AKIT
English Eesti

日本视频一区在线播放

Inglise m?rks?nu kokku: 14250

NB! JavaScript ja koogid olgu v?imaldatud. Probleemidest teatada aadressil akit[at]cyber.ee

Otsing: m?istlik on otsida m??ratletud inglise terminit; sisestusvigade v?ltimiseks ja naaberterminite n?gemiseks tasub kasutada otsinguakna asemel m?rks?naloendit.

T?histus: "=" t?histab inglise sünonüümi, eesti sünonüüme eraldab koma, l?hit?henduslikke s?nu semikoolon, t?hise ?: j?rel on ?igekeelsusvihje.

Sihtlugejaskond: andmekaitse ja/v?i infoturbe v?ljat??tajad, korraldajad, j?relevalvajad ja auditeerijad; v?ib abiks olla ka süsteemi-, v?rgu- ja turbeülematele ("-administraatoritele"). Kasutamine eeldab infotehnoloogia ja ta üldterminite (EVS ISO/IEC 2382, Arvutikasutaja s?nastik) tundmist ning eesti keele normi, st riigikeele tunnustamist. S?nastik on m?eldud aitama eelnimetatuil t?lgendada (ja vajaduse korral ka t?lkida) erialaseid ingliskeelseid rahvusvahelisi standardeid ja muid juhendmaterjale. Pole m?eldud algajaile ega v?hikutele (eriti neile, kes ei suutnud leida m?rks?na "infoturve"). Ei toeta m??ratlemata ja süsteemitu omaloomingu t?lkimist inglise keelde ega inglise keele alg?pet. Siit ei tasu ka otsida IT triviaaltermineid ega teiste erialade termineid! V?rgundusterminite otsimise sobiv koht on http://vallaste.ee, tarkvaratehnika termineid annab http://stats.cyber.ee.

K?sitlusala: andmekaitse ning infoturbe haldus ja auditeerimine tsiviilsf??ri asutustes ja organisatsioonides. M?istesüsteemile annavad üldise karkassi paarsada ISO, IEC, IEEE, ISACA, NIST jm standardit. M?nev?rra on arvestatud ka tehnilisemate ülesannetega spetsialistide vajadusi. Kitsama rakendusalaga standarditest (n?iteks ?hiskriteeriumidest, CC) on valitud ainult vastavate mudelite m?ned kesksed m?isted ja kontekstile viidates on juhitud t?helepanu terminite erinevale sisule eri kontekstides.

M?rks?nad: mitte ainult standardsed v?i levinud eriterminid, vaid ka standardite ja juhendmaterjalide tekstis tihti esinevad mitmet?henduslikud s?nad, mille ?ige t?lgendamine on sisu m?istmiseks t?htis (s?nastikust on kasu ainult siis, kui ta kasutaja vaevub kontrollima ka neid s?nu, mille t?hendust ta arvab teadvat, alustades s?nastiku pealkirjas olevatest), ning m?nede oluliste organisatsioonide, kvalifikatsioonide, dokumentide ja süsteemide nimed. V?lja on j?etud p?hiterminist tulenevad intuitiivselt arusaadavad liit- ja ühendterminid.

M?istete esitus: ranget m??ratlemist ei ole taotletud, m?isteid on püütud avada standarditel p?hinevate kirjelduste, seletuste, selgituste ja n?idete abil. Standardm??ratluste saamiseks tuleb lugeda avaldatud standardeid ja muid allikdokumente, v?ttes seejuures arvesse, et isegi ühe ja sama standardi eri osades ei tarvitse m??ratlused t?pselt kattuda. Paljude m?istete detailsema esituse v?ib leida Cybernetica raamatust "Infosüsteemide turve" (2. kd. 1998).

Eesti terminid on valdavas osas p?rit asjakohastest Eesti standarditest, neile on lisatud uuemaid v?i k?sitluse laiendamiseks vajalikke termineid. Eesti standardid ei ole aga alati omavahel koosk?las ja m?negi standardi eestindamise protsessi on m?jutanud mitmesugused juhuslikud asjaolud. Ettepanekutena standardite j?rgmiste versioonide tarbeks lahknevad m?ned korrastatud terminid standardsetest, olles süsteemsemad ja p?hjendatumad. Vt ka artikkel "terminoloogia"(http://akit.cyber.ee/term/11749-terminoloogia).

Olulisemad allikad: ISO/IEC 27000 (ISMS) standardipere ilmunud v?i koostamisel olevate osade dokumendid; ISO/IEC 29100 (Privacy); ISO 27000 Forum Dictionary; ISO/IEC 15408 (Common Criteria); ISO 19011 (Guidelines for auditing management systems); ISO SC 27 SD 6. Glossary of IT Security Terminology; ISACA standardid; ISACA CISA Dictionary, ISACA CISM Dictionary, ISACA Cybersecurity Fundamentals (2014), NIST IR 7298 Glossary of Key Information Security Terms. 2006. 88 pp.; RFC 4949 Internet Security Glossary, v. 2. 2007; Robert Slade. Dictionary of Information Security. 2006. 222 pp. & updates in WWW; H. van Tilborg, S. Jajodia (Eds.) Encyclopedia of Cryptography and Security; IEEE Security & Privacy; Information Systems Control Journal (ISACA); asjassepuutuvate organisatsioonide veebilehed

Tegijad: Vello Hanson, Ahto Buldas, Anto Veldre (AKIT-2011 toimetaja), M?rt Laur, Jevgeni Krasnosjolov

Toetus: 2015. a. toetas leksikoni arendust Haridus- ja Teadusministeeriumi "Eestikeelse terminoloogia programm 2013–2017"