Centrum Obs?ugi Informatycznej Uniwersytetu
 
   
 
Witamy
 
Konta
 
Has?a
 
 
 
 
 
Informacje
 
Konfiguracja
 
Antyspam
 

综合插插网

hektor.umcs.lublin.pl


   Nast麪uj?ce us?ugi dost麪ne s? bezpo?rednio w naszym serwisie WWW:
 
  - Program pocztowy Squirrel Mail
  - Program pocztowy Round Cube  (nowy!)
  - Program pocztowy Round Cube  (stary!)
  - Program pocztowy Open Web Mail
  - Asystent (Horde)
  - Informacja o koncie
  - Zmiana has?a
  - Konfiguracja skrzynki pocztowej (forward, autoresponder, filtry)
  - Konfiguracja filtru antyspamowego

   Uwaga: Zgodnie z aktualnym Regulaminem Sieci Komputerowej UMCS, prosimy o zmian has?a nie rzadziej ni? co 30 dni. Has?o musi sk?ada si z co najmniej 8 znak, w tym zawiera ma?e i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne, nie mo?e by powtzeniem has?a stosowanego przed zmian? (do 10 hase? wstecz).

   Zapewniamy bezawaryjn? prac serwera oraz wysokie bezpieczetwo zgromadzonych na nim danych. Z tej strony mo?na rnie? pobra formularz zg?oszeniowy wymagany przy zak?adaniu konta, przygotowany w formacie MS Word, w formacie RTF (Rich Text Format), lub w postaci obrazka. Formularz ten po wydrukowaniu i wype?nieniu nale?y z?o?y w pok. 127a w budynku "Starej Fizyki" przy Pl. M.C.Sk?odowskiej 1. Formularz mo?na rnie? otrzyma i wype?ni w wy?ej wymienionej lokalizacji.


   Kontakt z administratorami serwera hektor (najlepiej w godz. 9.00-16.00):

Ireneusz Maliszewski
e-mail:
Ireneusz.Maliszewski@umcs.lublin.pl
tel. 537 62 40

Andrzej Resztak
(problemy z dost麪em sieciowym do serwera)
e-mail: Andrzej.Resztak@umcs.lublin.pl
tel. 537 77 98