Jogger.pl


Zapowiadany trzy miesi?ce temu koniec w?a?nie nast?pi?. Pozostawiam jeszcze na jaki? czas mo?liwo?? zalogowania si? do panelu administracyjnego i wyeksportowania wpisów.

Powiem wam ?e zrobi?o mi si? bardzo, bardzo smutno i ?za si? w oku kr?ci, ale ta chwila musia?a kiedy? nast?pi?. [*]

Pozdrawiam wszystkich, którzy to jeszcze czytaj?. Mo?e kiedy? jak b?dziemy ju? dziadkami i babciami przypomni nam si?, ?e kiedy? by?o co? takiego jak jogger.pl z mnóstwem wspania?ych ludzi! Trzymajcie si?!

Robert "Sparrow" Wróbel

PS. Prosz? o kontakt w sprawie przekierowania subdomen .jogger.pl na w?asne domeny

Dzi? mija dok?adnie 13 lat od kiedy Jogger.pl po raz pierwszy pojawi? si? w internecie. Wtedy jeszcze na znalezionym w sieci skrypcie, surowy, w klimacie wczesnego internetu. Niestety jest to równie? dzień, w którym musimy si? równie? po?egna?.

Jogger.pl mia? swoje lepsze oraz gorsze lata. W pewnym okresie by?o to miejsce, w którym przewin??o si? mnóstwo interesuj?cych ludzi. Wymieniali?my si? pomys?ami, dyskutowali?my na trudne tematy i tworzyli?my zr?bki wczesnego polskiego internetu. Niestety nic co dobre nie trwa wiecznie, co zauwa?yli ju? wielokrotnie ludzie, którzy przenie?li si? z Joggera na inne platformy.

Jak zapewne wszyscy ju? zauwa?yli?cie, serwis od d?u?szego czasu jest w stanie umieraj?cym. Kod ?ród?owy nie jest ju? w ?aden sposób aktualizowany ani modyfikowany, a jaki? czas temu przesta?a równie? dzia?a? ReCaptcha. Niestety ?aden z nas nie mo?e ju? po?wi?ci? wi?cej czasu i energii na dalszy rozwój tego serwisu. Ze wzgl?du na du?? ilo?? danych prywatnych i osobistych, nie jeste?my równie? gotowi na sprzedanie serwisu lub oddanie go komu? do dalszego prowadzenia.

Serwis zostanie ostatecznie wy??czony na pocz?tku kwietnia. Pami?tajcie, ?eby wyeksportowa? swoje dane, inaczej nie b?dziemy odpowiada? za to, ?eby pozosta?y dost?pne.

Dzi?kujemy wam za wspólne lata.
Robert "Sparrow" Wróbel i Micha? "D4rky" Matyas

Uwaga, bardzo wa?na informacja!

Zmieni?o si? IP serwera Jogger.pl. Je?li posiadasz zewn?trzn? domen? jak najszybciej przestaw adres u swojego dostawcy.

Nowe IP to 62.80.103.140

Stary adres IP przestanie dzia?a? 1 marca 2015. Po tym okresie wszystkie blogi z zewn?trzn? domen?, które nie zaktualizowa?y ustawień przestan? dzia?a?. Je?li adres twojego bloga to nazwa.jogger.pl, nie musisz nic zmienia? i ta wiadomo?? ci? nie dotyczy.

Ze wzgl?du na rosn?c? ilo?? skarg zwi?zanych ze spamowaniem wpisów na Joggerze zaimplementowali?my obs?ug? reCAPTCHA na miejsce dawnych, wadliwych kodów do przepisywania.

Aby skorzysta? z tego dobrodziejstwa wymagana jest drobna poprawka szablonu oraz aktywacja reCAPTCHA w panelu u?ytkownika. Dawny tag, <COMMENT_FORM_CODE/> nale?y zamieni? na <COMMENT_FORM_RECAPTCHA/>, a nast?pnie w KontoUstawieniaKomentarze i trackbacki ustawi? reCAPTCHA na Aktywna.

Okres przej?ciowy potrwa do 14 listopada, po jego zakończeniu dawna CAPTCHA zostanie wy??czona i przestanie dzia?a? poprawnie.

Jak ju? z naszego joggerowego blipa wiadomo, Textile na Joggerze zosta?o zast?pione definitywnie przez Markdown. Zmiany te zosta?y podyktowane przede wszystkim zg?oszeniami i skargami u?ytkowników na problemy i niewygod? podczas korzystania z poprzedniego sposobu formatowania.

Witajcie!

Ze wzgl?du na to, ?e Jogger jest serwisem skupionym dooko?a spo?eczno?ci, to g?ównie wy decydujecie o tym, jakie funkcjonalno?ci zostan? w nim wprowadzone. Dlatego te? potrzebna jest wasza pomoc! :)

Ostateczna punktacja szablonów przedstawia si? nast?puj?co:

  • Simple2 - 361
  • Fervens-c - 324
  • Numb - 322
  • Elegancja - 249
  • Arthemia - 239
  • SkyIsSimple - 163
  • Modern - 120
  • SirIwan - 100

Zwyci?zcom gratulujemy! Od tej chwili nowym domy?lnym szablonem dla nowych u?ytkowników zostaje Simple2 :)