Gioang dun cao su 350

Nguyên li?u cao su ???c chia làm 2 lo?i chính là cao su t? nhiên và cao su t?ng h?p. T? 2 lo?i nguyên li?u cao su chính này chúng t?i có th? s?n xu?t ???c nhi?u lo?i s?n ph?m có các ??c tính nh?: cao su ch?u mài mòn, cao su ch?u d?u, cao su ch?u nhi?t, cao su ch?u hoá ch?t…

T? các ??c tính trên chúng t?i d?a trên nhu c?u ??t hàng c?a qu? khách hàng s? làm nên nh?ng s?n ph?m cao su nh?: Màng b?m cao su, gio?ng cao su, ?ng cao su, nút cao su, gi?m ch?n cao su

Chúng t?i có th? s?n xu?t các lo?i s?n ph?m cao su ??c ch?ng theo m?u ho?c theo b?n v? c?a khách hàng, qu? khách xem s?n ph?m trên website c?a chúng t?i ho?c liên h? tr?c ti?p ?? ???c h? tr? t?t nh?t.

Liên k?t
Khay dung san pham chong tinh dien nhua PET

Khay nh?a ch?ng t?nh ?i?n?th??ng ???c dùng ?? ??ng các s?n ph?m: linh ki?n ?i?n t?, bulong – ?c vít trong các d?y truy?n s?n xu?t, b?ng m?ch ?i?n t?… N?u kh?ng s? d?ng khay nh?a có ch?ng t?nh ?i?n, các s?n ph?m và các c?ng c? làm vi?c s? b? dính b?i b?n, gi?y v?n, v?i v?n… ??i v?i d?y chuy?n s?n xu?t các linh ki?n ?i?n t?, kh?ng s? d?ng các khay nh?a ch?ng t?nh ?i?n có kh? n?ng s? làm h?ng các chi ti?t ?i?n t?.

Liên k?t
Nut lo silicone y te

Nguyên li?u Silicone có các ch?ng nh?n nh?: RoSH, FAD. Nên th??ng ???c dùng ?? s?n xu?t các s?n ph?m liên quan ??n an toàn v? sinh th?c ph?my t?. Ngoài ra ??c tính ch?u nhi?t c?a silicone > 300 ?? C, vì th? các các lo?i lò h?p, n?i h?p r?t hay s? d?ng gio?ng cao su silicone ch?u nhi?t ?? cao ?? làm kín. Liên k?t

San pham PU

Pu – Polyurethane có kh? n?ng ch?u d?u, n??c, th?i ti?t, ozone, quá trình oxy hóa và ch?u ???c nhi?u lo?i dung m?i hóa ch?t. S?n ph?m Pu có ?? b?n và khó kéo ??t h?n các lo?i cao su, ngoài ra kh? n?ng ch?u mài mòn c?a Pu – polyurethane so v?i các lo?i kim lo?i, nh?a và cao su c?ng cao h?n nhi?u. Vì th? ?ng d?ng c?a v?t li?u Pu – polyurethane ?ang càng ngày càng nhi?u trong các ngành c?ng nghi?p, s?n ph?m th??ng th?y là các bánh xe n?ng ?i?n, rul? tr?c trong các ngành bao bì, rulo in, rulo trong d?y chuy?n s?n xu?t t?n…

Liên k?t
Bac tu boi tron bakelit

V?t li?u Bakelit còn ???c g?i là phíp có tính n?ng t? b?i tr?n kh?ng c?n d?u m? trong quá trính chuy?n ??ng ma sát, ch?u m?i tr??ng n??c, axit, ki?m…?S? d?ng các lo?i b?c phíp nh?: b?c phíp th?y tinh, b?c phíp v?i, b?c phíp s?ng ?? làm các lo?i b?c ?? cho c? tr?c c?a ch?n v?t t?u th?y c?ng su?t nh?, b?c phíp tr?c ?? c?a các lo?i máy cán thép v?i ?u ?i?m là ít làm mòn c? tr?c ( ??c ?i?m c?a lo?i b?c này là ph?i có r?nh làm mát b?ng n??c ? ph?n ti?p xúc gi?a b?c và c? tr?c ?? t?i nhi?t do ma sát ). Ngoài ra lo?i b?c bakelit có kh? n?ng ch?u nhi?t ?? cao lên t?i 150 ??, nên th??ng ?ng d?ng cho nhà máy cán thép ? c?ng ?o?n cán th?.

Liên k?t

T?i sao b?n nên ch?n ADT?

  • S?n xu?t ???c nh?ng s?n ph?m ??c ch?ng theo m?u ho?c b?n v? t? các nguyên li?u: nh?a, silicone, cao su, Pu, Bakelit
  • T? v?n, thi?t k?, s?n xu?t s?n ph?m theo n?i dung trao ??i, ho?c m?c ?ích s? d?ng c?a khách hàng
  • Nhà máy s?n xu?t bao g?m c? th? 7 và ch? nh?t (ch? ngh? các ngày l? l?n trong n?m)
  • Nguyên li?u có ??y ?? ch?ng nh?n Co, Cq
  • Hi?n c?ng ty ?ang cung c?p s?n ph?m cho m?t s? c?ng ty l?n t?i vi?t nam nh?: Honda, piaggo, Yamaha..
  • S?n xu?t và giao hàng ?úng h?n
  • S? l??ng s?n ph?m càng nhi?u, giá thành càng r?
ADT August 7, 2014