Nejnav?tìvovanìj?í odborn? portál pro stavebnictví a technická za?ízení budov

Stavba

DNESHELUZ cihlá?sk? prùmysl, v.o.s.
Zalo?ení první ?ady cihel HELUZ se zpravidla provádí na nataven? tì?k? asfaltov? pás. První ?ada brou?en?ch cihel se zakládá na vyrovnané maltové lo?e do stejné v??ky jako obvodové a vnit?ní nosné zdivo nebo na men?í tlou??ku. P?i zdìní se dodr?uje správná p?evazba cihel. V místì rohu a styku stìn se cihly vzájemnì p?evazují. Ostìní stavebních otvorù se zakonèuje v?dy drá?kami pop?. pery cihel HELUZ, nikoliv ?ezan?mi stranami cihel.
DNESCallida, s.r.o.
V dne?ní dobì je p?i ?ízení projektù nejdùle?itìj?í mít v?dy po ruce aktuální informace - snadno, rychle a na jednom místì. Jedinì tak mù?ete uèinit p?i p?ípravì i v prùbìhu stavební zakázky správná rozhodnutí.
V?ERAVlastimil Rù?ièka, redakce
Tvorbu zákona o sociálním bydlení v?dy provázejí ostré diskuse a koncepce sociálního bydlení je podle slov odborníkù nedokonalá. Stále èastìji se oz?vají hlasy, ?e zákon o sociálním bydlení není pot?eba a ?e obce by mìly sociální bydlení zaji??ovat i bez zákonné normy s tím, ?e od ministerstva dostanou finanèní podporu. Zeptali jsme se na názor p?edsedy Obèanského sdru?ení majitelù domù v ?R (OSMD) Tomislava ?imeèka.
22.6.2020doc. Ing. Ji?í Dohnálek, CSc., autorizovan? in?en?r a soudní znalec, Ing. Petr Tùma, Ph.D., Betonconsult s.r.o.
Spoleènì s odborn?m èasopisem Podlahy Profi jsme p?ipravili nov? seriál, kde auto?i seznamují se základní normou ?SN 74 4505 Podlahy - Spoleèná ustanovení a následnì i s dal?ími normami, které jsou pro oblast podlah v?znamné, a reagují té? na p?ipomínky oponentù a recenzentù. První èást seriálu p?ibli?uje komentovanou formou nejdùle?itìj?í ustanovení ?SN 74 4505.
Reklama

和审审在一起的日子在线观看

archiv zpráv

和审审在一起的日子在线观看

forum.tzb-info.cz

Dobr? den, rád bych zakryl zadní vchody do domu nìjakou st?í?kou. Vybral jsem tuto.....má nìkdo nìjakou zku?enost? Dìkuji.
Ahoj, máme asi tak 3 mesice hotovy krov (a cele zast?e?ení) a na stropech, tedy na podlaze pùdy se na prknech mistama objevují na prknech èerné teèky. Mate s tím nìkdo zku?enost??Je to plíseò? Co s tím?
Zdravím v?echny. Pot?ebuji radu jestli se vyplatí upravit tramoví nad podlahou (hlavnì jak by se to ?e?ilo) nebo bude lep?í vybudovat podlahu nad tìmito trámy (p?ípadnì z èeho a jak). Aktuální podlaha je z hurdiskù. Kdy? by bylo mo?né tramoví upravit získal bych cca 40 cm v??ky co? není málo. St?
Dobr? den, chtìl bych udìlat malou nádr? na de??ovku u domu ze ztraceného bednìní (plastové nelze - spodní voda metr hluboko a jíl, dobrá betonová finanènì mimo), resp. betonové dno, stìny z bednìní lepené lepidlem a betonov? strop. Dovnit? poté dvouslo?kov? nátìr - renomovaní v?robci uvádìjí odol
Zdravím, Nenapadá nìkoho z vás nejjednodu??í zpùsob jak upevnit palubky na plechovou gará?? Mám ji na zahradì zabydlenou a nechce se mi stavìt celá ?e d?eva... Napadlo mì návrat do jeklu díry a ?roubovat stojky a do nich pak p?itáhnout palubky a nechat mezery mezi plechovou stìnou a palubkamy
Máte nìkdo zku?enosti nebo alespoò nápad, jak vymìnit ?elezné sloupky v plotì? Ty pùvodní u? témì? v?echny urezly tìsnì nad betonem. Nechce se nám vymlátit star? beton se zbytkem trubky, jeliko? je betonov? taras po celé délce plotu a potom by se musely dozdivat vybourané èásti a do nich vlo?it nové
Dobr? den, prosím Vás o radu. Koupili jsme star?í dùm, v?stavba kolem roku 1955. V pat?e je pokoj, do kterého byl místo dve?í "otvor" cca 60 cm ?irok? a 180 vysok?. Otvor zaèínal cca 20 cm nad úrovní podlahy. Rozhodl jsem se vybourat otvor pro 80 dve?e, tedy v ?í?ce 90 cm a v??ce 203 cm. U podlahy
Reklama

和审审在一起的日子在线观看

dal?í èlánky

Reklama
18.6.2020DORSIS s.r.o.
Moderní architekturu a design ovládá ji? nìkolik let minimalismus. Stylotvorn?m prvkem interiéru jsou nepochybnì skryté zárubnì, které dotahují koncept estetické èistoty a p?ím?ch linií k dokonalosti. Dve?e a skryté zárubnì Dorsis Fortius 52 pak p?edstavují naprostou ?pièku v segmentu dve?í a skryt?ch zárubní.
18.6.2020BELIMO CZ spol. s r.o.
Pro plánování a navrhování energeticky efektivních ?e?ení jsou k dispozici chytré nástroje pro v?bìr v?robkù a jejich volbu. SelectPro je jednoduch? nástroj pro p?esn? návrh a volbu ventilù a pohonù. Doplnìním èidel lze nyní p?ístroje na pracovní úrovni vybrat pomocí jediného nástroje.
17.6.2020HELUZ cihlá?sk? prùmysl, v.o.s.
Zdìní vnit?ního zdiva z cihel HELUZ zaèíná nosn?mi stìnami. Po dokonèení vodorovn?ch nosn?ch konstrukcí se pokraèuje zdìním nenosn?ch stìn - p?íèek, a to nejlépe od nejvy??ího podla?í k nejni??ímu. Vnit?ní zdivo vèetnì p?íèek se kotví k obvodovému zdivu ploch?mi nerezov?mi kotvami zabudovan?mi do lo?n?ch spár obvodového zdiva. Vnit?ní zdivo i ve vy??ích patrech se zakládá na asfaltov? pás.
17.6.2020Ing. arch. Petr Brandejsk?, redakce
První èervnov? den se pro ?irokou ve?ejnost otev?ela nová budova Vina?ství LAHOFER mezi obcemi Dob?ice a Suchohrdly. Moderní objekt je dílem brnìnské architektonické kancelá?e Chybík+Kri?tof. Spojuje v sobì jak v?robní a administrativní funkci, tak prostor pro náv?tìvníky a venkovní amfiteátr.
16.6.2020LIAPOR Lias Vintí?ov - LSM, k.s.
Nejen zahrady, ale také parky a odpoèinkové zóny v p?írodì nebo t?eba i v obchodních centrech mají slou?it k relaxaci a naèerpání nov?ch sil. Aby mohla tato místa dostateènì slou?it svému úèelu, vy?adují urèité vybavení. A nemusí se zdaleka jednat jen o lavièky a podobn? mobiliá?. Mohou to b?t také okrasné stìny a jiné prvky, které t?eba v kombinaci s vysázen?mi rostlinami dodají pat?iènou atmosféru, v ní? se lidé budou cítit dob?e. Docílit spojení funkènosti a designu v?ak nemusí b?t zcela jednoduché. Proto vznikl Playstone.
16.6.2020KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
P?em??líte, jak vyu?ít léto v ?esku aktivnì a u?iteènì? ?e?i jsou národem kutilù a jen tak nìèeho se nezaleknou. Proè tedy svépomocí nezateplit ?ikmou st?echu s materiály Knauf Insulation?
14.6.2020Vlastimil Rù?ièka, redakce
Podle aktuální legislativy je chodník souèástí stavby komunikace nebo samostatnou stavbou, která je souèástí pozemku, na nìm? stojí. Máte nìjaké zku?enosti s ?e?ením tohoto tématu èi s úrazem na chodníku?
11.6.2020ABF, a.s.
D?evostavby jsou nepostradatelnou souèástí stavebních veletrhù. P?itahují pozornost investorù se zájmem o stavìní z p?írodních materiálù, vyu?ívání obnoviteln?ch zdrojù a také se zájmem o rychlou a kvalitní v?stavbu. D?evostavby mají nezastupitelné místo i na nejdùle?itìj?ím stavebním veletrhu u nás - FOR ARCH.
11.6.2020HELUZ cihlá?sk? prùmysl, v.o.s.
?eská rodinná spoleènost HELUZ získala certifikát nejlépe ?ízené firmy v prvním èeském roèníku celosvìtového programu Best Managed Companies (BMC).
Reklama
Reklama

TABULKY & V?PO?TY


KALEND?? AKC?


NEJ?TEN?J??


Spolupracujeme


logo Stavební veletrh Brno
logo CTI
logo SUSO

VIDEAPro stavbu
doporuèujeme
 
Reklama