS-20/21? ???????èò??üí??òü? 240 ?óò?ê. ??í????ì?íí? áó??ò íàáè?àòü?? ?êè?à? 12-ì???÷í??? è?????è?íí??? ?ê????èì?íòà, ?òà?ò ê?ò????? ??àíè?ó?ò?? íà íà÷à?? 2022 ???à. ?à???é ?êè?à? áó??ò ?ê??÷àòü ???òü ÷?????ê ? ????à?ò? ?ò 28 ?? 55 ??ò è ???ò??òü í? ì?í?? ??ó? ??íùèí è ??ó? ìó?÷èí ? êà???é ê?ìàí??. ?àá?? ??????èò?? íà ê?íêó??í?é ??í???.
? ó÷à?òè? ? ?ê????èì?íò? ? êà÷??ò?? è???òàò???é-??á?????ü??? ??è??à?à?ò?? ??àêòè÷??êè ???????? ???è ? ????èì ?á?à???àíè?ì è ???ò?ì í? á???? 180 ?ì. ×ò? êà?à?ò?? ????èà?üí??ò?é ÷??í?? ?êè?à??é, ò? ???????à?à?ò?? èì?òü ? ???òà?? ??à÷?é, èí??í????, è???????àò???é, ?????àììè?ò??. ???ê??à? ?????ò??êà - ?íàíè? ?ó??ê??? è àí??èé?ê??? ???êà íà ó???í?, ?á????÷è?à?ù?ì ???????è?íà?üí?? è á?ò???? ?áù?íè?. ??è??èò?ò?ì ??è ?òá??? ???ü?ó?ò?? ?è?à, èì??ùè? ???ò ?àá?ò? ? à?èà?è?íí?é è?è ?àê?òí?-ê??ìè÷??ê?é ?ò?à??è. ?÷à?òè? èí??ò?àíí?? ??á?????ü??? ????ó?ìàò?è?à?ò è? íàó÷íó?, ???àíè?à?è?ííó? è ?èíàí???ó? ???????êó ?? ?ò???í? ?àèíò??????àíí?? ì???óíà???í?? à??íò?ò?, ???àíè?à?èé, ?è?ì, íàó÷í?? ??íò???.
????óíà???í?é ????êò SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, ?àó÷í?? ì???óíà???í?? è???????àíè? ? óíèêà?üí?ì íà??ìí?ì ê?ì???ê??) ??????èò?? ???ì??òí? ?í?òèòóò?ì ì??èê?-áè????è÷??êè? ???á??ì ??? è ?????àìì?é è???????àíèé ÷?????êà ???? (Human Research Program NASA) ?? ??àèì???é?ò?èè ? ???àíè?à?è?ìè-?à?òí??àìè ??è ?è??ê?ì ó÷à?òèè ????èà?è?ò?? è? ????èè, ???ìàíèè, ??àí?èè, ?òà?èè è ??ó?è? ?ò?àí. 240-?óò?÷í?é è?????è?íí?é ?ê????èì?íò ??????è????èò ??í??í?? ?à?àêò??è?òèêè ??à?üí?é ì????àí?òí?é ?ê????è?èè è ?ê??÷à?ò ????ó?ùè? ?òà??: ????? ?à ??áèòó ??ì?è; ??????ò ?? ó????í?é ??àí?ò? ? ??????ó?ùèì ??áèòà?üí?ì ?á??ò?ì ??? ??è?êà ì??òà ??è??ì??íè?; ??àí?òà?íà? ???à?êà ?ê????è?è?íí??? ì??ó?? ??? ???????íè? íàó÷í?? è???????àíèé; ???á??àíè? íà ??áèò? ??? ?????í?íè? ????à?èé ?? ??è?ìó ò?àí????òí?? ê??àá??é è ?? ?è?òàí?è?íí?ìó ó??à???íè? ??á?ò?ò??íè÷??êèìè ?????ò?àìè ??? ?ò??èò??ü?ò?à áà??; ?????àù?íè? íà ??ì??. ??í??íà? ???ü ?ê????èì?íòà - è???????àíè? ?? ??è?????èè è ?àá?ò??????áí??òè ÷?????êà ? ó????è?? è?????èè ó???è÷?íí?é ???????èò??üí??òè ? ????? ???????àíè? áó?óùè? è???????àíèé íà ???, à òàê?? óì?íü??íè? ?è?ê?? ? ??????êòè?í?? ê??ìè÷??êè? è???????àò??ü?êè? ìè??è??.
???à?ùè? ??èí?òü ó÷à?òè? ? ?ê????èì?íò? ? êà÷??ò?? è???òàò???é-??á?????ü???, ????í? ????àòü àíê?òó (ì??í? ?êà÷àòü ? ???ó??à https://yadi.sk/i/6FRsn7F5c3zaEA) è ê?àòêó? áè???à?è? (CV) íà ???êò??íí?é à???? info@imbp.ru, ? ??à?? ò?ìà óêà?àòü ???íêó??í?é ê?ìè??èè SIRIUS-20/21?. ? ?è?üìó ???àò??üí? ??èê???èòü ??íó è?è ??? ??ò???à?èè. ??íêó??íà? ê?ìè??è? ? ???? ?à?÷í??? ?òá??à ?? ???ó?üòàòàì àíà?è?à àíê?òí?? ?àíí?? ?à??ì?ò?èò ?????òà???íí?? ??êóì?íò? è ???????èò ???ò?í??íò??, ê?ò???ì áó?óò ???áù?í? ó????è? ì??è?èí?ê??? è ??è?????è÷??ê??? ?òá??à (??????èò?? ??à÷?áí?-?ê????òí?é ê?ìè??è?é ??? ?? ? ???? ???).

http://www.imbp.ru/WebPages/WIN1251/News/2...RIUS-20_21.html


?à???? í????ò?é: ??í????í?èè ??????ò??íí?é ??÷?? ê 250-??òí?ìó ?áè??? ???ê?àí??à ??í ?óìá??ü?òà;  deleted by Vadim Sharov
18.09.2019 10:17  Vadim Sharov           ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè: 0
Liebe Freund*innen und Kolleg*innen,

anlässlich des 250. Geburtstags von Alexander von Humboldt organisiert am 1. November 2019 das Kulturzentrum GOROD (München), Geographische Gesellschaft München e.V. und Club Dialog e.V. (Berlin) eine feierliche Veranstaltung mit dem Titel ?Alexander von Humboldt und Russland?.

Im Rahmen dieser Veranstaltung treffen sich Experten aus Russland und Deutschland, um über den Beitrag von Alexander von Humboldt zur wissenschaftlichen und kulturellen Entwicklung beiden Länder zu diskutieren.

Alexander von Humboldt (* 1769, ? 1859), einer der bedeutendsten Naturforscher seiner Zeit, unternahm 1829 eine Expedition nach Russland, um die mineralogische, meteorologische und geologische Beobachtungen dort durchzuführen. Diese Reise beeinflusste langfristig wirtschaftliche, kulturelle und wissenschaftliche Beziehungen zwischen Russland und Deutschland.

Die feierliche Veranstaltung findet im Kinosaal des Russischen Hauses der Wissenschaft und Kultur (Friedrichstraße 176-179, 10117 Berlin) um 18:00 Uhr statt.

Wir laden Sie herzlich ein, an unserer Veranstaltung teilzunehmen!

Das Programm der Veranstaltung und die Einladung können Sie hier runterladen (Änderungen sind vorbehalten).

____________________________________________________________________________________________________
_______________________________

?????è? ??ó?ü? è ê?????è!

?? ??è??à?à?ì ?à? ??èí?òü ó÷à?òè? ? ò?????ò??íí?ì ??÷???, ?????ù?íí?ì 250-??òí?ìó ?áè??? ???ê?àí??à ??í ?óìá??ü?òà 1 í??á?? 2019 ?.

? ?àìêà? ì?????è?òè? ??? íà??àíè?ì ????ê?àí?? ??í ?óìá??ü?ò è ????è?? ?ê????ò? è? ????èè è ???ìàíèè ?á?ó??ò ?ê?à? ???ê?àí??à ??í ?óìá??ü?òà ? ?à??èòè? íàóêè è êó?üòó?? ?òè? ?ò?àí. ??????è?òè? ???àíè???àí? ?ó?üòó?í?ì ??íò??ì ??????? (??í??í), ?????à?è÷??êèì ?áù??ò??ì ??í??íà, à òàê?? ??óá?ì ?èà??? (????èí).

???ê?àí?? ??í ?óìá??ü?ò (* 1769, ? 1859), ??èí è? ?àì?? ?íà÷èì?? íàòó?à?è?ò?? è ?????à??? ?????? ???ì?íè, ??????èí?? ? 1829 ???ó ?ê????è?è? ? ????è? ??? ???????íè? òàì ìèí??à???è÷??êè?, ì?ò???????è÷??êè? è ??????è÷??êè? íàá????íèé. ?òà ?????êà ?êà?à?à ?íà÷èò??üí?? ??è?íè? íà ?ê?í?ìè÷??êè?, êó?üòó?í?? è íàó÷í?? ????è ì???ó ????è?é è ???ìàíè?é.

??????ò??íí?é ??÷?? ???é??ò ? êèí??à?? ?ó??ê??? ??ìà íàóêè è êó?üòó?? (Friedrichstraße 176-179, 10117 Berlin) ? 18:00.

?ó??ì ?à?? ?è??òü ?à? íà íà??ì ì?????è?òèè!

?????àììó ì?????è?òè? è ??è??à??íè? ?? ì???ò? ?êà÷àòü ????ü (? ?????àìì? ???ì??í? è?ì?í?íè?). https://www.club-dialog.de/wp-content/uploa...Humboldt_RU.pdf


?à???? í????ò?é: ??í????í?èè
?àá??àò??è? ???èê?í ? ??? ?òê??òà!

10 è??? 2019 ???à ???ò?????ü ???????àíí?? è ?÷?íü ?à?í?? ??á?òè? - ??ì?àíè? ???èê?í ?òê???à ???? ?àá??àò??è? è ??????à ?????é ò??íèí? ?? ???ìàò???à?è÷??ê?é ?÷è?òê? á??ê??!
? ì?????è?òèè ??èí??è ó÷à?òè? á???? 70 ???ò?é è? ?à??è÷í?? ó÷?????íèé ???ê?? è ???ê???ê?é ?á?à?òè.

?àá??àò??è? ???èê?í ? ??? ? ?ò? í? ò??üê? ???ò??ííà? ?ê????è?è? á???? 30 ?è??? ??èá???? ?à??è÷í?? ???è????èò???é, í? è ì??ò?, ??? ????èà?è?ò? ?? è ??è??à??íí?? ?ê????ò? áó?óò ò????ü ???ó???í? ??????èòü ?áó÷à?ùè? è ?????íòà?è?íí?? ì?????è?òè? ?? ê??ò?÷í?ì ò??í????è?ì, ???ò??ìèê? è ??í?ìèê?.

?????ì?íí?? ò??íè÷??ê?? ??íàù?íè? ?àá??àò??èè ????????ò ??????èòü ?÷í?? ò??íèí?è è ìà?ò??-ê?à???, ??ìèíà?? è ??ì?í?ò?à?èè ?á??ó???àíè? ??? ??ó?? ?? 35 ??ó?àò???é è ??è ?ò?ì ???òè ò?àí????è? ? ?í?àéí-???èì?.

?? ?à?? ??è??à?èòü ê ó÷à?òè? ? íà?è? ì?????è?òè?? ì???êó???í?? è ê??ò?÷í?? áè??????, ????èà?è?ò?? ? ?á?à?òè ???-?ê????òè?, ê?èìèíà?è?òèêè, ê?èíè÷??ê?é ?èà?í??òèêè, áè?ò??í?????? è áè??à?ìà???ò??, ??ò??èíà??? è ?ê????ò?? ?? ?èù???é á????à?í??òè!

? ???í?ì ????÷í?ì ?á??ó???àíè?, ?????òà???íí??? ? ?àá??àò??èè ???èê?í, ì??í? ??íàê?ìèòü?? íà ?àéò?: https://www.helicon.ru/osnashchenie-laboratoriy/demo/. ?à??è?àíè? ??ìèíà??? è ???ì? ?à???ê íà èí?è?è?óà?üí?? ??ì?í?ò?à?èè è?è ò??íèí?è òàê?? ?ê??? ?????ò?? ? ?ò?ì ?à????? íà ?àéò?.

????èò? ?à í????ò?ìè!
???ì ?à? ? ?àá??àò??èè ???èê?í!

?????: ???ê?à, ??íèí?êè? ????, ???, ??ì 1, ?ò???íè? 40, ??? ??? èì. ?.?.????????ê???, ?àá??àò??í?é ê???ó? ???. 1 ?òà? (3 ìèíóò? ???ê?ì ?ò ì?ò?? ???ì?í?????êèé ??????êò?). ???ì? ?àá?ò? ? ? 10:00 ?? 18:00 ?? áó?íèì ?í?ì.

????? á?à???à?í??ò?é: 2??á?à???à?è?è (2): KatBat, Kase


?à???? í????ò?é: ?í???ìà?è? ????í?? ???ê?? ?à?ó?êà ??àíà S ?òê??ò??? ???òó?à íà ??? (?? 2021 ?.)
30.06.2019 04:40  Vadim Sharov           ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè: 28
????í?? ???ê?? ?à?ó?êà ??àíà S ?òê??ò??? ???òó?à íà ??? (?? 2021 ?.)
??àí S ??è??àí ?á????÷èòü ???á??í?é ???òó? ê ???ó?üòàòàì íàó÷í?? è???????àíèé è, ? ??????êòè??, ?òêà? ?ò ??àòí?? ?ó?íà???. ??àí S ?à??ìàò?è?à?ò?? ??? à?ò??àìè êàê ?ò??ò íà ??èì?í??ì?é ?á?÷í? ??????üí? ??????é ?????á ?óá?èêà?èè íàó÷í?? ?òàò?é.
?à??àá?ò÷èê ??àíà S - ??ó??à ??????é?êè? à??íò?ò? ?? ?èíàí?è???àíè? íàóêè (Coalition S). ? Coalition S ?????ò 13 ?èíàí?è?ó?ùè? à??íò?ò? ??????é?êè? ?ò?àí è ??à ê?ó?í?é?è? àì??èêàí?êè? è???????àò??ü?êè? ??í?à (Wellcome Trust è ??í? ?è??à è ???èí?? ??éò?).
????í?? íà 2021 ??? ???ê?? ?à?ó?êà èíè?èàòè?? ????àí ? ?à??àá?òê?é í???? ?óê?????ùè? ??èí?è??? ??? ??àíà S. ????à?í? í???ì ??èí?è?àì, ? áó?óù?ì ?à????? íà ?óá?èêà?è? ?òàò?é áó?óò ???à÷è?àòü?? ???í???àìè (??í?àìè) è?è óíè????èò?òàìè, í? í? à?ò??àìè. ??èòèêè ??àíà S ?÷èòà?ò, ÷ò? ?í ???àíè÷è?à?ò ó÷?í?ì ??á?? ì??òà ?óá?èêà?èè è íà?ó?à?ò àêà??ìè÷??êè? ???á???.
?? ìí?íè? ?ò???ííèê?? ??àíà S, íó?í? ??ó?è? ê?èò??èè ???íêè ó????í??òè íàó÷í?é êà?ü???, ?ê??÷à?ùè? ???à÷ó ?à???ê íà ?àò?íò?, èí???ìà?è?íí?-????à?àí?è?ò?êó? ???ò??üí??òü, ò?àí???? ?íàíèé ? ???ì????íí??òü è ?ê?à? ? ????íè? ???èà?üí?? ???á??ì.
? íà?ò??ù?? ???ì? ??í??í?é ì???é êà÷??ò?à ?ò???üí?? è???????àò???é è è? ???ò??üí??òè ??òà?ò?? ?óá?èêà?èè ? ?ó?íà?à? ? ????êèì èì?àêò-?àêò???ì, òàêè? êàê, Nature è Science. ???ò?ìó, ?? ò?? ???, ??êà êà?ü??à ó÷?í??? ?????????ò?? ò?ì, ??? ?í ?óá?èêó?ò??, à í? ò?ì, ÷ò? ?óá?èêó?ò, ?? ?ò???í? ?????òà?èò???é íàó÷í??? ???áù??ò?à ??àí S áó??ò ??ò??÷àòü ?????òè???íè?.
×ò?á? Plan S ?àá?òà?, ??? ??èí?è?? ????í? á?òü ??èí?ò? è???????àò??ü?êèìè ???àíè?à?è?ìè ?? ???ìó ìè?ó, ? ÷à?òí??òè, ? ?????í?é ?ì??èê?, ?èòà? è ?í?èè.
? ??êàá?? ???????? ???à êèòàé?êè? ??è?èà?üí?? ?è?à ?à??è?è ? ???èò??üí?é ???????ê? ?ò??? ??àíà, à ??à?í?é ????òíèê ?í?èè ?? íàóê? ?à??è?, ÷ò? ??? ?ò?àíà, ò??òèé ?? ???è÷èí? ???è????èò??ü íàó÷í?? ?àá?ò ? ìè??, ????è??ò?? ??? ??àí?ì S.
???????êà ?? ?ò???í? ??? ì?í?? ?÷??è?íà, è, ? ??í??í?ì, ???òó?à?ò ?ò óíè????èò?ò??, à í? ??à?èò??ü?ò??íí?? ó÷?????íèé.
?????áí??òè:
https://sciencebusiness.net/news/european-f...-plan-year-2021

??à?èá?, ??? " ????????àò??ü?êè? ?í??à?ò?óêòó??"

????? á?à???à?í??ò?é: 6??á?à???à?è?è (6): banned sceptique-NMRguy, genseq, CowDoc, Silence, Qaz, hotelyar


?à???? í????ò?é: ?í???ìà?è? ???óì á???? ìí?é í? ì????è?ó?ò??.
15.05.2019 13:11  yack / Vadim Sharov           ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè: 0
??à?à?ì?? ê?????è,

? ???à??íè? íè ??? ê??? í? ??ê??ò, ÷ò? ó?? ?????üí? ?à?í? ???óì óò?àòè? ó??à????ì??òü, ?ò?àò??è? ?à??èòè? è íà???í?íè? ê?íò?íò?ì. ???òó? ê ?óíê?è?ì à?ìèíè?ò?àò??à ?? ???é ?è?èì??òè óò?à÷?í á???????àòí?.
??? ?à?í? ???óì ?????òà????ò ??? ì?í? ?ê???? í??òà?ü?è÷??êèé, ÷?ì ???????è?íà?üí?é èíò????. ??ì í? ì?í??, ?? ????????íí??? ì?ì?íòà ? ÷ó??ò???à? ??á? ?á??àíí?ì ???????è?àòü êàê??-ò? ????áè? ?????êà ? ò?ì ????, ?à ê?ò???? ??????. ?? í??à?í? ? ??è??? ê ?????ó, ÷ò? í? ?à????à?à? ??? ?ò??? á???? ???òàò?÷í?ì ???ì?í?ì.
??-??????, á?ò? íàó÷è?è?ü ?á???èòü ?è?üò??, ê?ò???? ?à??àáàò??à?è?ü è ?áí?????è?ü ??????íèé ?à? ìí??? ??ò íà?à?. ?à ??à??íèêà? ó ì?í? ó??? í??ê??üê? ÷à???, ÷ò?á? ??÷è?òèòü ??ò? á? í??ê??üê? ?????? ?ò?àíè? ??è?êà ?àá?ò?.
??-?ò????, ó ì?í? í?ò ???ì??í??òè ?????í??àòü?? ? ???òü?ê???ì ? ???????, ê?ìó è? íà? á??ü?? í?÷??? ???àòü. ?íàíè?ó?ò ?í íà ???è ???ò?, è?è ????ò? ?ò?à?à?ò í?????àíè?ì ? ?ü?í?ì ó?à?? - á???? ? í? ?à????à?à? ???ì?í?ì ??? ???ò??üí??òü ?????êàòü.
?-ò??òüè?, ?ò?óò?ò?è? ???ò??????íè? e-mailà ??è ???è?ò?à?èè ??è???? ê íà????ó á?ò?? è ????ò? í?à??ê?àòí?? ?è÷í??ò?é. ? ?ò?óò?ò?è? à?ìèí?êè? ?óíê?èé ???èòü ?òó ???á?ìó ?è?ò?ìí? í????ì??í?, à êà???é ?à? ÷è?òèòü ??ó÷íó? í?ò ???ì?íè.
?-÷?ò???ò??, á?? à?ìèí?êè? ??à? í????ì??í? ?àá??êè???àòü ????àíè? í???? àêêàóíò?? ? ??í??? IP, ÷ò? òàê?? ??áà????ò ?ó÷í?é ?àá?ò?, íà ê?ò??ó? á???? í?ò ???ì?íè.

?í?, ??é?ò?èò??üí?, ?÷?íü ?à?ü, í? ??è??à ???à ??è?íàòü, ÷ò? ?òà ????à ? ì??é ?è?íè ?ê?í÷àò??üí? ?àê?í÷è?à?ü.

????? á?à???à?í??ò?é: 37??á?à???à?è?è (37): kb1, dk, TAMARA5, Bern5, bee3, mouse in cis, ???òü?ê?? ?èòà?èé ??é???è÷, genseq, nfil1985, Mykhaylo, Vadim Sharov, -?-, semi, Blaid, campus, chr22, profdoc, Asterix, nimmel, Daemonarchestratygos, NMR-guy, banned sceptique-NMRguy, ?àè?, CowDoc, ??ê?óò, Vassa, Sergey5, yamiren, kenseq, generic01, Kadet, himik, R-J-Dio, Coincedence, MaloryWayss, Irish, Vladch


?à???? í????ò?é: ??í????í?èè
06.05.2019 12:45  BeckmanCoulterLS / yack    
???áù?íè? è? ò?ì?: Beckman Coulter Life Sciences «repr.?????ò.»       ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè:  »
user posted image

??è??à?à?ì ??èí?òü ó÷à?òè? ? ??áèíà??, ?????ù?íí?ì èíí??à?è?íí?ìó ì?ò??ó ?èà?í??òèêè à?????èè. ?????áí??òè è ???è?ò?à?è? ?? ????ê?:
https://info.beckmancoulter.com/ru/allergenicity-webinar


?à???? í????ò?é: ?è?ò?? CellenONE - ??????íè? ?ò???üí?? ê??ò?ê è ???è???àíè? íàí??èò????? ?áú?ì??
22.02.2019 14:26  Cellenion / Redactor           ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè: 21
êà?òèíêà: cellenion_2.gifêà?òèíêà: cellenion_1.pngCellenion - ê?ì?àíè?, ?????à?à?ùà? ????íè? è ò??í????èè ??? ê?íò???è?ó?ì??? ???è???àíè? ê??ò?ê ? ??èì?í?íè?ì ? ?á?à?ò?? áè???÷àòè è ??????íè? ?ò???üí?? ê??ò?ê. Cellenion ?à??àá?òà?à CellenONE?, ???????è?ííó? ??àò???ìó ??? à?ò?ìàòè÷??ê??? ??????íè? è ?à????????íè? ?ò???üí?? ê??ò?ê. ??í??àíí?é íà àêêó?àòí?ì ??èí?è?? ?ü???àêó?òè÷??ê?é ò??í????èè, CellenONE X1 ????????ò ????è???àòü ??èíè÷í?ìè ê??òêàìè ? ????ê?é ????ó?êí?é ?????áí??òü?, ?á????÷è?à? ??è ?ò?ì ???à?ùó??? ò?÷í??òü ? ?ò?è÷è? ?ò ??ó?è? ???è?ó?ùè? è ìèê?????è?í?? ??àò???ì, ê?ò???? ?àá?òà?ò ?? ??èí?è?ó ?à????????íè? ?óà???íà. ?òè ???á?íí??òè ???à?ò ??? è??à?üí?é ??àò???ì?é êàê ??? ê??è???àíè? ????à?èé, òàê è ??? ?????ò??êè ?á?à???? ????? àíà?è??ì ?ò???üí?? ê??ò?ê. ??÷í? ???è?ó? ?ò???üí?? ê??òêè è ??à??íò? ? êà???? ?èê??èò?????? ?áú?ìà, CellenONE? ???ì??òèì ? ????ì ????ì ?óá?ò?àò?? ?ò ìèê????àí??ò?? (384, 1536 ?÷?é?ê) ?? ìèê???÷?éeê, ÷ò? ?á????÷è?à?ò ???ê?? ?íè??íè? ?áú?ì?? ??àê?èè è, êàê ?????ò?è?, ?àò?àò? íà àíà?è? ??í?é ê??òêè. ???à?í?? ???ì??òíà? ?àá?òà ? ???óùèìè è???????àò???ìè ?????ì?í?ò?è???à?à í??????òí?? ????òàí????íè? ê??ò?ê (> 95%) è? ì??ü÷àé?è? ?á?à???? ?à?è?íò?? (<5 ìèê???èò???), ??????àùè? ì?í?? 100 ê??ò?ê. ?òà ??àò???ìà ????????ò è???????àò???ì è ??à÷àì-ê?èíè?è?òàì ??-í???ìó ?????íóòü íà ?á?à???, ê?ò???? ?àí?? ????à?à?è?ü àíà?è?ó ?à?? ? è????ü???àíè?ì í???é?è? àíà?èòè÷??êè? ì?ò???? ?ò???üí?? ê??ò?ê.

????èò??ü ? ì??òí?ì ?è?ò?èáü?ò???ì ??àì??
Website: http://alamed.ru/

êà?òèíêà: cellenion_4.png
êà?òèíêà: cellenion_3.png?êà÷àòü ?àé? CellenONE_X1.pdf
?à?ì??: 1.05ìá
ê??-?? ?êà÷è?àíèé: 7065
?à???? í????ò?é: ??í????í?èè The Matryoshka-type strategy of human pathogens and Japanese challenges of the elimination of parasitic diseases;  deleted by Vadim Sharov
21.02.2019 14:53  ????ìà? ??íè? / Redactor           ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè: 0
êà?òèíêà: murakosi_2.pngêà?òèíêà: murakosi_3.gif?-?à ?óìè ????????
?. ?. í., ????à? ?ê??à ???ü?ê?????é?ò??íí?? íàóê è íàóê ? ?è?íè ??è ??êèé?ê?ì óíè????èò?ò?;
????íò ?à????? èí??ê?è?íí?? ?àá????àíèé ???è?èí?ê??? óíè????èò?òà ?????êòó?? ?è?ò?

??ê?è?: ?The Matryoshka-type strategy of human pathogens and Japanese challenges of the elimination of parasitic diseases?

21 ìà?òà ? 10:30 (àí??. ??., 90 ìèí.)
?í?òèòóò áè?ì??è?èí?êè? ?è?ò?ì è ò??í????èé (??á??)
ó?. ????èíà, 11, ê???. 1, àó?.209


êà?òèíêà: murakosi_1.png??í??à?üí?? ê?í?ó?ü?ò?? ???íèè ? ??á, ? ????è ? ???????íè?ì ì?????è?òèé, ?????ù?íí?? ????ê???òí?ìó ???ó ???íèè è ????èè, ??è??à?è?? ?-?ó ?óìè ?ó?àê??è, ????íòà ???è?èí?ê??? óíè????èò?òà ?????êòó?? ?è?ò?, ?àíèìà?ùó??? è???????àíè?ì èí??ê?è?íí?? ?àá????àíèé è ?è?ó???, ? ???ü? ???????íè? ??ê?èè è ??à?è?à?èè íàó÷í??? ?áì?íà ? ì?????ìè ????èé?êèìè ó÷?í?ìè è ?òó??íòàìè. ? ?àìêà? ??ê?èè ?-?à ?ó?àê??è ?????à?ò ??ó?àò???ì ?á è?ò??èè è???????àíè? ?è?ó??? ? ???íèè, à òàê?? ? ??????íè? ???ó?üòàòà? ??á?ò??íí?? è???????àíèé. ? ó???êàò??üí?é ???ì? ?íà ?à??êà??ò ? ?èìáè??? ÷?????êà è ?è?ó???, è????ü?ó? ? êà÷??ò?? ê?í???òóà?üí?é ì????è òàê?é ?èì???è?è?ó?ùèé ????è? ????ì?ò íà???í??? ???ì???à, êàê ìàò???êà, ÷ò? íà??? ???? ?ò?à??íè? ? íà??àíèè ??ê?èè. ???ì? ò???, ?? ?ê?í÷àíèè ??ê?èè ì??í? áó??ò ???áùàòü?? ? ì?????ì ???í?êèì ó÷?í?ì. ?ò? ?íà?ò, ì???ò, òàêèì ?á?à??ì ó?à?ò?? ?òê??òü í??ó? ????ó ??? è???????àíèé?

?à?ò??ù?? ì?????è?òè? ?????ò?? ????èà?üí?ì ????êò?ì, ??à?è?ó?ùèì?? ?à ?÷?ò ???ó?à??ò??íí??? á????òà ???íèè è ?à??àíè???àíí?ì ê ???????íè? ??í??à?üí?ì ê?í?ó?ü?ò??ì ???íèè ? ??á ? ???ü? ??óù??ò???íè? àêòè?í??? ???í?-?ó??ê??? ?áì?íà.
???ì ?à? íà ??ê?èè! ?á??àò??üí? ??èìèò? ó÷à?òè?!


?à???? í????ò?é: ??í????í?èè ???????????? ? ??×????? ?????;  deleted by Vadim Sharov
12.02.2019 11:55  Vadim Sharov           ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè: 0
??à?à?ì?? ê?????è!!! ???????èé?êèé íàó÷í?-è???????àò??ü?êèé èí?òèòóò ??êà??ò??íí?? è à??ìàòè÷??êè? ?à?ò?íèé ??è??à?à?ò ?à? ??èí?òü ó÷à?òè? ?? II ????óíà???í?é íàó÷í?é ê?í????í?èè ????????????? ? ??×????? ??????, ê?ò??à? ???ò?èò?? 6-7 è?í? 2019 ???à. ?????áí??òè ? ê?í????í?èè ? ??èê?????íí?ì èí???ìà?è?íí?ì ?è?üì? (íà ?ó??ê?ì è àí??èé?ê?ì ???êà?). ?ó??ì á?à???à?í? ?à ?à?????ò?àí?íè? ?ò??? ?è?üìà ?àèíò??????àíí?ì ?è?àì.
?ó??ì ?à?? ?à? ?è??òü ? ??????!

Dear coleagues!!! All-Russian research Institute of medicinal and aromatic plants invites You to take part in the II International scientific conference "METABOLOMICS AND QUALITY of LIFE", which will be held 6-7 June 2019. Details of the conference in the attached information letter (in Russian and English). We would be grateful if this letter could be distributed to interested parties.
We will be glad to see you in Vilar!


?àé?/?:

?êà÷àòü ?àé? Information_mail_of_conference_6_7_June__1_.doc
?à?ì??: 76.5ê
ê??-?? ?êà÷è?àíèé: 4817?êà÷àòü ?àé? ___________________________________3_.doc
?à?ì??: 89.5ê
ê??-?? ?êà÷è?àíèé: 2465
?à???? í????ò?é: ??í????í?èè XIX ????óíà???íà? ê?í????í?è? ì?????? ó÷?í?? "???à ???à?èè - ??í?é ??à?"
09.02.2019 22:21  Vadim Sharov           ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè: 3
XIX ????óíà???íà? ê?í????í?è? ì?????? ó÷?í?? "???à ???à?èè - ??í?é ??à?", ???ò?èò?? 25-31 à??ó?òà 2019 ???à ? ×???áèí?ê?, íà áà?? ??à?í??? ó??à???íè? ???àìè ×???áèí?ê?é ?á?à?òè.
?à??àá?òàíà èíò????íà? è íà??ù?ííà? ?????àììà ?? ???????íè?. ??? ????êòè?í?é ?àá?ò? ?? ???àíè?à?èè ê?í????í?èè, ??à?è?à?èè íàì?÷?íí?é ?????àìì?, à òàê?? ?íè??íè? ?àò?àò ??ò?í?èà?üí?? ó÷à?òíèê??, ????èì ?à? ? ìàê?èìà?üí? ê???òêè? ???êè (?? 15.02.2019) ????àòü ?? à????ó lesàevrasii2001@gmail.com àíê?òó ó÷à?òíèêà ? ò?ì?é ??ê?à?à.
??è??à?à?ì ???? ??èí?òü ó÷à?òè? ? áó?óù?é ê?í????í?èè, à òàê?? ?à?????ò?àíèòü ?àííó? èí???ìà?è? ????è ê?????.

? íàè?ó÷?èìè ?????àíè?ìè,
???ê?ìèò?ò


?àé?/?:

?êà÷àòü ?àé? anketa_rus_2019.doc
?à?ì??: 32ê
ê??-?? ?êà÷è?àíèé: 2390
?à???? í????ò?é: ??í????í?èè
26.10.2018 18:12  BeckmanCoulterLS / yack    
???áù?íè? è? ò?ì?: Beckman Coulter Life Sciences «repr.?????ò.»       ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè:  »
user posted image

??áèíà? "FACS ???òè???êà ?è?êó?è?ó?ùè? ??ó??????? ê??ò?ê ???è?í?? ??ó????é"

09.11.2018 ?. 10:00 UTC+3 (???)


? ?ò?ì ??áèíà?? ì? ?à??êà??ì ? ?è?êó?è?ó?ùè? ??ó??????? ê??òêà?, ?á è? áè????è÷??êè? ???á?íí??ò??, è? ???è ? ?à??èòèè ??ó??????? ?àá????àíèé, ì?ò??? è? ??ò?ê?èè è ??????íè? ??è ??ì?ùè ???ò?÷í??? ?èò???ó??èì?ò?à-???ò??à MoFlo XDP.

?????áí??òè ?? ????ê?:
https://info.beckmancoulter.com/ru/ctcwebinar


?à???? í????ò?é: ?í???ìà?è? ????àíè? ??á?? ??í?òè÷??êè? ê?í?ò?óê?èé á?? ?????íè? ?????íèò??üí?? íóê???òè???;  ??áèíà? (á????àòí?) 30.10.2018
26.10.2018 11:00  Axioma BIO / yack           ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè: 9
??à?à?ì?? ??ó?ü?,

??è??à?à?ì ?à? ??èí?òü ó÷à?òè? ? ??áèíà?? ê?ì?àíèè Takara BIO

"Seamless Cloning without compromise... Discover In-Fusion!",
ê?ò???é ???ò?èò?? ?? ?ò??íèê, 30 ?êò?á?? ? 14.00 ?? ì??ê???ê?ìó ???ì?íè.


êà?òèíêà: infusion_cloning_Axiomabio.com.jpg


??áèíà? áó??ò ?????ù?í ò??íèê? ????àíè? ??á?? ??í?òè÷??êè? ê?í?ò?óê?èé á?? ?????íè? ?????íèò??üí?? íóê???òè??? ? ??ì?ùü? íàá??à In-Fusion HD Cloning Plus :

?? ???àíè÷è?àéò??ü ???òó?í?ìè ?àéòàìè ???ò?èê?èè: ê??íè?óéò? ????? ??òà?êó ? ????? ??êò?? ? ????? ??êó?!

????êà? ????êòè?í??òü - á???? 95% ???ó÷?íí?? ê??í?? ??????àò í??á???èìó? ??òà?êó (??? ????????àò??üí??ò?é ?à?ì???ì ?ò 0,5 ?? 15 ò.?.?.)

??? ó÷à?òè? í??á???èì? ??????????????????


?à???? í????ò?é: ??í????í?èè VII ?ú??? ?à?è????ê??? ?áù??ò?à ??í?òèê?? è ????ê?è?í????, ?????ù?íí?é 100-??òè? êà????? ??í?òèêè ??á??";  è à????èè???àíí?? ?èì???èóì?
17.10.2018 14:40  INNOMIR / Vadim Sharov           ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè: 40
??à?à?ì?? ê?????è!
?ò ?è?à ???àíè?à?è?íí??? ê?ìèò?òà ??????üò? ??è??à?èòü ?à? è ?à?è? ê????? ê ó÷à?òè? ? ????óíà???í?ì ??í?????? ?VII ?ú??? ?à?è????ê??? ?áù??ò?à ??í?òèê?? è ????ê?è?í????, ?????ù?íí?é 100-??òè? êà????? ??í?òèêè ??á??, è à????èè???àíí?? ?èì???èóì??.

??í????? ???é??ò 18-22 è?í? 2019 ?. ? ?àíêò-??ò??áó??? íà áà?? êàì?ó?à ?àíêò-??ò??áó???ê??? ???ó?à??ò??íí??? óíè????èò?òà ??è?àé????êà? ?à÷à? (?àíêò-??ò??áó???ê?? ?., 109, ????é ??ò?????).

? ?àìêà? ??í?????à áó?óò ???????í? ???íà?í?? ?à???àíè? è 20 ?èì???èóì??, ???ó??è???àíí?? ?? 5 ê??÷???ì íà??à???íè?ì, ??è??àíí?ì ????òèòü ??? ?è??òó ?????ì?íí?? è???????àíèé ? ?á?à?òè ??í?òèêè è ????ê?èè:
I. ?àò?è÷í?é ??èí?è? è ì??àíè?ì? ??í?òè÷??êè? ?????????
II. ?ê????è÷??êà? è ??????è?ííà? ??í?òèêà
III. ?????òè÷??êà? ??í?òèêà, áè?èí???ìàòèêà è ?è?ò?ìíà? áè????è?
IV. ???è?èí?êà? ??í?òèêà
V. ?è?ò??í????è? êàê ??í??à ????ê?èè ????ó?ù??? ??ê???íè?

?àó÷íà? ?????àììà ??í?????à ?ê??÷à?ò ???òó???íè? á???? 200 ???íà?í?? è ?èì???èà?üí?? ??ê?à?÷èê??, ?ê??÷à? ??????????? ?è?à ?èêí??à, ??ìà?à ?èò??à, ??áà ?àéòà, ?è?ü?ìà ?à?òèíà, ?èê??à? ???÷àí??à, ?ò??àíà ?"??àé?íà, ?àó?? ?àéí?ò?èí??à, ?èê??à? ?íê???ê???, ??è? ×??í??à, ????íè? ???à??à, ??è?òèíó ?èí??ò??ì, ???àíà ?óì??íà, ????íè? ?ì?íèò??à, ????íè? ?èíò??à è ìí??è? ??ó?è?.

???è?ò?à?è? íà ??í????? è ???ì??í??òü ???à÷è ò??è??? ?òê??ò? íà ??è?èà?üí?ì ?àéò? ?? à????ó:http://vavilov.spbu.ru ?àíí?? ???è?ò?à?è?, ???????à?à?ùà? ???ì??í??òü ó÷à?òè? ? ?òá??? íà ??????òà???íè? ó?òí?? ??ê?à???, ?òê??òà ?? 30 í??á?? 2018 ?.; ????í?? ???è?ò?à?è? ?????èò?? ? 01 ??êàá?? 2018 ?. ?? 01 ìà?òà 2019 ?.


?àé?/?:

?êà÷àòü ?àé? Poster_VOGiS_Rus.pdf
?à?ì??: 6.02ìá
ê??-?? ?êà÷è?àíèé: 5260
?à???? í????ò?é: ??í????í?èè
??????è!

ì? íàê?í??-ò? ??á?à?è ?àò? ???????íè? ?÷????í?é ???üì?é ê?í????í?èè

?????? ????????? ?????????? ??????????,
????????????? ?????? ? ???????? ????????.
6 -8 è?í?, 2019
?à?àíü-??àáó?à,

ò?è ?í? íà ê?óè?í?ì ?ó?í? ?? ????? è ?àì? ?ò ?à?àíè ?? ??àáó?è è ?á?àòí?.

??àíè?ó?ò?? ???????íè? ??ó? ???íà?í?? ??ê?èé:

1 Oncology with the following problems for the discussion:
· Carcinogenic environmental factors,
· Epidemiology and primary prevention of tumors;
· Genomics and epigenomic of malignant neoplasms;
· Molecular mechanisms of malignant transformation;
· Molecular diagnostics and therapy of tumors
· Microbiology, virology and immunology of tumors.
· Primarily multiple malignant tumors
· Hereditary tumors

2. Microbiome / infections, autoimmunity / inflammation with the following problems for the discussion:
? Microbiome, infections (including tuberculosis) per se and in relation to the autoimmune and inflammatory diseases
? Innate and adaptive immunity in the autoimmune and inflammatory diseases
? Interplay of genetics/epigenetic/environmental factor in the autoimmune and inflammatory diseases
? New approaches to the therapy of infectious, autoimmune and inflammatory diseases


? íà?ò??ù?? ???ì? è??ò ????òêà ?????àìì?. ????èì ???à?ùè? ???òó?èòü íà ???íà?í?? ??ê?è?? ?ò??à?èòü ???è ò??è?? ?à?èí? ??????í? ???????ê?é, marleevskaya@gmail.com è?è ?è?? ?àá?ó??àê???é, taktash@mail.ru

???ì? ??è?ìà ???ò??í?? ??ê?à??? áó??ò ?áú????í? ????í??.

?á?ó???íè? íàó÷í?? è ???àíè?à?è?íí?? ???????? è??ò íà ?àéò? ResearchGate, òàì ?? ì??í? ?à?àòü èíò????ó?ùè? ?à? ??????? -
https://www.researchgate.net/project/Annual...in-Kazan-Russia


?à???? í????ò?é: ??í????í?èè
21.09.2018 10:00  BeckmanCoulterLS / yack    
???áù?íè? è? ò?ì?: Beckman Coulter Life Sciences «repr.?????ò.»       ê íà÷à?ó ?ò?àíè??  ê?ìì?íòà?èè:  »
user posted image

??áèíà? "?èà?í??òè÷??êè? ???ì??í??òè ???ò?÷í?é ?èò?ì?ò?èè ? ê?èíè÷??ê?é èììóí????èè"

11.10.2018 ?. 10:00 UTC+3, ???


??è??à?à?ì íà á????àòí?é ??áèíà? "?èà?í??òè÷??êè? ???ì??í??òè ???ò?÷í?é ?èò?ì?ò?èè ? ê?èíè÷??ê?é èììóí????èè". ??áèíà? ???ò?èò?? 11 ?êò?á?? 2018 ?. ? 10:00 (UTC+3, ???). ?????áí??òè íà ?ò?àíè?? ???è?ò?à?èè.

?????áí??òè ?? ????ê?:
https://info.beckmancoulter.com/ru/immunology/invitation

?ò?àíè?? (200):  1 2 3 4 > » 
 
????íêà í????ò?é, ???í??? ? "?èà?ì"
ê?ì?àíè? '?èà?ì' ? c??í??? ê???íêè í????ò?é
??è?ê ?? êàòà???ó ?èà?ì
 

  


?àòà???è
??áà?èòü ??è?àíè? í???é ê?ì?àíèè ?è?ì?: 566
??áà?èòü í??ó? ?à?à÷êó ?à?à÷è: 123


?áú????íè?

···
···

molbiol.ru ???···
 ·  ?èêèìà?ò - ??? èíò??í?ò-ìà?à?èí? ? ??í?ì ì??ò?  · Doctor Plastic: ó???è÷?íè? ??ó?è - ? ??íò?? ???ê??  · 
···


···
 ·  ?ò?è÷í?é ??á?? ?àíí? ÷ó?óíí?? ? ???òà?ê?é  ·  ???ì??ê??í???? ó???í?ì?÷???íí?? òó?è?òè÷????ê?? à??íò?ò?? Coral Travel · 
···

 
 
molbiol.ru  ·  redactor@molbiol.ru  ·  ??ê?àìà

molbiol.ru - ì?ò???, èí???ìà?è? è ?????àìì? ??? ì???êó???í?? áè??????     Rambler