??????? 15 ?áí????é?ò 2020, 04:56:47 ?ì *
?á??ò ???óá??, ??éóê????ò. ?á?áêá???ì? ó?í??è???? ? ????á?????.
×?óá?? ?? email ?í????????ó?ò;

??í??ó? ì? üí?ìá, êù?éêü êáé ?é??ê?éá ó?í??ó?ò
??á: ?í ??íáé ? ????? óáò ???óê??? ó?? Forum, ?éíáé ó?ìáí?éêü íá ????? ????á  á??ü
 
   ??÷éê?   ???è?éá ?íá????ó? ??í??ó? ????á??  
??á
?í ??íáé ? ????? óáò ???óê??? ó?? Forum, ?éíáé ó?ìáí?éêü íá ????? ????á  á??ü
? ???ó?ì?ò ???????ò -Hellas Transalp Club-
?áí?íá í?? ì?í?ìá ?íáê?éí?ó?éò ??
??íáêáò áíáê?éí?ó?ùí ??? ?? ??? ó???ü???
??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
109 ì?í?ìá?á ó?
48 è?ìá?á
??????á?? ì?í?ìá ó?éò ??????? 20 ???ì??é?ò 2019, 16:41:03 ìì
ó? ????????????: ?? í?? ???... á?ü KKalantzis
?áí?íá í?? ì?í?ìá ?????ê?éê? ???? ??? ó???ü??? ???ò ?é?è?ó?
? boutique ??? ó???ü???, ì? ó????ê?éê? ???? ??? ??á?í??í ó? ???é??éóì?í? á?éèìü ??ìá÷?ùí.
??í??íéó??ò: ???????
264 ì?í?ìá?á ó?
4 è?ìá?á
??????á?? ì?í?ìá ó?éò ????? 17 ??ê?ì??é?ò 2019, 14:00:10 ìì
ó? ??: ?? í?? ?????? ??? HT... á?ü pakos1406
?áí?íá í?? ì?í?ìá ???ó?ì?ò ?ê???ì?ò êáé ????ò ??áó???éü????ò
???ó?ì?ò ?ê???ì?ò êáé ????ò ??áó???éü????ò ??? ó???ü??? HTC
??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
19638 ì?í?ìá?á ó?
220 è?ìá?á
??????á?? ì?í?ìá ó?éò ??????á 23 ??ê?ì??é?ò 2019, 19:09:44 ìì
ó? ??: ITT 2020 á?ü ?á??áê?ò
?áí?íá í?? ì?í?ìá ?í????ó?éò ?ê???ì?í & ?ê????ó?ùí
?á?á??á?? ?í????ó?ùí , ?????ó?éò , ????????éò ê?? ?éá ?ê???ì?ò ??? ?÷??í ??í?é
??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
7311 ì?í?ìá?á ó?
117 è?ìá?á
??????á?? ì?í?ìá ó?éò ??????á 09 ??ê?ì??é?ò 2019, 12:16:14 ìì
ó? ??: ?í???ùó?éò á?? ?ê???... á?ü Isminaki

?éá ??í ????ü
?áí?íá í?? ì?í?ìá ??÷íéê?ò ?????ó?ò
?é?è?éò Rossi ? ??é??ó?? ??...
??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
946 ì?í?ìá?á ó?
85 è?ìá?á
??????á?? ì?í?ìá ó?éò ??????? 08 ???ì??é?ò 2017, 15:43:13 ìì
ó? ??: ?? ???éêü ?? ó??êéí?... á?ü Sotos
?áí?íá í?? ì?í?ìá ×ùì??éí?ò áí?ó?÷??ò
??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
1553 ì?í?ìá?á ó?
73 è?ìá?á
??????á?? ì?í?ìá ó?éò ??????á 02 ??ê?ì??é?ò 2019, 14:41:22 ìì
ó? ??: rally sprint ??éù??á... á?ü maintenance
?áí?íá í?? ì?í?ìá ???í?ò
??ùíéó?éê? ê?í?ó? ?í?üò êáé ?ê?üò ??üì??
??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
1856 ì?í?ìá?á ó?
135 è?ìá?á
??????á?? ì?í?ìá ó?éò ????? 14 ?áí????é?ò 2020, 21:31:56 ìì
ó? ??: Rally Dakar 2020 - R... á?ü Sotos

?éá ?? ì???óáêü!
?áí?íá í?? ì?í?ìá ??600/650/700
?íü???á ??÷íéê?í è?ì??ùí ?éá ?éò ì???óéê????ò Transalp 600/650/700
???á??éê?? ??íáê?ò: ??÷áí????éê?, ???ê??????éê?
35570 ì?í?ìá?á ó?
1514 è?ìá?á
??????á?? ì?í?ìá ó?éò ??????? 08 ?áí????é?ò 2020, 19:37:12 ìì
ó? ??: ó???éò ?? 650 á?ü Stoneman
?áí?íá í?? ì?í?ìá NC700/750×
??? ì?á?í??í ??÷íéê? è?ìá?á ?éá ?? NC700/750×
247 ì?í?ìá?á ó?
6 è?ìá?á
??????á?? ì?í?ìá ó?éò ??ì??? 24 ???ì??é?ò 2016, 17:40:00 ìì
ó? ??: ?íáí?ùì?íá Honda NC7... á?ü leftlane
?áí?íá í?? ì?í?ìá ??÷íéê? ??ìá?á
???ê??????éê?, ì?÷áí????éê?, êáé ??ó?ò ??ó?ùò ??÷íéê?ò ??????????ò, ó?ì?????ò ê?? ??? ??í ?ì??????í ó? ó??ê?ê?éì?í? ì???óéê???á
1659 ì?í?ìá?á ó?
120 è?ìá?á
??????á?? ì?í?ìá ó?éò ??????á 13 ?áí????é?ò 2020, 00:15:16 ?ì
ó? ??: ????? ????????? ????... á?ü bestoftherest7
?áí?íá í?? ì?í?ìá ?????éóìüò
??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni, Chris_de_Ze
5 ì?í?ìá?á ó?
1 è?ìá?á
??????á?? ì?í?ìá ó?éò ??????á 17 ??ê?ì??é?ò 2018, 14:36:46 ìì
ó? ??: ???á??íá (??é????, ?... á?ü stojian
?áí?íá í?? ì?í?ìá ????é?ó?éò
?áé üìùò,ì????? íá ?éí?é êáé êá?????? !
??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni, Chris_de_Ze
6271 ì?í?ìá?á ó?
235 è?ìá?á
??????á?? ì?í?ìá ó?éò ???éáê? 08 ?????ì??é?ò 2019, 16:20:28 ìì
ó? ??: ???í??ó? ì?á?êá?é??á... á?ü Stoneman
?áí?íá í?? ì?í?ìá ????ò ??÷áí?ò
??????ó?éò ?ê?üò Transalp êáé NC700
??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
8920 ì?í?ìá?á ó?
380 è?ìá?á
??????á?? ì?í?ìá ó?éò ??????? 11 ??ê?ì??é?ò 2019, 18:03:28 ìì
ó? Tacita T-Race Rally: ? ?... á?ü African Boy

??íéê? ??ìá?á
?áí?íá í?? ì?í?ìá Foreign Visitors and Friends
English Speaking Visitors & friends. Only English please in this topic
??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
347 ì?í?ìá?á ó?
12 è?ìá?á
??????á?? ì?í?ìá ó?éò ????? 19 ??ê?ì??é?ò 2017, 17:48:52 ìì
ó? ??: Bine ati venit priet... á?ü Lan2
?áí?íá í?? ì?í?ìá ???ò ó??í ???ê???íéê?-?á??á ìáò?
??ó??ó?? ??? ?éá íá ó? êá??óù?éó??ì? êáé ?éá?áó? ó?ìáí?éê?ò ??????ò ÷??ó?ò
??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
???á??éê?? ??íáê?ò: ??????ò ÷??ó?ò
18861 ì?í?ìá?á ó?
598 è?ìá?á
??????á?? ì?í?ìá ó?éò ????? 14 ?áí????é?ò 2020, 21:30:26 ìì
ó? ??: ???ò ó??í ?á??á ? ó?... á?ü Sotos
?áí?íá í?? ì?í?ìá ?????í????á íá ??í??áé...
??ù ìé??ì? ????è??á êáé ?éá ??é??????
??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
???á??éê?? ??íáê?ò: ??÷?ò !, ????ê?í???
29729 ì?í?ìá?á ó?
1550 è?ìá?á
??????á?? ì?í?ìá ó?éò ??ì??? 09 ?áí????é?ò 2020, 10:02:03 ?ì
ó? ??: ??ì??á ?é??????é ? ?... á?ü
?áí?íá í?? ì?í?ìá ????è???ò ÷?üí?ò
??éêü ì? ???é?÷üì?í? ?éá íá ??óê?ì? !
??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
???á??éê?? ??íáê?ò: ?í?ê???á, ?ù????á???ò
14311 ì?í?ìá?á ó?
697 è?ìá?á
??????á?? ì?í?ìá ó?éò ??????á 02 ??ê?ì??é?ò 2019, 15:22:18 ìì
ó? ??: ?ù????á???ò ü?áí ??ì... á?ü Mad Vag
?áí?íá í?? ì?í?ìá ?? Transalp ?ü???ì
??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
0 ì?í?ìá?á ó?
0 è?ìá?á

???????ò
?áí?íá í?? ì?í?ìá è??ù íá ?????óù
??é?????? ?÷??? ???ò ????ó? ? áí?á??á??, ì????? íá êá?á÷ù??è?? ???
??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
3726 ì?í?ìá?á ó?
1148 è?ìá?á
??????á?? ì?í?ìá ó?éò ??ì??? 09 ?áí????é?ò 2020, 10:47:31 ?ì
ó? ??????? DEUTER QUANTUM 7... á?ü tasosbob
?áí?íá í?? ì?í?ìá ???ù íá á????óù
??é?????? ?á÷í??? íá á????ó???, ì????? íá êá?á÷ù??è?? ???.
??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
4408 ì?í?ìá?á ó?
708 è?ìá?á
??????á?? ì?í?ìá ó?éò ????á?? 07 ??ê?ì??é?ò 2019, 12:18:02 ìì
ó? ??: ?????á (????+á?éó???... á?ü Mad Vag
?áí?íá í?? ì?í?ìá ???ù íá áí?á????ù
??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
119 ì?í?ìá?á ó?
36 è?ìá?á
??????á?? ì?í?ìá ó?éò ??ì??? 18 ?????é?ò 2019, 19:33:17 ìì
ó? ??: ?áí???áó?é÷á ì??á?í?... á?ü Stoneman
?áí?íá í?? ì?í?ìá ?????é?ò
??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
715 ì?í?ìá?á ó?
55 è?ìá?á
??????á?? ì?í?ìá ó?éò ?á?áóê??? 15 ???íé?ò 2018, 10:33:17 ?ì
ó? ??: ????? ì???ó?ê???áò ì... á?ü Sotos


Hellas Transalp Forum - ??í??? ????????é?í
??????á?á ì?í?ìá?á
??????á?á ì?í?ìá?á
[???í?ò] ??: Rally Dakar 2020 - R.I.P. Paulo Gonçalves á?ü Sotos ????? 14 ?áí????é?ò 2020, 21:31:56 ìì
[???ò ó??í ???ê???íéê?-?á??á ìáò?] ??: ???ò ó??í ?á??á ? ó?ó??ó?? ??? á?ü Sotos ????? 14 ?áí????é?ò 2020, 21:30:26 ìì
[???ò ó??í ???ê???íéê?-?á??á ìáò?] ??: ???ò ó??í ?á??á ? ó?ó??ó?? ??? á?ü ?á???ò ????? 14 ?áí????é?ò 2020, 16:37:39 ìì
??á?éó?éê?
??á?éó?éê?
??í??? è?ì??ùí: 16344
??í??? ì?í?ì??ùí: 380173
??????á?? ì?í?ìá: "??: Rally Dakar 2020 - R..." (????? 14 ?áí????é?ò 2020, 21:31:56 ìì)
?ì??íéó? ?ùí 10 ??????á?ùí ì?í?ì??ùí
[???éóóü???á ó?á?éó?éê?]
??í??? ì???í: 4125
??????á?? ì???ò: ADAM64
??í????ì?í?é ÷??ó??ò
??í????ì?í?é ÷??ó??ò 78 ??éóê????ò, 0 ÷??ó??ò

??í??ó? (??÷?óá?? ??í êù?éêü óáò;)
??í??ó?
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

SMF Theme © Gaia
??ê??? XHTML 1.0! ??ê??á CSS!